7 B

Тіло

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok a május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

A verseket igyekezzetek elküldeni!A határidő április 26. volt!

A házi feladatok leadása mindenkinek kötelező!

Az érettségizőknek sok sikert!

 ( Nézzétek a humán csoport óráit is át, mert ott részletesen kidolgozott óravázlatok vannak!)

Magyar nyelv

2020. május18.

A magyar nyelv történetének főbb korszakai. Nyelvemlékek

( Tankönyv 177-188. oldal)

Segítség jegyzetkészítéshez!

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/magyar-nyelvtortenet-korszakai-es-nyelvemlekek

1. Az előmagyar kor (Kr.e. 5. évezred – Kr. e. 1. évezredig)

Még együtt élünk a nyelvrokonokkal

2. Az ősmagyar kor

Elválás a nyelvrokonoktól

Befejeződése: a honfoglalás (895-96)

Ez is nyelvemléktelen korszak, a nyelv akkori állapotára későbbi dokumentumokból, a rokon nyelvek történetéből lehet következtetni
• az alapnyelvi és a belső keletkezésű szavakon kívül nagy számban gyarapodott a nyelvünk jövevényszókkal (iráni és török, szláv)
• a hangrendszerünkben ekkor alakulnak ki a vegyes hangrendű szavak (eddig csak magas és mély hangrendűek voltak)
• megjelennek az igei személyragok és módjelek, a birtokos személyjel, a középfok jele, t tárgyrag és több viszonyrag
• a mondatok szerkezete bonyolultabbá vált, kialakultak a mellékmondatok főbb típusai

3. Az ómagyar kor (a mohácsi vészig, 1526-ig) nyelvemlékes kor

• letelepedés a Kárpát-medencében, jelentős változás népünk társadalmi, gazdasági életében
• a kereszténység felvétele, megjelenik a latin betűs írásmód
• lendületesen gyarapodik a szókincs szláv, latin és német jövevényszavakkal
• az ómagyar kor második fele a kódexek kora (Jókai-kódex, az első magyar nyelvű kódex)
• előbb egyházi, majd világi szövegek
• területi változatokban él a nyelv
• a társalgás során a beszélők az általános tegezést használják

4. A középmagyar kor (1526-1772, a felvilágosodás kezdetéig)

• a nyelv fejlődését a reformáció és a könyvnyomtatás segítette. Az első részleges bibliafordításokat az 1590-ben megszületett első teljes bibliafordítás követi (Károli Gáspár vezetésével)
• terjedt a magyar nyelvű írásbeliség, terjedelmes emlékiratok, naplók, úti feljegyzések
• még mindig a latint használják a hivatalokban, és a férfiak társalgási nyelve is az.
• elkezdődik a magyar nyelv egységesülése
• megjelennek az első hazai nyelvtanok és szótárak.
• jelentős mű: Sajnovics János Demonstratio c. munkája (a finnugor rokonság!)

5. Az újmagyar kor (1772-a trianoni békediktátumig, 1920-ig)

• felvilágosodás, nyelvújítás, reformkor
• megújult a szókincs
• nyelvművelő mozgalmak, Kazinczy vezette nyelvújítási harc
• megteremtődött a magyar nyelvi egység, kialakult a magyar irodalmi nyelv
• elkezdődött a magyar nyelv tudományos kutatása, létrejött a nyelvtudomány
• a helyesírás normarendszere kialakult (első magyar helyesírási szabályzat)
• 1844. hivatalos nyelv a magyar

6. A legújabb kor (1920-napjainkig)

• legjellemzőbb a szétszakítottság
• ekkor alakulnak a kisebbségi magyar nyelvterületek.
• erőszakosan visszaszorítják az anyanyelv használatát, a politika nyelvi eszközökkel való folytatása a nyelvpolitika
• napjainkban erős angolszász hatás érezhető.

 

Házi feladat

203. feladat ( min. 20 szó gyűjtése és magyar jelentése!)

 

Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek

Jegyzet készítése a tankönyv alapján.(tankönyv 188-196. oldal)

Az összehasonlító nyelvtudomány. Módszerei

Jegyzet készítése a tankönyv alapján.(tankönyv 197-200. oldal)

 

Felkészülés az érettségire (  a tételsort a csoportba fogom feltölteni!)

Leadási határidő: május 22. a kocsismaria71@gmail.com címre!


 

Irodalom

2020. május 15.

Németh László

(jegyzet a tankönyv alapján)

Galilei c. dráma ( jegyzet készítése)

Örkény István : Tóték

 

2020. május 22.

Juhász Ferenc és Szabó Magda élete és munkássága

 

Ukrán nyelv és irodalom, Riskó Júlia

9u

Ukrán irodalom

fg

 

Angol nyelv, Derceni-Májercsik Etelka

Május 13

Téma: Description of a place SB p. 81 (Description of a person, place or thing – see WB p. 116 – structure)

Vocabulary:      setting – környezet

                               to be situated – elterül

                               breathtaking scenery – lélegzetelálltó táj

                               cliff – szikla

                               headland – földnyelv, előhegység

                               sandy bay – homokos öböl

                               cove – tengerszoros

                               dune – dűne

                               steep – lejtős, meredek

                               moor – láp, mocsár

                               plenty of –rengeteg

                               theme park – vidámpark

                              

Ex. 1 p. 81 SB – Read the description. What kind of text is it? Choose a, b, c or d.

Ex 2 p. 81 – Read the exam strategy. Than match paragraphs 1-4 of the description with four of the topics below.

Adjectives: breathtaking, fascinating (elbűvölő), historic (történelmi), isolated (elszigetelt), wild, wooded (erdős).

Ex 3 – Find these adjectives in the text. Match them to the definitions below.

Introductory it (berni a füzetbe és megtanulni)

We often use it at the beginning of sentences when we refer to time, weather, temperature and distance.

e.g. It’s Monday.

It’s cold today.

It’s 50 km from the capital.

It is also used to avoid beginning a sentence with an infinitive (to + verb), gerund (verb+-ing) or participle clause.

e.g.It’s great being here. (=Being here is great.)

     It’s hard to say exactly what I mean. (=To say exactly what I mean is hard)

It doesn’t matter what you say. (=What you say doesn’t matter)

Homework: ex. 1, 2 p. 123 SB

Május 14

Téma: Money and payment

Vocabulary:

bargain – alku

cash – készpénz

change – visszajáró

receipt – nyugta

reduction – árengedmény

refund – visszatértés

stock – készlet

till – kassza

to retain – megtart, megőriz

rectify – helyrehoz

EX 4, 5 p. 84 – Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-class-audio-cd3.html - track 12

Expressions: to spend money on something – pénzt költeni valamire

                         to waste money on something – pénzt pazarolni valamire

                         to shop around – körülnéz az üzletben

                        to save up for something – félretesz valamire

                       be in debt – tartozni valakinek

                      to get refund – visszatértést kapni

                       to pay in cash – készpénzzel fizetni

                        to pay by credit card – hitelkártyával fizetni

Homework: Learn the vocabulary! Ex 1, 2 p. 80 WB

Téma: Have something done (   ANGOL MŰVELTETÉS ) (beírni a füzetbe és megtanulni)

 

            Az angol műveltetés többféle szerkezettel fejezhető ki.

Ha a cselekvés végrehajtását kérés, megbízás útján érjük el:

to have something done
to have + a cselekvés tárgya + az ige 3. alakja

I have my hair cut. (Levágatom a hajamat.) (present simple tense)

I am having my room painted. (Kifestetem a szobám) (present continuous tense)
I had the letter typed. (Legépeltettem a levelet.) (past simple tense)
I will have the house built. (Fel fogom építtetni a házat.) (future simple tense)
I am going to have the computer repaired. (Meg fogom javíttatni a számítógépet.) (be going to)
He had some fresh coffee made. (Friss kávét főzetett.) (past simple tense)
Have you had this book bound? (Beköttetted ezt a könyvet?) (present perfect tense)

Mint látható, a have itt bármilyen igeidőben lehet.

A have something done a műveltetésen kívül kifejezhet valami nem túl kellemes, rossz történést. Ezért főleg a steal, stole, stolen (lop), kidnap (elrabol), break (betörik) ige mellett fordul elő. Ilyenkor a mondat alanyát általában nem fordíthatjuk magyarra alanyesetben, mert a szerkezet hasonló, mint a szenvedő szerkezet:

 

I had my money stolen – Ellopták a pénzem

George had his nose broken – George-nak betört az orra.

A szenvedő szerkezethez hasonlóan by elöljárószóval bevezethetjük a cselekvés végrehajtóját:

 

to have something done by somebody

to have + a cselekvés tárgya + az ige 3. alakja + by a cselekvés végrehajtója

I have my hair cut by the hairdresser. (A fodrásszal levágatom a hajam.)

I had the letter typed by the secretary. (A titkárnővel legépeltettem a levelet.)

Ex. 4 p. 85 SB (beírni a füzetbe)

Reflexive pronouns (visszaható névmások) – beírni a füzetbe

A visszaható névmások visszautalnak a mondat alanyára (arra a személyre vagy dologra, aki a cselekvést végzi). 

A visszaható névmások az angol nyelvben a következők: 

55

Virginia is watching herself in the mirror. - Virginia nézi magát a tükörben. 
Help yourself to the spaghetti. - Szedjél magadnak spagettit. 

EX. 1, 2 ( a lap jobb oldalán)

Homework: Ex 7 p. 85 SB (write the sentences into your copybook)

 

Május 15

Téma: Advertising (reklám)

 Ex 3 p. 86 SB – Complete each gap int he text with an appropriate word.

Ex. 4 p. 86 SB Read and listen to the text and answer the questions.

Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-class-audio-cd3.html - track 14

Téma: Third Conditional (múlt idejű feltételes mód) (beirni a füzetbe)

Nem valós elképzelt esemény kifejezése a múltban.

If I had won the lottery, I would have bought a new car. Ha megnyertem volna a lottót, vettem volna egy új kocsit. 

Használjuk még sajnálkozás és kritika kifejezésére is.

If you hadn’t lied to me, I wouldn’t have got angry. (Ha nem hazudtál volna nekem, nem lettem volna dühös)

Szerkezet: If +Past perfect, would have+V3

Ex 4, 7 p. 87 SB

Homework: Ex 1, 2 p. 125 SB

Május 18

Téma: Prepositions + noun phrases

Some nouns are used in expressions with a fixed preposition

e. g. by cheque – csekkel, in cash – készpénzzel, on foot – gyalog

for fun – szórakozásból

for nothing – ingyen

for a change – változatosság kedvéért

by chance – véletlen

by mistake – tévedésből

by accident - véletlenül

on holiday - szabadságon

on business – hivatalos úton

on purpose – szándékosan

on a diet – diétán lenni

in trouble – bajban

in a mess – pácban (van valaki)

in the end – végül

at first sight – első látásra

at (his own) expense –saját költségén

under control – irányítás alatt

under (her) breath – halkan

under investigation – kivizsgálás alatt

out of touch – elérhetetlen

out of luck – nincs szerencséje

out of work – munkanélküli

from scratch – semmiből

from memory – emlékezetből

Ex. 2 p. 135 SB – Complete the sentences with preposition+noun phrases from ex. 1

Téma: Photo description

Read the questions in ex 2 p- 90-

Ex. 3 – Listen to a student answering the first question. Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-class-audio-cd3.html - track 20

Ex- 4 p. 90 – Complete the student’s sentences with the words below. Then listen again and check.

Expressions

Giving an opinion: I’d say that – Azt mondanám.

                                    I wouldn’t say that – Nem mondanám

                                   I doubt that – Kétlem

Emphasising a point or giving extra details – Kihangsúlyozni valamit, vagy plusz részletet megadni

                                      In fact, … - Valójában

                                      Actually, … - Tulajdonképpen

                                     I also think that … - Azt is gondolom

Giving examples: For example, ….

                                   For instance, … Például

                                   For one thing, … - Mindenekelőtt

Homework: Ex 9 p. 90 SB – Describe the photo in ex 8. Answer the questions and try to use the key expressions. (Beírni a füzetbe)

Május 20

Test

 1. Complete the sentences with the correct form of have something done and the words in brackets.
 1. Adrian goes to the optician’s to ____________________ (his eyes / check).(present simple tense)
 2. I hope we ____________________ (our car / repair) some time next week.(future simple tense)
 3. You look different! ____________________ (you / your hair / dye)? (present perfect tense)
 4. Before they sold their house, they ____________________ (it / paint). (past simple tense)

 

 1. Complete the sentences with reflexive pronouns.
 1. Jason had to see a doctor because he cut __________ while cooking.
 2. Katherine bought __________ a new party dress for New Year’s Eve.
 3. Did you bake this cake __________ , Carol? It’s delicious!
 4. Mr and Mrs Pitt really enjoyed __________ on their holiday in the Bahamas.
 5. We won’t paint the house __________ . We’ll ask some professional decorators to do it.
 6. I did this exercise all by __________ .

 

3          Complete the sentences with the third conditional form of the verbs in brackets.

 1. If we _______________ (take) the later train, we _______________ (miss) our connecting plane.
 2. She _______________ (call) her husband if she _______________ (realise) how worried he would be.
 3. If you _______________ (not have) a successful career in advertising, what type of work _______ you ________ (do) instead?
 4. I _______________ (go) to university in the USA if Cambridge _______________ (not offer) me a place.
 5. He _______________ (not encourage) her to have cosmetic surgery if he _______________ (not believe) she would be happier as a result.

4          Choose the correct answers.

 1.   Rachel returned her faulty mobile to the shop. She didn’t want another one, so she got a return / refund.
 2. Here’s your new jacket, and here’s £ exchange / change.
 3. Would you like to pay in credit card / cash, sir?
 4. You can pay at the till / price over there.
 5. Here’s your shopping. Shall I put your receipt / cheque in the bag, madam?

Complete the test and send it back to me via email. Deadline : 21st May

 

Május 21

Téma: Opinion essay

Ex 2 p. 91 SB – Read the essay. What is the writer’s opinion ont he topic?

Expressions: Giving opinion: In my opinion , … - Véleményem szerint.

                                                        I think that …

                                                         As I see it, … - Ahogy én látom

                                                        I firmly believe … - Én szilárdan hiszem

                                                        It seems to me … Nekem úgy tűnik

Introducing an additional point: Furthermore, … -Továbbá

                                                               Not only that, but … Nemcsak, de ….

                                                              Moreover, …. – Azonfelül

                                                               What is more – Mitöbb

Structure of an opinion essay:

Introduction: Introduce the topic. Show that you understand the title of the essay, and what the essay needs to cover.

Middle paragraphs: Give your own opinions, with supporting statements and / or examples.

Penultimate (utolsó előtti) paragraph: Give an opposing view (ellentétes nézet) with a supporting statement and / or example, followed by a counter-argument (ellenérv).

Final paragraph: Conclusion. Mention the opposing view, and restate (újra kifejt) your own opinion.

Homework:  ex. 1,2,3 p. 86 WB

Május 22

 

Téma:Performers(Unit10)

Vocabulary: busker – utcazenész

orchestra – zenekar

choir – énekkar

folk group – népzenei csoport

string quartet – vonósnégyes

aria – ária

beat – ütem

chords – akkord

chorus – refrén

harmony – össszhang

lyrics – dalszöveg

melody – dallam

movement – zenei tétel

solo – szóló

symphony – szimfónia

Ex 3 p. 94 SB – Complete the sentences with the words. Then listen and check: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-class-audio-cd3.html - track 24

Homework: Learn vocabulary! Ex. 1 p. 136 SB (complete the chart with the words)

 

Történelem, Nedbál Klára

Ukrajna története

Van óránk 05.12-én. 05.18-án és 05.19-én

A Maha László féle tankönyv „Ukrajna a függetlenség időszakában” fejezetet feldolgozni. A téma után lévő feladatokat átnézni, megtanulni a fejezet fogalmait, főbb dátumait.

 

Algebra, File-Kovács Erika

Május 12. ( 2 óra)
Téma: A felmérő megoldása

fgjh

 

dfh

 

dfgh

 

Május 13. ( 2 óra)
Téma: Gyakorló feladatok primitív függvény meghatározására, integrálásra és terület számítására.

dfgh

Feladat:
1. Határozd meg y= 6+x-x2 és y = 6-2x vonalakkal határolt alakzat területét.
2. f(x) = x2 – 6x+9
       a. Metszéspont x tengellyel és y tengellyel
       b.  Szerkeszd meg f(x) grafikonját
       c.   Primitív függvény  F(x) - ?
       d. Alakzat területe -? Az alakzatot határolja f(x) függvény, x tengely és y tengely.

 

Május 18. (1 óra)
Téma: Ismétlés:
Kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika” (11. osztályos füzetben találhatod, illetve matematika 11. oszt. sárga könyv, 70-93. oldalig. )

 

Május 19. (2 óra)
Téma: Gyakorló feladatok: „Kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika” témakörből.

fdh

 

fgh

Május 20. (2óra)
Téma: Ami kimaradt a „Függvények” témakör
ismétléséből ( páros páratlan függvények és függvénytranszformáció.)

dfh

 

dfg

 

dfg

 

dsfg

 

fgh

 

dfg

Május 25. (1 óra)
Téma: ZNO feladatok megoldása
Itt találhatóak magyar nyelven:
https://www.mathlax.com/tests/zno
2012-2014 algebra feladatok.

 

Május 26. ( 2 óra).
Téma: ZNO feladatok megoldása
Itt találhatóak magyar nyelven:
https://www.mathlax.com/tests/zno
 2015-2017 algebra feladatok.

 

Május 27. (2 óra)
Téma: ZNO feladatok megoldása
Itt találhatóak magyar nyelven:
https://www.mathlax.com/tests/zno
2018 – 2019 algebra feladatok.

 

Mértan, File-Kovács Erika

Május 13. (2 óra)
Téma: Felmérő megoldása

dfg

 

rty

 

fh

Május 18, 20 ( 3 óra)
Téma: Ismétlés : A pont és a vektor koordinátageometriája a síkon és a térben.

( Megtalálható 10. osztályos mértan füzetben.)

dfhghfgh

 

erty

 

dfg

Május 25. ( 1 óra)
Téma: ZNO feladatok megoldása 2012-2014 – mértan feladatok.

A feladatok itt találhatóak: https://www.mathlax.com/tests/zno

 

Május 27. ( 2 óra).
Téma: ZNO feladatok megoldása 2015-2019 – mértan feladatok.

A feladatok itt találhatóak: https://www.mathlax.com/tests/zno

Jó munkát!

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

Ukrajna nemzetközi gazdasági kapcsolatai (május 11)

A világgazdaság mint független államok és nem államképződmények (TNK-k, regionális integrációs rendszerek, nemzetközi gazdasági szervezetek, világvárosok) gazdaságának kialakulása a fejlett kereskedelem és a tőkemozgás és a nemzetközi munkamegosztás és a munka kooperációja, a globális infrastruktúra kialakult rendszereinek viszonyai között történik.

A posztindusztriális gazdaság meghatározó jellemzője – a rendelkezés a tudás, amely már régóta fontos volt a társadalom fejlődésében. a létrejött globális gazdasághoz a következő összetevők tartoznak:

1 a nemzetközi technológiai szféra,

2 a nemzetközi termelés rendszere, amelyben az országok gazdasága és a TNK-k gazdasági rendszeri egyesülnek,

3 a nemzetközi pénzügyi rendszer,

4 a világpiac és a globális gazdasági viszonyok.

A termelés és a szolgáltatások globális rendszere. Jelenleg a TNK-k a világgazdaság magjai. Termelő létesítményeik és az értékesítési hálózataik világszerte szét vannak szórva vagy nemzetközi jellegük van. ez alakítja ki a globalizáció gazdasági alapjait és a világgazdaság egységes rendszerét.

A globalizáció akkor kezdődött mikor a világ összes kontinensét felfedezték. Az egységes világpiac kialakulása után formálódni kezdett a világgazdaság, a XX. század második felében pedig megint rendszerként kezdett működni. A jelenlegi információs-technológiai forradalom új minőséget nyújt ennek a rendszernek.

Nemzetközi pénzügyi rendszer. Ez a tevékenységi szféra hasonlít a vér körforgására ugyanakkor a világgazdaság idegrendszere is. Működését a nemzetközi pénzügyi központok biztosítják, amelyek pénzerőforrásokkal ténykednek világméretekben, továbbá a világ kommunikációs hálójával,mely egy egészbe egyesül. Jelenleg mikor kialakulta világ pénzügyi rendszere mint a valuták, értékpapírok,kölcsönök,biztositások közössége, az államok erőtelenek egyenként tevékenykedni a globális környezetben. Európa, Kelet-Ázsiai és Észak-Amerika országaiban néhány vezető nemzeti pénzügyi TNK egyidejűleg a világ legnagyobb banki hálózata is, amely a világ pénzügyi alapját alkotja. Ukrajna számára életbevágóan fontos a csatlakozás lehetősége a világ pénzügyi-banki rendszeréhez és a külföldi tőke bevonása a nemzeti gazdaság fejlődésébe.

Ukrajna a termékek és a szolgáltatások világpiacán. A világ áru- és szolgáltatások világpiacain Ukrajna egyenlőre szerény mértékben vesz részt. A világ exportjának 0,4%-a, importjának 0,5%-a esik az országra.

Jelenleg az exportált áruk többsége mezőgazdasági termék, fémek és fémtermékek. Az importban vezető helyet foglal el a gépek, berendezések, közlekedési eszközök, kőolaj, földgáz és kőolajtermékek, vegyipari termékek behozatala.

Jelentős változás történt a kereskedelem földrajzában is. A 90-es években a legfontosabb gazdasági partnerek a FÁK országok voltak. Ma már a kereskedelem kiterjed Európa, Ázsia, Afrika és Ausztrália országaira.

(A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(május 12 – május 22)

 

 1. A különböző típusú ökoszisztémák produktivitása. Agrocönozisok (36 §)

Jegyzet

 

 1. A biogeocönozisok tulajdonságai. Szukcesszió (37 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_okologia/ch04s02.html

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/tevekenysegek-az-okologia-temakorebol/az-okoszisztemak-atalakulasa-a-szukcesszio

 

 

 1. V.I. Vernadszkij tanai a bioszféráról és a nooszféráról (38 §)

Jegyzet

 

 1. A világ és Ukrajna jelenkori ökológiai problémái (39 §) elolvasni!

A szennyezés fajtái, következményei a természetes és mesterséges ökoszisztémákban, az ember egészsége tekintetében. Mechanikus és fizikai szennyezés (40 §)

Jegyzet

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/kornyezettan/a-viz-szennyezodese

https://www.youtube.com/watch?v=rtIBAtcR8IY

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémia és a környezetvédelem.

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt a következő témák egyikéből:

 1. A természeti források ésszerű felhasználása
 2. Az ipari és háztartási hulladékok hatékony feldolgozása.

Határidő: május 17.

Téma: A „zöld” kémia.

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt a következő témák egyikéből:

 1. A zöld kémia főbb feladatai.
 2. Leggyakrabban használt szerves oldószerek és azok hatása az emberi szervezetre.

Határidő: május 24

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem elérhető a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

 • 2020. május 11. Téma: Kvarkok.

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/mi-a-turo-az-a-kvark

 

 • Ismétlés. 2020. május 12. Téma: Kvarkok.

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/mi-a-turo-az-a-kvark

 

 •  

A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet és tanulják is meg a leírtakat, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

dfh

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

sdfg

 

 

drth

 

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Mert jó szívem van, még május 1-ig elfogadom a pótolt házi feladatokat!

 

A házi feladatok leadása mindenkinek kötelező!

Az érettségizőknek sok sikert!

 ( Nézzétek a humán csoport óráit is át, mert ott részletesen kidolgozott óravázlatok vannak!)

Magyar nyelv

2020. április 27.

Nyelvtörténet. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok.A magyar nyelv jellemzői

( Tankönyv 173-174. oldal)

A nyelvek száma

A világon 3000-6000 nyelvet tartanak számon. A szám azért ilyen bizonytalan, mert sok esetben nehéz megállapítani, hogy hol vannak a nyelvek határai, mikor beszélünk két önálló nyelvről. A spanyolnak a latin amerikai országokban pl. sokféle kiejtési változata létezik (sok esetben külön szókincse is), mégis egy nyelvként tartjuk számon.  A kínait is, holott a kínai különböző változatait beszélők nem is mindig értik egymást. A cseh és a szlovák nyelvet beszélők megértik egymást, de nyelvüket külön nyelvnek tekintjük.

A nyelvek sorsa

A nyelvek száma radikálisan csökken. A globalizáció ebbe az irányba hat, különösen a volt gyarmatokon szorulnak egyre inkább háttérbe, majd halnak ki a nyelvek (pl. indián nyelvek). Nyelvészi előrejelzések szerint a nyelvek száma 100 éven belül megfeleződik.

A főbb nyelvcsaládok:

Indoeurópai: az európai nyelvek nagy többsége ide tartozik. Négy nagyobb ága van:

 • latin nyelvek (portugál, spanyol, olasz, román, stb.)
 • görög
 • szláv nyelvek (szlovák, cseh, orosz, szlovén stb.)
 • germán nyelvek (német, angol, norvég, stb.)

Finnugor: a magyar nyelv és nyelvrokonaink (finn, észt, hanti, manysi, stb.)

Sémi-hámi (afroázsiai): arab, héber, arámi, amhara

sino-tibeti: kínai, tibeti, burmai

Ural-altáji: török, mongol

Ezen kívül számos egyéb, indián vagy afrikai nyelvet tömörítő nyelvcsalád van még (összesen kb. 150 nyelvcsaládot különböztetnek meg a kutatók).

A nyelvek csoportosítása

élő

olasz, finn, szuahéli…

holt

etruszk, ógörög, szanszkrit, óhéber…

 

természetes

arab, kínai, török

mesterséges

volapük, eszperantó

 

Szerkezet (típus) szerint

jj

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/nyelvtipusok-avagy-magyar-vilag-legnehezebb-nyelve

 

Házi feladat

203. feladat ( min. 20 szó gyűjtése és magyar jelentése!)

 

2020. május 4.

A magyar nyelv eredete

 

1. A nyelvrokonság, a nyelvek eredete

Nyelvrokonság: Nyelveknek közös eredeten alapuló kapcsolata.

Nyelvcsalád: Egy közös nyelvből kifejlődött rokon nyelvek csoportja.

nyelvek közös származás alapján nyelvcsaládokra oszthatók. Egy-egy nyelvcsalád valamikor közös nyelvet beszélt, ezt nevezzük alapnyelvnek. A nyelvrokonság azt jelenti, hogy egy „nyelvcsaládba” tartozó nyelvek közös ős- vagy alapnyelvből származnak. Ebből az alapnyelvből az idők folyamán – a történelmi és társadalmi változások, a térbeli eltávolodás eredményeként – önálló nyelvek fejlődtek ki, ám ősi vonatkozásokat is megőriztek. A világ nyelveinek rokonságrendszerét az összehasonlító nyelvtudomány ma már megállapította, s a nyelveket genetikus (származási) alapon felosztotta nyelvcsaládokra. A legfontosabb nyelvcsaládok: indoeurópai, sémi-hámi, kaukázusi, uráli, altáji, régi kis-ázsiai és mediterrán, paleoszibériai, dravida, sino-tibeti, munda, mon-khmer, maláj-polinéz, amerikai indián, afrikai.

A magyar nyelv a finnugor eredetű, s mint ilyen az uráli nyelvcsalád finnugor nyelvcsoportjának ugor ágához tartozik. A finnugor őshaza hollétére vonatkozóan különféle elméletek születtek. Az ősi együttélés helyét valahova az Ural-hegység délnyugati lejtőjére teszik, a többi ággal (pl. a szamojédekkel) való még ősibb együttélését Nyugat-Szibériába. Az ősi uráli alap- nyelvből fejlődtek a nyelvcsalád tagjai. A magyar nyelv finnugor eredetét az összehasonlító nyelvtudomány vizsgálatai igazolták. Összehasonlító nyelvészet segédtudományai: történelemtudomány, néprajz, régészet, ezeknek köszönhetően tudjuk, hogy az ugor nyelvcsalád az i.e. I. évezred közepéig élt együtt, majd a magyarság az Urál déli részére költözött, számos más néppel találkozik, innen kezdődik a magyar nyelv külön fejlődése.

 

2. A magyar nyelv eredete

44

Az uráli nyelvek családfája Gáspár Róbert humángenetika

 

3. Finnugor rokonaink élete ma:

Vogulok: Ural, Ob mentén kb. 6 ezer fő

Osztjákok: Obdorszk – Ob alsó lefolyásáig; 19 e fő Votjákok: 650 ezer fő

Cseremiszek: Volga balpartja (népdalaik sok rokon vonást őriznek mieinkkel)

Mordvinok: 1,5 millió fő Oroszo. (földművelés, állattenyésztés)

Finnek: 5 millió fő – “az ezer tó országa”. Tagolt nyelvjárás. Kalevala: nemzeti eposz

Észtek: 1 mill. fő. Gazdag dalkultúra

Lappok: Norvégia, Finnország, Svédország – nem államalkotó nép. 31 ezer fő. Sámánizmusra emlékeztető ősi hitvilág.

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/magyar-nyelv-eredete-es-rokonsaga

 

 

 

 

 

 

Irodalom

2020. május 8.

Márai  Sándor:Halotti beszéd

 1. Készíts jegyzetet a művész életéről és munkásságáról a tankönyv alapján!

2.Hallgasd meg a verset a költő, majd a beregszászi színészek előadásában!

3. A vers elemzése

Ha nagy kihagyásokkal is, Márai egész életében alkotott lírai műveket. Válogatott verseit először Münchenben adták ki A delfin visszanézettcímmel (1978). Leghíresebb költői alkotása a Halotti beszéd(1950), amelyben az emigráns lét keserveit sorolja és summázza. A mű címe a legelsőként megmaradt magyar nyelvű műre és Kosztolányi Dezső költeményére is utal. Megrendítő hatásának titka talán abból sarjad, hogy a gyász mindig erősíti a közösséget, s az emigráns lét eleve gyászos, hiszen valójában jövőtelen. A fiatal Márai tanulmányúton járt, s ott élhetett, ahol akart, de ekkor emigráns, aki tudja, hogy nincsen visszaút: sem a bolsevik rendszer jellege, sem az ő öntudatossága nem teszi ezt lehetővé. A Halotti beszéd lírai hőse nemcsak önmaga, hanem minden sorstársa nevében szólal meg. Váltogatja a mi, a tegező és az önmegszólító te nyelvi formáit, s e kétféle te hullámmozgása különös feszültséget teremt. Ezzel szemben, ettől függetlenül létezik az idegen, az ő: a pap, a konzul, a tudós, a pribék, a boss. A Halotti beszédnem személyekért, hanem személyiségekért szól, hiszen az emigráns mindenképpen személyiségváltásra kényszerül: vagy nyelvet és hazát cserél, vagy belezuhan emlékeibe, s egy álomvilágban él. Az írónak kivételes a szerepe, az anyanyelv őrző papjaként ő elmondhatja a halotti beszédet.

utalás: allúzió; a szerző szándékos rájátszása más költői magatartásra vagy más költő ismert művére; az utalás kitágítja a mű értelmezhető világát az asszociációk segítségével

 

Ukrán nyelv és irodalom, Riskó Júlia

ery

Irodalom

fgh

Angol nyelv

Április 27

Do the reading comprehension test.

 1. Read the text. Are the statements true (T) or false (F)?

The Dakar Rally

You’ve probably heard of the off-road motor vehicle rally called the Dakar Rally, but do you know where is finishes? Before you say Dakar, the capital of Senegal, think again! The last time the rally finished in Dakar itself was in 2007. In 2008, because of concerns about security, the rally was cancelled and a shorter, less challenging race called the Central Europe Rally was held in its place. And since 2009, the Dakar Rally has been held in South America due to the increasing risk of terrorism in Senegal.

The first Dakar Rally was held in 1978. During a race in 1977, a French competitor, Thierry Sabine, had got lost on his motorcycle in the Libyan desert. Having been rescued, he returned to France convinced that the desert landscape would provide a fantastic challenge for an international competition. The Dakar Rally began the next year, and for the next fifteen years, hundreds of drivers and motorcyclists competed in the annual long-distance race. Competitors would drive from Paris to the Mediterranean, then across the north-western corner of Africa to the Senegalese capital, trying to avoid getting lost in the desert sandstorms. Then things became complicated: the region became more and more politically unstable, and officials have had to change the starting point, rally route and finishing line of the race nearly every year since 1994.

The Dakar Rally has always been highly competitive. Each year, more than 350 car and truck drivers and motorcycle riders enter the rally, about 80 per cent of whom are amateurs. Unsurprisingly, the majority of winners have been professionals. The most successful Dakar competitor is Stephane Peterhansel, who won the rally six times riding a motorbike, before switching to a car and winning a further four titles between 2004 and 2012.

The rally has been subject to a lot of criticism. Many people have protested against it because of the impact it has on the environment. Others are upset by the fact that the race passes through countries where many people make less money in their whole lives than a wealthy competitor spends during a single rally. Nevertheless, the famous race remains as popular as ever. Among rally drivers and car companies, as well as fans who enjoy the thrill of following the progress of their favourite competitors, the Dakar Rally is still one of the most important off-road racing competitions in the world.

 

1     Although some people think differently, the Dakar Rally has never finished in Dakar.    ____

2     Thierry Sabine had to be helped home from the desert.                                                 ____

3     The route has often changed because it is too easy to get lost in the desert.                    ____

4     The rally has only been won by professionals.                                                              ____

 1. The rally is in danger of being cancelled as more and more people protest against it.       ____

2    Complete the text with the missing sentences A–F. There is one sentence you do not need.

The game of love

With the rise of social networking sites and online communication of all kinds, the idea that we can meet and interact with people online is becoming more and more acceptable. Across the globe, people can share hobbies and interests – or even meet that ‘special someone’. 1_____ If you are careful and follow a few sensible rules, it’s a relatively safe way to meet a romantic partner. And, these days, more and more people are taking virtual dating a step further.

Online gaming has become very popular in recent years. Thousands of people spend hours each day having adventures in virtual fantasy worlds. Missions or quests within the game often require characters to work together to solve problems and progress through the game’s levels. 2_____ Using this technology, friendships can sometimes form between players through their virtual characters or ‘avatars’.

Online games are now so sophisticated that players are not restricted to a single path and game progression as they were in earlier games. Since the development of ‘go anywhere’ gameplay, characters can wander around and explore the fantasy landscape however they like. Or they can just sit together next to a virtual waterfall and chat. And they do! Friends who meet up to kill a dragon may sit down later to talk about their lives and dreams. 3_____

But is it really possible to form an accurate impression of a person through the way he or she behaves in an online game? 4_____ And they may create avatars who have characteristics they don’t have in real life. However, psychologists say that most gamers create avatars that are surprisingly true to themselves. Of course, they may not really be a 6-foot warrior, but there is a stronger connection to reality than people might expect. And their interactions with others are sometimes more frank and honest than they might be if they were on a date in the real world.

5______ Gamers, online daters and users of social networks have to be cautious. In the twenty-first century we are all learning what it means to be connected to the rest of the world – and we need to be very careful when we choose how connected we want to be. However, growing numbers of people are choosing to meet, chat, date – and even get married in the virtual world!

 

 1. In a virtual world, people do amazing things in exciting situations.
 2. Of course, meeting strangers can be dangerous.
 3. This has prompted many players to say that you can learn as much about a person through gaming as you can in real life.
 4. Millions of people have now found love on internet dating sites.
 5. Most games have a chat function, or even voice communication software.
 6. Make sure to tell your friends what you are doing, or even take one of them along with you.

Do the tasks and send them back to me via email or messenger till 30th April.

Április 29

Téma: Explorers (felfedezők)                                                                                           

New vocabulary (learn them): intrepid –vakmerő. elszánt, unsuccessful – sikertelen, remote – távoli,  challenging – kihívást jelentő, lethal [ˈliːθ.l̩] – halálos, gruelling – kimerítő, threatening – fenyegető, notorious – hírhedt

Ex. 3 p. 76 SB – Are the sentences true or false? (Write into the copybook)

Ex 4 p. 76 SB  - Match  the adjectives in red in the text with the definitions.

Homework: Learn the vocabulary

Április 30

Téma: Phrasal verbs (write them into your copybook and learn them)

to date back – ered, visszanyúlik, (időben)

to set off – elindul

to look up to somebody – tisztelettel tekint valakire

to get about – jár-kel, jön-megy

to come across – találkozni, rábukkanni valamire / valakire

to give up – feladni

to end up – végez

Ex. 2 p. 134 SB – Complete the sentences with phrasal verbs from exercise 1. Use a suitable tense.

Homework: Ex. 7 p. 76 SB – Answer the questions. (Write the answers into your copybook)

Május 4

Indefinite pronouns (határozatlan névmások) SB p. 122-123 (Rules and examples)

fsh

We use pronouns with some- in affirmative sentences and in offers  (ajánlat) and requests (request).

e.g Somebody has eaten my lunch.

Can I do something to help?

We use pronouns with any- in negative sentences and in questions.

e.g. I haven’t got anything to wear.

 Did you meet anyone interesting?

We can also use pronouns with any- in affirmative sentences when we mean ’it doesn’t matter who/what/ where …’.

Ask anybody and they will help you. – Kérj meg bárkit és segíteni fog.

We use pronouns with no- with affirmative verbs when the meaning is negative.

Nobody likes loosing. – Senki nem szeret veszíteni. (bár az ige kijelentő formában van, a mondat mégis tagadó értelemszerűen)

 

We use pronouns with every- in affirmative sentences and questions. They are followed by a verb in the third person singular. ( Az every- kezdetű névmások után az ige E/3 személyben áll)

e.g. Everybody wants to be successful.

Is everything ready?

Ex. 1 p. 123 SB – Choose the correct words.

Homework: Ex 2 p. 123 SB – Use some-, any-, every-, and no- to complete the sentences in each group.

Május 6

Téma: Indefinite pronouns

Ex. 4 p. 77 SB – Complete the dialogue with indefinite pronouns.

Ex. 5 p. 77 SB – Complete the questions with indefinite pronouns.

A year away SB p. 78 SB

Vocabulary: colloquial words and expressions (köznyelvi kifejezések) – Learn them

folk – család

to give somebody a grief – problémát okozni

chilled – nyugodt, fesztelen

to be switched on something – tisztában van valamivel

to look out for  - vigyázni

mate – haver, barát

wobbly – bizonytalan, ingatag

Ex. 2, 3, 4 p. 78 SB

Homework: Ex. 5 p. 78 SB (acronyms – mozaikszavak)

Május 7

Téma: Travel problems SB p. 80

When we make a complaint, we often speak more slowly and emphatically (nyomatékosan) than usual in order to make our point more strongly.

Useful expressions (Write them into your copybook and learn them)

Starting a complaint (panasz): I want to complain about … - Panaszkodni akarok

                                                               I’d like to make a complaint. – Szeretnék panaszt tenni

Sympathising with a complaint (szimpatizálni, együtt érezni) :

                I do understand why you’re unhappy about this. – Megértem, hogy miért elégedetlen

                I’m very sorry to hear that.

                I’m sorry to hear there’s a problem.

                I must apologise. – Bocsánatot kell kérnem.

Emphasising your discontent (Hangsúlyozni az elégedetlenséged)

Something needs to be done about this. – Valamit tenni kellene ezzel kapcsolatban.

I’m sorry, it’s  just not good enough. – Sajnálom, ez nem megfelelő.

That’s just not acceptable. – Elfogadhatatlan

It’s a disgrace – Ez szégyen.

I’m running out of patience. – Elfogy a türelmem.

I’m really not happy about this.

Agreeing to act (vállalja, hogy cselekszik az probléma megoldásáért)

I’ll see what I can do. – Megnézem mit tehetek.

I’ll do everything I can to sort this out. – Azonnal megoldom.

Declining to act (elutasítja, hogy cselekszik a probléma megoldása érdekében)

That’s really beyond our control, I’m afraid. – Attól tartok ez túltesz a hatáskörömön.

There’s really nothing I can do about it. – Tényleg nem tehetek semmit.

Homework: Ex. 1, 2 (listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-workbook-audio-cd.html track 31), ex. 3, 4 (listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-workbook-audio-cd.html track 32)                          

Május 8

Answer the questions in full sentences and send them to me in word format till 11th May.

Have you ever been abroad? Where did you go?

What is your favourite holiday destination? Why?

How do you usually travel? (e.g. by car / plane / train)

Who do you usually travel with?

Where do you usually stay when you are on holiday?

Where did you spend your last holiday?

Where do you plan to go for your next holiday?

 

Történelem, Nedbál Klára

Ukrajna története

04,27 és 04,28, 05,04., és 05.05-i órákhoz az anyag

file:///C:/Users/admin/Desktop/Copy/ZNO-s%20dolgok/ZNO-felkészítő-Ukrajna-történetéből-Maha-László-2017.pdf

Jegyzeteljétek le és tanuljátok meg a 116-os oldaltól a 122 oldalig lévő anyagot

 

Algebra, File-Kovács Erika

Április 27- Május 8

Április 27(1 óra)

Téma: Előkészület a felmérőhöz.

Ismételd át a következő témákat és nézd át a feladatokat!

 1. Számtani és mértani sorozat
 2. Százalékszámítás
 3. Egyenes és fordított arány
 4. Szöveges feladatok testek mozgására és munkavégzésre.
 5. Trigonometriai kifejezések átalakítása
 6. Trigonometriai egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása

 

Április 28(2 óra)

Felmérő önálló munka

 

Április 29(2 óra)

Téma: TV21Ungvár – Oskola 40. adás

2018. májusi ZNO matematikából. Tanár: Balogh Eszter

Legyenek beírva a füzetbe az algebra feladatok megoldással együtt

 

Május 4 (1 óra)

Téma: A deriválási képletek és műveleti szabályainak ismétlése. A derivált gyakorlati alkalmazása. Az érintő egyenlete

mm

Május 5 (2 óra)

Téma: a függvény tulajdonságainak megállapítása és grafikonjának szerkesztése a derivált segítségével. Függvény minimum és függvény maximum meghatározása az adott intervallumon.

szdf

Május 6 (2 óra)

Téma: A primitív függyények táblázatának és Newton-Leibniz képletének megismétlése. Integrálszámítás

wer

 

wer

Sok sikert a munkához!

 

Mértan, File-Kovács Erika

Április 27-Május 8

Április 27 (1 óra)

TV21 Ungvár – Oskola 40. adás

ZNO matematika, 2018 májusi teszt

Átírni a füzetbe megoldással együtt a mértan feladatokat.

Április 28(1 óra)

Téma: Előkészület a felmérőhöz

Ismételd át a következő témaköröket és az ezekhez kapcsolódó feladatokat.

 1. Szögletes és forgástestek felszíne és térfogata
 2. Kombinált testek felszíne és térfogata
 3. Derékszögű háromszögek megoldása(befogótétel, magasságtétel, szögfelező tétel, trigonometriai összefüggések derékszögű háromszögben)

 

 

Április 29 (1 óra)

Felmérő

 

Május 4 (1 óra)

Téma: Ismétés: derékszögű háromszögek területe, kerülete, hasonlósága.

Az alábbi linkeken található feladatokat megoldással együtt írd át a füzetbe!

https://www.youtube.com/watch?v=8f9jzgH5HRA&fbclid=IwAR0Jqk7nGsNc8cMwEaL5XlWCEgLWYHpmmUX2wELmRI64zQFxPgIGZl7KVBc

https://www.youtube.com/watch?v=KVetkS959Zc&fbclid=IwAR14Kcg-up7dWGhTL3Bnx6BG86Q4pE1EYq0cazwGVVyCE_LmCwBy1OdbZ9s

https://www.youtube.com/watch?v=DllS1d8N4Hc&fbclid=IwAR0aHwynjLdN-tD0XD7a0N1x09VCMyKODPARLwEw3tGH0cyMFpHE6mk4HvQ

Május 5 (1 óra)

Téma: Ismétlés: háromszögek területképletei

Tankönyv: 8.oszt. Mértan: A.H.Merzljak, V.B.Polonszkij,…

A tankönyv itt található:
https://kmksz.com.ua/tankonyvek/8-oszt/Mertan%20(2016,%20A.%20H.%20Merzljak).pdf

 

Ismételd át a területképleteket.

22. pont 155.oldaltól 160.oldalig

Oldd meg: 157.oldaltól 158.oldalig a következő feladatokat: 731, 732, 733, 735, 735, 738, 739, 740, 741, 742.

 

Május 6 (1 óra)

Téma: Ismétlés: Négyszögek területképletei

Tankönyv: 8.oszt. Mértan: A.H.Merzljak, V.B.Polonszkij,…

A tankönyv itt található:
https://kmksz.com.ua/tankonyvek/8-oszt/Mertan%20(2016,%20A.%20H.%20Merzljak).pdf

 

Ismételd át a négyszögek területképleteit: 21.pont, 151.oldal - 154.oldal

23.pont, 160.oldal – 163. oldal

Oldd meg a feladatokat: 153.old., 154.old.: 705-715 feladatok

161.oldal, 162.old. 772 - 778. feladat, 782 – 789.feladat

Jó munkát a feladatok megoldásához!

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

A földrajzi fekvés sajátosságai (április 27)

A geopolitika a 19 század végén 20. század elején a politikai földrajzban sajátos irányvonal alakult ki, geopolitika, melynek célja megmagyarázni az államok politikai fejlődését a földrajzi fekvésükkel és a területükkel a legszorosabb kapcsolatban. A mai geopolitika tanulmányozza a földrajzi, történelmi, politikai, gazdasági, kulturális, információs, katonai és más tényezők kombinációit, amelyek hatással vannak az ország helyére a világban és fejlődésére. A geopolitika felhalmoz különböző megközelítéseket és elveket, amelyek megalapozhatják az állam vezetőinek külpolitikai tevékenységét. mindegyik országnak, saját geopolitikai érdekekkel rendelkezve tudnia kell a szomszédok a nagyhatalmak ilyen érdekeiről.

Ma Ukrajna fejlődése szoros kapcsolatban van a világ nagyhatalmainak (USA, Nyugat-Európa országai, Oroszország) politikájával. Az USA-nak mint a világ legerősebb államának geopolitikai érdekei előrevetítik dominanciáját a világ színpadán. Oroszország geopolitikájának alapját a neonirodalmi érdekek alkotják az Eurázsiai térben.

A politikai-földrajzi fekvés - egy ország politikai-földrajzi fekvése más országokhoz való viszonyát jelenti. Elsősorban a szomszédos országokhoz, azok külpolitikai érdekeihez, a katonai-politikai tömbökhöz, szervezetekhez, szövetségekhez, a nemzetközi feszültség és a háborús tevékenységek gócaihoz.

A közelmúltig Ukrajna politikai-földrajzi fekvését kedvezőnek tartották. Mindegyik szomszédos országgal kétoldalú szerződéskben rögzített barátságos viszonyt tartott fenn. Ukrajnának, két nagy katonai-politikai szervezet – a NATO ( Észak-atlanti Szerződés Szervezete) és a ODKB (Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete) között helyezkedve el, semleges státusza volt. Ukrajna szomszédos országai közül NATO tagállamok Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. ODKB tagállamok: Oroszország és Beloruszia. Ugyanakkor Ukrajna politikai-földrajzi fekvésének vannak negatív oldalai is. Több száz kilométer közös határvonala van az önjelölt országgal (Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság)

relatív közelség a Kaukázusi és Közel-Keleti régióhoz,ahol katonai konfrontáció van. Helyenként rendezetlen határok a volt Szovjetunió országaival. Ezek negatívan érintik az ország geopolitikai helyzetét.

(A jegyzetet kérem a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

 1. A populáció egyedszáma és szabályozásának mechanizmusai (32 §)

Jegyzet

http://www.beltanoda.hu/segedanyagok/foldrajz/Populaciok%20merete,%20szerkezete2.pdf

 

 1. A biogeocönozis és struktúrája (33 §)

Jegyzet + berajzolni a 33.4 ábrát a 177 oldalon

 

 1. Az organizmusok kölcsönös kapcsolata a biogeocönozisban (34 §)

Jegyzet + berajzolni a 34.1 táblázatot a 118 oldalon

 

 1. Az energia átalakulása a biogeocönozisokban (35 §)

Jegyzet + kreatív feladat a 125 pldalon

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem elérhető a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

 • Ismétlés. 2020. április 27. Téma:  A nukleonok. A magerő. A kötési energia.

Nukleonok:

http://www.puskas.hu/ttk/Atom/28.html

A magerő téma az első oldalon található

A kötési energia a 3. oldalon:

http://atomfizika.elte.hu/kvml/docs/reu_alap.pdf 

 

 • Ismétlés. 2020. április 28. Téma: Láncreakció.

https://www.youtube.com/watch?v=JC_rQNnGZeU

http://atomfizika.elte.hu/kvml/docs/reu_alap.pdf      9. Oldal.

 • 2020.május 4. Téma: Védekezés külső sugárzással szemben

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_f3498c96-96ef-4452-8ffe-419da3b58d40_95a24132-9b8e-43b7-8a94-33de2efecbae_b44c0552-e698-4556-8d58-ff8f9f8f91c7_c851b4be-ae67-4d77-8aca-72ae986d784e

 • Ismétlés. 2020.május 5. Téma: Védekezés külső sugárzással szemben

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_f3498c96-96ef-4452-8ffe-419da3b58d40_95a24132-9b8e-43b7-8a94-33de2efecbae_b44c0552-e698-4556-8d58-ff8f9f8f91c7_c851b4be-ae67-4d77-8aca-72ae986d784e

 

A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

fdgh

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémia és a civilizáció fejlődése.

Készítsetek prezentációt vagy rövid beszámolót a következő témák valamelyikéből:

 1. A kémia szerepe az új anyagok létrehozásában
 2. A kémia szerepe az ország nyersanyag és energetikai problémáinak megoldásában

Határidő: május 3.

Téma: A kémia és a környezet

Készítsetek rövid beszámolót a következő témák egyikéből:

 1. A légkör, a víz és a talaj vegyi szennyezésének fő forrásai.
 2.  A kémia szerepe a környezetbe kerülő szennyező anyagok mennyiségének csökkentésében

Határidő: május 10

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

sdfgsdffgyutyukertyretygh22

 

 

drty

 

 

 

Kedves 7 B osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

 ( Nézzétek a humán csoport óráit is át, mert ott részletesen kidolgozott óravázlatok vannak!)

Magyar nyelv

2020. március 27.

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata

Gyakori nyelvhelyességi hibák

A nyelvváltozatok rendszere

A nemzeti nyelv tagolódása

A nyelv társadalmi tagolódása. A nyelvváltozatok. A csoportnyelvek

( Rövid jegyzet készítése a tankönyv alapján! )

Feladatok megoldása

160.,178.,188. feladatok

Házi feladat

189. feladat

2020. április 4.

A nyelv területi tagolódás

A határon túli magyar nyelvhasználat

Feladatok megoldása193. ,191. feladat

Irodalom

2020. április 3.

Radnóti Miklós élete és munkássága

Készíts jegyzetet a tankönyv alapján!(237-250. oldal)

https://www.youtube.com/watch?v=-Zai2SZUAjE

https://www.youtube.com/watch?v=XXdY7spXBJQ

https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/radnoti-miklos-liraja

https://www.youtube.com/watch?v=koe30YNzRwM

Házi feladat

Megtanulni az Erőltetett menet c. verset

2020. április 10.

Illyés Gyula élete és munkássága

 

Ukrán nyelv és irodalom, Panykó Éva

ЛЮБІ УЧНІ !

      ЗАПИСУЙТЕ В ЗОШИТ ТЕМУ, ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО, А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ В ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ! ТОБТО ВИ ОДЕРЖИТЕ 2 ВІДПОВІДНІ ОЦІНКИ!

БАЖАЮ УСПІХІВ!

І-ІІ ТИЖДЕНЬ!

30.03.20             ТЕМА: Стилістика мовлення.Текст.Засоби

зв ’язку в тексті.Робота з текстами різних стилів мовлення (1урок)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &41       ст.  208-213.    

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати  таблицю ст.209.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЙОГО ОПРАЦЮВАННЯ,

Речення, об’єднані основною думкою, зв’язані за змістом та розташовані в певній послідовності, називаються ТЕКСТОМ. Текст може складатися з одного речення, але найчастіше він складається з багатьох речень, об’єднаних між собою різними видами зв’язку. Розрізняють два основні типи зв’язності тексту: 1) окремі частини тексту зв’язані не безпосередньо одна з одною, але з темою усього тексту; 2) окремі частини тексту зв’язані безпосередньо одна з одною , залежать одна від одної, доповнюють одна одну. Другий тип зв’язку, у свою чергу, поділяється на послідовний і паралельний. Для того, щоб якнайкраще зрозуміти текст, всі його тонкощі та задуми автора, треба навчитися робити його мовний аналіз.

2.Повний мовний аналіз передбачає:

а) виразне читання тексту;

б) визначення його теми й основної думки;

в) осмислення завдань мовлення та сфери спілкування;

г) дослідження стилістичних, лексичних, морфологічних та синтаксичних особливостей тексту;

г) пояснення прийомів використання в тексті мовних засобів;

д) визначення стилю тексту.

                                                           

Практична робота.

 Прочитати текст. Визначити його головну думку та тему. Відредагувати та записати текст. Пояснити, чим викликані недоліки в його змісті.

                                   Мандрівка в гори

          Минулого літа я і двоє моїх друзів відпочивали у мальовничому селі Кваси, що на Рахівщині в Закарпатті. По обидва боки села, що простягалося уздовж гірської річки Біла Тиса і залізниці, піднімаються вгору гори. Ми залюбки після сніданку вирушали в гори і блукали по них до вечора. Найвищі вершини цієї  місцевості – Менчул, Близнюки і Східниця, яка більш висока і сягає двох кілометрів. Я з друзями побували на найвищих вершинах. Внизу гори порослі лісом, а їх вершини безлісні. Хіба що трапляються зарослі можжевельника. Із здивуванням ми виявили, що в червні і навіть в липні тут можна натрапити на снігові шапки, які не встигли розтанути. З вершини Менчула гостра вершина Говерли видається зовсім поряд. На прямовисній стіні цієї гори ростуть едельвейси.

 

31.03-02.04.20

ТЕМА: Стилі мовлення. Практична робота з текстами різних стилів                          (2)

Міні-дослідження

• Прочитайте текст. Визначте його стиль, тип і жанр, тему й основну думку . Відчуйте його естетичну цінність.Проаналізуйте художні засоби, що увиразнюють основну ідею твору.

Куди ти ділась, річенько? Воскресни!

У берегів потріскались вуста.

Барвистих лук не знають твої весни,

І світить спека ребрами моста.

Голос криниці, чого ти замовк?

Руки шовковиць, чого ж ви заклякли?

Вікна забиті, і висить замок —

Ржава сережка над кігтиком клямки.

(З творів Л. Костенко)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ     ст.  209-211, вправа245 (І).    

 

06.04-07.04.20

ТЕМА:ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ (Підготовка до ЗНО)                               (2)

Виконати тестові завдання !!!

Залікові  тести з теми «Синтаксис. Пунктуація»

Запишіть у зошит тільки правильні відповіді!!!

1 . З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 обставина

Речення

А Жити — добро творити.

Б Серед неба горить білолиций.

В Соняшники заплутались своїми жовтими головами в гіллі.

Г Я не міг зігрітися, хоч згинався в три погибелі.

Д Освітлений вогнями, підходить пароплав «Тарас Шевченко».

 

2. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 обставина

А Вітер вив і сипав холодним дощем.

Б Увійшла жінка років тридцяти.

В Жнива закінчились.

Г Зорі тихо тремтять угорі.

Д Пригнічена такими думками, ходила Олена

як побита.

 

3. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 додаток

А Старий Кайдаш загадав звечора Кайдашисі та Мелашці гребти сіно.

Б Бути людиною — дертись по вертикальній стіні.

В Черешні тут високі й розкішні.

Г Останніми днями у нас погана погода.

Д Шевченко як поет відомий в усьому світі.

4. Установіть відповідність

Просте речення

1 з відокремленим означенням

2 з відокремленою обставиною

3 зі вставними словами

4 зі звертанням

Приклад

А Усі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на шкіпера.

Б Тобі, земле моя рідна і велика, матінко велична, мої всі поривання.

В На кладці, обнявшись, стояли дві дівчини.

Г На превеликий жаль, у мене нема знайомих в Кишиневі.

Д Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна.

 

5. Установіть відповідність

1 з відокремленим означенням

2 з відокремленою обставиною

3 зі вставними словами

4 з відокремленим додатком

А Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але камінь має!

Б В мерзлих галузках дерев шелестів сніг, схожий на крупу.

В Всі, крім поранених, підвелись і присунулись до нього.

Г Пісня ця, безумовно, великий успіх авторів.

Д Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче.

 

6. Установіть відповідність

Просте речення

1 з відокремленим означенням

2 з відокремленою обставиною

3 зі вставними словами

4 із звертанням

Приклад

А Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

Б Небо, ясне і бірюзове, рідко бачили мандрівники.

В Далеко-далеко (те знають хіба що лелеки) розкидала доля кептарики і сіряки.

Г Вершники, здавалось, зрослися з кіньми.

Д Старий підводиться, і, не прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом

 

7. Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Приклад

А Тим часом розвиднялося, світало.

Б Назриваю в гаю запашного зілля, запашного зілля, вибуялих трав.

В На ланах співають ще не часто...

Г Зима. Холоднеча. Засніжений ліс.

Д Що посієш, те й пожнеш.

 

8. Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1 означено-особове

Приклад

А Курява, собачий ґвалт, ревіння верблюдів, скрипіння гарб.

Б Немає мудріших, ніж народ, учителів

В Ночвами моря не перепливеш.

Г В далекій дорозі найду або долю, або Дніпром ляжу головою.

Д На полянах поміж дубами викосили траву.

 

9. Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

А У лузі пахне вогкою травою.

Б Уморився, поки хліба наївся.

В Давнішу траву згорнули в копички.

Г Дай же руку мені, і ходімо у даль.

Д Пітьма. Дощ. Приглушений гамір табору.

 

10. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А Дитинству все казковим видається —не збіднюйте ж душі його красу!

Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона чіпляє тендітні зірки, що зриваються і стрімко линуть десь на заставську соснину.

В Вода хлюпотіла, розливалася через верх кількома живими цівками.

Г Пам'ятай, що легко нам усім буває сплутать щирість і підступність.

Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже казку зірка до зорі.

 

11. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А До правди тяжко ми доходим, неправда прийметься за мить.

Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні.

В Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі.

Г Іди туди, де люди творять світло і ставлять хрест на темне і старе.

Д Зліва співали струмки, що збігали з гір,і кожен з них мав свій голос.

 

12. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А Людині треба, щоб її робота залишалася після неї жити.

Б Спустився вечір, і одразу похолоднішало, хоч удень була нестерпна спека.

В Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече.

Г Переконатися пора: зробиш зло — не жди добра!

Д Ми -— квіти життя!

 

13. Установіть відповідність

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А Коли почалася гроза, гра припинилась і діти кинулись бігти додому.

Б Лиш той творити може, хто любить свій народ.

В Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.

Г На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли.

Д Мені бачиться школа в селі.

14. Установіть відповідність

Вид підрядного

1 означальне

2 з’ясувальне

3 обставинне допусту

4обставинне умови

Приклад складнопідрядного речення

 А Кажуть, начебто араби перші вміли робити дзиґарі.

Б Багато в світі доріг, що ведуть до незнаних обріїв.

В Коли я тривожуся долями вашими, для мене світлішим стає виднокруг.

Г Хоч було холодно, проте хуторяни, жаліючи чоботи, прийшли босі.

Д Як тільки літо, так я й в дорогу!

 

15. Установіть відповідність

Вид підрядного

1 означальне

2 з'ясувальне

3 обставинне допустове

4 обставинне умови

А Нехай гримлять кайдани, але встають бійці уже нові, ідуть на штурм.

Б Коли вона прокинулась, на столі вже горіла свічка.

В Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує.

Г Я її навчу, як поважати брата.

Д Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали.

 

16. Установіть відповідність

1 означальне

2 обставинне мети

3 обставинне часу

4 обставинне наслідкове

Приклад складнопідрядного речення

А Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити.

Б Навіть тоді, як людина згорить, совість людини продовжує жить.

В Під голубими свіжими грудочками землі чорніло старе химерне письмо, яким тепер не пишуть до людей.

Г Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі.

Д Край неба на сході помітно блідне, так що в нього вже можна розпізнати сіру пелену розірваних вітром хмар.

 

09.04.20

ТЕМА: Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфографії( повторення)

Виконати тестові завдання !!!

Запишіть у зошит тільки правильні відповіді!!!

 

 

1. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

а) лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний;

б) оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений;

в) сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний;

г) міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий;

д) дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний.

 

2. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

а) бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця;

б) вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь;

в) п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця;

г) зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина;

д) нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися.

 

3. Літеру ґ треба писати в усіх словах рядка

а) джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний;

б) (г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

в) (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава;

г) джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул;

д) , ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли.

 

4. Синонімічними є фразеологічні звороти

а) на живу нитку – білими нитками шитий;

б) і води не замутить – хоч у вухо бгай;

в) попасти на слизьке – накрити мокрим рядном;

г) бентежити кров – не чути землі під собою;

д) закрутити веремію – укрутити хвоста.

 

5. Усі слова написані правильно в рядку

а) викладацький, молотьба, вохкість;

б) карпатський, дорожчати, робітництво;

в) криворізький, об’їжджати, французський;

г) інтелігентський, сонячний, надхнення;

д) тюркський, свідотство, соняшник.

 

6.  М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

а) кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я;

б) власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо;

в) павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба;

г) їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин.

 

7. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

а) зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

б) довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

в) страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

г) стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

 

8. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий;

б) пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення;

в) пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий;

г) пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний.

 

9. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток;

б) пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний;

в) пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти;

г) пр..мирний, пр..міський, пр..чинити;

д) пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати.

 

10. Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників рядка

а) Золотоноша, молодець, студент, Буг;

б) Волга, товариш, турист, черкес;

в) Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог;

г) француз, ремісник, турок, брат.

 

11.  Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

а) випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище;

б) книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити;

в) ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада;

г) випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати;

д) сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти.

 

12. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка

а) не/довгочасні стосунки; не/спростований факт; не/високе дерево;

б) не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво;

в) не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання;

г) не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки.

 

13. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

а) волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний;

б) цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний;

в) тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний;

г) очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський.

14.  У якому рядку в усіх словах дзвінкий [г] вимовляємо, як парний йому глухий [х]?

А. Берег, вогенько, кігті.

 Б. Полегкість, дорогий, зігнутий

В. Нігті, легко, дьогтю.

 Г. Ріг, могти, гриб.

 

15.У якому рядку в усіх словах відбу­вається спрощення в групах приголосних?

А. Проїз..ний, улес..ливий,  доблес..ний.

Б. Совіс..ний, пристрас..ний,  кіс..лявий.

 В. Тиж..невий,  щас..ливий,  пес..ливий.

 Г. Хворос..няк, зап'яс..ний, надкіс..ниця.

 

16.У якому рядку в усіх словах пропущено літеру а?

 А. Ск..кати, л..мить, ух..ппв.

 Б. К..тити, г..ниться, дог..няє.

 В. Допом..гти, кл..нятися, покл..нитися.

 Г.  Л..мати, заг..няти, х..пати.

 

17. Установіть відповідність між префіксами та словами, у яких вони вживаються.

 А.  с-           1)…брати,…рвати,…скочити;

 Б.   з-           2) …творювати, …керувати, …тягувати;

В.   зі-         3) …добрий, …гарний, …мудрий;

 Г.   прі-       4) …звисько, …звище, …рва;

 5) …садити, …шиток, …цідити.

 

18. У якому рядку в усіх випадках на місці пропуску потрібно писати у?

 А. Небо .. зорях; запитала .. Андрія; повернувся ..чора.

Б. .. моєї мами; гарний ..рожай; оселився .. Жи­томирі.

 В. Записала .. зошит; живемо .. Одесі; гарний ..читель.

Г. .. своїй оселі; прийшов ..досвіта; була .. Львові.

ОЦІНКА                         1- 12 балів!!!

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

30.03.20 ТЕМА: Григір Тютюнник. Коротко про письменника.

“Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу («Три зозулі з поклоном»)                                       (1)

Робота з підручником !

Опрацювати та проаналізувати теоретичний матеріал ст.203-205.

Законспектувати в зошит біографію письменника.

Прочитати та аналізувати уривок з новели «Три зозулі з поклоном»!!!

Ст.206-208.

 

02-03.04.20

ТЕМА: Зміщення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї
2
уроки

ОПРАЦЮВАТИ ЛІТЕРАТУРНИЙ МАТЕРІАЛ.

Записати в зошит паспорт твору!!!!

Жанр твору:

новела

Присвята твору:

“Присвячено любові всевишній” (незвична присвята – не людині, а високому почуттю, звеличеному в новелі).

Тема новели:

зображення складності людських стосунків через історію нещасливого кохання (любовний трикутник Михайло – Софія – Марфа).

Ідея новели:

Возвеличення любові як високої християнської цінності. Любов у героїв – божий дар, почуття, яке вивищує людину над буденністю, очищує її.

Сюжет новели:

Заміжня Марфа Яркова сильно кохає репресованого Михайла, у якого є дружина Софія і син. Софія розповідає синові історію цього кохання. Михайло засланий у Сибір і більше звідти не повернеться.

Раз на місяць Софії приходить лист від чоловіка. Марфа вмовляє поштаря дати їй потримати листа. Соня знає про кохання Марфи, але не звинувачує її.

Пояснення назви новели “Три зозулі з поклоном”

 

Назва новели символізує любовний трикутник – три долі головних героїв.

«Три зозулі з поклоном» – це поширене серед українців привітання, з яким зверталися, щоб позбавити мук закохану людину, якій не могли відповісти взаємністю. Таке привітання означало: забудь, покинь, залиш мене, відпусти. Як відомо, зозуля гнізда не мостить, тож людина повинна була зрозуміти, що її кохання приречене, не матиме відповіді.

Написано під впливом почутої пісні «Летіла зозуля через мою хату» у виконанні сліпого бандуриста.

Сюжет є значною мірою автобіографічним: в образі Михайла автор показав  свого репресованого у 1937 р. батька, оповідач нагадує самого автора в юності.

Композиційні особливості:

 • наявність обрамлення (розпитування матері сином) і трьох частин;
 • переплетіння голосів Соні, Михайла та їхнього сина;
 • зміщення часових площин (хронологічну послідовність подій порушено);
 • кожний фрагмент має свого головного героя, але в центрі – образ Марфи.

 Характеристика персонажів новели

Персонажі: 

 • студент (оповідач),
 • його мати Софія,
 • чоловік Софії – Михайло,
 • поштар дядько Левко,
 • Марфа Яркова (дівчина, що кохала Михайла),
 • чоловік Марфи – Карпо.

Оповідач

Оповідач – студент, який приїздить у рідне село. Про нього ми не дізнаємося нічого, проте через нього дізнаємося про трагічну історію його родини.

Михайло

Михайло – батько оповідача.

“Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть, чорнющі. Гляне, було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне” (так про Михайла розповідає його дружина Софія).

Михайло гарний не лише зовні, а й духовно: благородний, співчутливий, мудрий. Він знає про пристрасне почуття юної Марфи до нього, дуже переживає через це, більше того, має до Марфи почуття, відчуває глибокий духовний зв’язок (навіть у засланні нібито відчуває, що її душа прилітає до нього), проте для нього все ж важливіше щастя власної родини: дружини й сина.

Михайло репресований, засланий у Сибір (звідти й пише листи до дружини) і більше звідти не повернеться.

Софія

Софія (мати оповідача) – її зовнішність у творі не описано, проте дізнаємося про її вдачу: впевнена, тактовна, співчутлива. Вона не засуджує Марфу, яка кохає її чоловіка, а навпаки, з розумінням ставиться до її почуттів (навіть радить чоловікові, щоб той глянув на Марфу, яка дуже мучиться).

Почуття всередині любовного трикутника складні: Софія й Марфа не ворогують, а співчувають одна одній.

Марфа Яркова

Марфа Яркова – дівчина, що закохалася в Михайла (батька оповідача), чекає листів від нього (хоча ці листи адресовано й не їй, а Софії):

«Прийде до пошти, сяде на порiжку  тонесенька, тендiтна, в благенькiй вишиванiй сорочинi й ряснiй спiдничинi над босими ногами  i сидить, сяє жовтими кучерями з-пiд чорної хустки: втекла вiд молотарки або вiд косаря… Сидить на порiжку i обриває пелюстки на ромашцi, шепочучи: “Є  нема, є  нема, є…”»

В іншому фрагменті описано Марфу в більш пізньому віці, коли вона зустрічає студента-оповідача:

«Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса  колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собi, волосся умирає ранiше, нiж людина…»

Марфа – дуже пристрасна, співчутлива дівчина. Її кохання незвичайне: вона відчуває глибокий духовний зв’язок із Михайлом. Виявляється це навіть у тому, що вона передчуває, коли від нього на пошту приходить лист до родини. У шлюбі зі своїм чоловіком Карпом дівчина почуває себе нещасною.

Карпо

Карпо – чоловік Марфи.

«Товстопикий був, товстоногий. I рудий – матiнко ти моя… Як стара солома. Марфа проти нього – перепiлочка».

Карпо має дуже негарну зовнішність, у творі про нього сказано лише, що він «сопе над галушками». Марфа з чоловіком, проживши два роки, «нажилася на сто».

Дядько Левко

Дядько Левко – поштар.

«Височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро пiдняте вгору плече».

Цей персонаж відіграє другорядну роль, але саме він приносить листи від Михайла до родини, які відіграють у творі важливу роль.

Сам Левко – гарна, співчутлива людина. Він дає нещасній Марфі потримати листа від Михайла, що дуже тішить дівчину. Він робить це, незважаючи на те, що це є порушенням, за яке його можуть вигнати з роботи.

 Скорочений переказ новели

Новела починається тим, що герой-оповідач (студент) виходить з-поза клубу в новенькому дешевому костюмі (три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, то й купив) і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачить, — хату Карпа Яркового. Перед нею рівними рядочками на жовтому піску молоденькі сосни.

На ґанку стоїть Марфа Яркова й проводжає юнака очима:

«Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса  колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собi, волосся умирає ранiше, нiж людина…»

Хлопець (оповідач) підходить ближче й чемно вітається з тіткою. Марфа ворушить губами й проводжає його поглядом далі, поки не ввійшов у великі сосни — ті, що його тато садив.

Дома хлопець цілує свою матір, Софію, розповідає куці студентські новини й питає, чому це тітка Марфа так на нього дивиться. Мати зітхає й говорить, що тітка Марфа любила його тата Михайла, а він на нього дуже схожий.

Марфа (тоді її за маленький зріст звали “маленькою Марфою”) серцем відчувала, коли від тата надходив лист (тато оповідача перебував у засланні в Сибіру, звідти писав родині листи). Вона ніби відчувала його здалеку, прямувала до пошти, чекала, втікши з поля від косаря.

Коли виходив однорукий поштар – дядько Левко («височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро пiдняте вгору плече»), Марфа підхоплювалася і тихо питала, зазираючи у вічі, чи є від Мишка«писемце». Поштар говорив, що немає, а вона не вірила. Тоді дядько Левко здавався й відповідав, що є, але не їй, а Софії. Марфа просила дати їй листа хоч у руках потримати. Поштар відмовлявся, бо це заборонено, потім усе ж віддавав та наказував, щоб нікому не казала, бо його з роботи виженуть.

Дівчина хапає листа, притискає до грудей, цілує і довго з ним мліє. Потім віддає, дістає дядькові Левку карбованця, щоб випив за здоров’я Мишка, й птахою мчить на роботу, а вітер ніяк не висушить сльози в її очах.

Хлопець питає в матері, хто їй про це розповів — чи не дядько Левко? Мати відповіла, що сама це бачила й чула, бо тікала з роботи слідом за Марфою, яка вгадувала, коли буде лист від тата. Син запитав:

“— І ви на неї сердилися? 

— У горі, синку, ні на кого серця нема. Саме горе”.

Михайлові було тридцять три роки, а Марфі — дев’ятнадцять. Два роки прожила вона зі своїм чоловіком Карпом і«нажилася за сто».

Тато ж героя-оповідача якось і не старів:

“Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть, чорнющі. Гляне, було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне” (Софія про Михайла).

Востаннє, як мама бачила тата (ходила аж у Ромни, заарештованих туди повезли), то його очі вже «не пекли, а тільки сумно голубили».

Карпо і Марфа ходили до них на посиденьки. Розмовляли, співали втрьох. А Карпо (чоловік Марфи) в цей час то у вуса дмухав, то галушки наминав, тільки сопів:

«Товстопикий був, товстоногий. I рудий – матiнко ти моя… Як стара солома. Марфа проти нього – перепiлочка».

Гляне, бувало, як її чоловік над галушками сопе — і сльози в очах. Гляне на тата, а той затулить долонею надбрів’я і співає. Софія говорить йому, щоб хоч раз на Марфу глянув, бо вона так до нього й світиться. А Михайло відповідав:

“Навіщо людину мучити, як вона і так мучиться”.

Останній лист від тата

Батько писав, що глянув якось на себе в уламок дзеркальця — увесь сивий. Думав, що іній. Часто сниться йому робота — наче робить вікна, двері, столи. І тепер вирізає хлопцям на дозвіллі ложки. А цю ніч снилася йому його сосна, «річки синє крило».

Далі просить, щоб дружина не судила його гірко, бо відчуває, що десь витає біля нього «нещасна Марфина душа». Тож хай Соня піде й скаже Марфі, що послав він їй «три зозулі з поклоном», як казав сліпий бандурист на Зіньківському ярмарку. От тільки не знає, чи перелетять вони Сибір несходиму, а чи впадуть од морозу.

“Сибір несходиму” було нерішуче закреслено густим чорнилом, а потім написано знову. І хай Соня попросить Марфу, щоб покликала та свою душу назад, і тоді хоч на хвильку прийде забуття. Закінчувався лист таким:

“Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму…”

Давно все це минуло, а герой-оповідач і досі думає, як же вони відчували одне одного — Марфа і тато. А ще міркує — чому не одружилися, коли отак одне одного чули? У відповідь шумить велика “татова сосна”:

“Тоді б не було тебе…”

fg

Прослухати матеріал ЮТЮБІ!!!

 

06.04.20        ТЕМА: Систематизація та узагальнення літератури ІІ половини ХХ ст.

Робота в зошиті!!!!

 Вказати правильний варіант відповіді.

1.З якої поезії наведено ці рядки?

...Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води,

в годину щасливу і в радості мить,

любіть Україну у годину негоди!..

а) „Любіть Україну” В. Сосюри;

б) „Мова” М. Рильського;

в) „Пісня про рушник” А. Малишка.

г) П. Тичина «Гаї шумлять»

 

2. З якого вірша наведено ці рядки?

...Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

а) „Лебеді материнства” В. Симоненка;

б) „Пісня про рушник” А. Малишка;

в) „Мова” М. Рильського.

г) „Любіть Україну” В. Сосюри;

 

3.Автором цих поетичних рядків є:

Ти знаєш, що ти – людина.

Ти знаєш про це чи ні?..

а) М. Рильський;

б) В. Симоненко;

в) П. Скунць.

г) В. Сосюра.

4. У новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» центральною є проблема

а) революційного фанатизму;

б) романтичного кохання;

в) зради комуністичним ідеалам;

г) зайвої людини;

д) ролі митця в суспільстві.

 

5. Усмішку як різновид гуморески активно розробляв:

а) Олександр Довженко.

б) Андрій Малишко.

в) Григорій Сковорода.

г) Остап Вишня.

д) Микола Куліш.

 

6. Установіть відповідність між письменником і назвою його твору.

1. Василь Стус

2. Юрій Яновський

3. Дмитро Павличко

4. Іван Драч

а) «Жовтий князь»

б) «Два кольори»

в) Майстер корабля»

г) «Сто років, як сконала Січ»

д) «Балада про соняшник»

 

7. Установіть відповідність між віршованими рядками та їх авторами.

1.  Можна вибрать друга і по духу брата, / Та не можна рідну матір вибирати

2.  Мене водило в безвісті життя, / Та я вертався на свої пороги, / Переплелись, як мамине шиття, / Мої сумні і радісні дороги

3.  Ви знаєте, як сплять старі гаї? / Вони все бачать крізь тумани. / Ось місяць, зорі, солов’ї… / «Я твій» – десь чують дідугани, / А солов’ї!.. / Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

4.  Я візьму той рушник, простелю, наче долю, / В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров. / І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: / І дитинство, й розлука, і вірна любов

а) Дмитро Павличко

б) Василь Симоненко

в) Ліна Костенко

г) Павло Тичина

д) Андрій Малишко

8. У якому із творів Остап Вишня згадує, що його «…батьки були нічого собі люди. Підходящі»?
    А «Отак і пишу»;
    Б «Думи мої, думи мої…»;
    В «Як ми колись учились»;
    Г «Моя автобіографія»;
   Д «У ніч під Новий рік».

9. До якого літературного угруповання належав М. Хвильовий?
     А «Плуг»;
     Б «Гарт»;
     В ВАПЛІТЕ;
     Г «Молодняк»;
    Д «МАРС».

10.Про кого з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» йдеться: «…Низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс… Він нагадує каторжника, і… не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки»?
    А про «я»;
    Б про доктора Тагабата;
    В про дегенерата;
    Г про виконавця смертних вироків;
    Д про Андрюшу.

11. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «Чекіст мимоволі», людина із нормальною психікою і чутливим серцем, який серед звірів сам фактично став звіром»?
     А Андрюша;
     Б «я»;
    В доктор Тагабат;
    Г дегенерат;

    Д вартовий.

 

12. Вкажіть жанр твору Івана Багряного «Тигролови»:
     А автобіографічний роман;
     Б автобіографічна повість;
     В роман у віршах;
     Г пригодницький роман;
     Д роман-хроніка.

 

13. Де відбуваються події роману Івана Багряного «Тигролови»?
     А в Україні;
     Б на Півночі;
     В на Далекому Сході;
     Г на Близькому Сході;
    Д у Західній Європі.

 

14. Хто був ворогом Григорія Многогрішного (за романом Івана Багряного «Тигролови»)?
    А Грицько;
    Б Наталка;
    В сусід Сірків;
    Г Медвин;
    Д Сірко.

 

15. Яким елементом сюжету п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» є сцена опублікування в газеті оголошення про зміну прізвища та звільнення з посади Мини Мазайла?
    А епілогом;
    Б зав’язкою;
    В розв’язкою;
    Г кульмінацією;
    Д експозицією.

 

16. Хто  каже такі слова: «їхня українізація — це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було… Попереджаю!..»? (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»)
    А Мина Мазайло;
    Б Мокій Мазайло;
    В дядько Тарас;
    Г тьотя Мотя;
    Д Рина Мазайло.

 

09-10. 04.20

Тема: Підготовка до ЗНО. ТЕСТИ НА ПОВТОРЕННЯ

1 .Автором першого твору нової української літератури є:

А. Іван Вишенський      Б. Іван Котляревський         В.Іван Нечуй-Левицький          Г.Квітка-Основ’яненко

2. Автором байки «Бджола та Шершень» є:

А  Леся Українка  Б. Павло Тичина   В.  Григорій Сковорода     Г. Тарас Шевченко

3.Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться у рядку:

А «Великому Хорсові путь перебігав»

Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»

В «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»

Г «Ізронив золоте слово, з сльозами змішане»

Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»

 4 .Заклик «і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь» є у творі;

 «І мертвим, і живим...» «Катерина»   «Гайдамаки»  «До Основ’яненка»   «Ісая. Глава 35»

5. Автором твору «Всякому місту – звичай і права» є:

А Тарас Шевченко   Б Панас Мирний  В Євген Маланюк   Г Григорій Сковорода

6. Образ нескореного титана Прометея є у творі:

А  «Мойсей» Івана Франка        Б «Contra spem spero» Лесі Українки

 В «Енеїда» Івана Котляревськог  Г «Кавказ» Тараса Шевченка      Д  «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого

7.  До одного літературного роду належать усі твори рядка:

А  «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

Б  «Камінний хрест» Василя Стефаника, «Лісова пісня» Лесі Українки

В  «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, «Чого являєшся мені у сні» Івана Франка

Г  «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Д  «Intermezzo» Михайла Коцюбинського, «Заповіт» Тараса Шевченка

8. Кому присвячена поема Т.Шевченка «Кавказ»?

 Г.Квітці-Основ’яненку;  Г.Сковороді; Я.Де Бальмену;  Твір не має присвяти

9. Хто це з героїв «Енеїди»?

Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз;

По світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз.

А) Турн;    Б) Еней;    В) Еол;    Г) Меркурій.

10.Елементи імпресіонізму наявні у творі

А  «Камінних хрест» Василя Стефаника      Б  «Інститутка» Марка Вовчка

В  «Intermezzo» Михайла Коцюбинського   Г «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

 Д «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого»

11.  У творі «Маруся Чурай» Ліни Костенко характеристика персонажа

 Був молодий і гарний був на вроду

 І жив, і вмер, як личить козаку.

 За те, що він боровся за свободу,

 Його спалили в мідному бику

 стосується:

А  Григорія Бобренка  Б  Івана Іскри     В Гордія Чурая      Г  Мартина Пушкаря  

12 .  В Україні під назвою «Пропаща сила» було опубліковано твір:

 А «Хазяїн»  Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  В  «Людина»  Г «Камінний хрест»    Д «Тіні забутих предків»

13. Рядки  Являйся, зіронько, мені! Хоч в сні! наявні у творі:

 А Ліни Костенко      Б  Івана Котляревського     В Михайла Коцюбинського     Г Лесі Українки   Д Івана Франка

14.  До інтимної лірики належить вірш:

 А «Любіть Україну»     Б «Балада про соняшник »     В «Ви знаєте, як липа шелестить....»   Г

 «Життя іде, і все без коректур...»

15 . В основу твору Ліни Костенко «Маруся Чурай» покладено події:

 А Північної війни 1700 – 1721 років      Б Наполеонівської навали 1812 року

 В  російсько-турецької війни      Г  Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького      Д «Коліївщини»

16.  Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору:

А  «Кавказ»     Б «Intermezzo»   В  «Мойсей»    Г  «Гайдамаки»    Д   «Лісова пісня»

17. Тематично близьким до вірша «Два кольори» є твір:

А  «Пісня про рушник»    Б «Балада про соняшник»     В «Ти знаєш, що ти – людина? »

 Г «О панно Інно!»    Д  «Лебеді материнства»

18.  Риторичне запитання «Ви знаєте, як липа шелестить?» поставив:

А  Володимир Сосюра     Б Андрій Малишко    В Дмитро Павличко      Г  Павло Тичина     Д Василь Симоненко

19.Письменник Павло Губенко відомий читачам під псевдонімом :

А  Микола Куліш    Б Микола Хвильовий    В. Улас Самчук    Г Остап Вишня    Д  Григір Тютюнник

20. Мотив трагічної внутрішньої роздвоєності центрального персонажа наявний у творі:

А  «Маруся Чурай » Б  «Марія»  В «Лісова пісня»  Г «Маруся»  Д «Я (Романтика)»

21. Заклик «Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею!» належить:

А Павлові Тичині  Б  Дмитрові Павличку    В Василеві Симоненку     Г  В. Сосюрі    Д  Ліні Костенко

                                                                 

22. Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору:

 А «Я (Романтика)»   Б  «Зачарована Десна»  В  «Вершники»   Г «Тигролови»    Д «Тіні забутих предків»

23.  Схожа проблема – «нерівня душ – це гірше, ніж майна» - наявна у творах рядка:

А  «Лісова пісня» і «Тіні забутих предків» 

Б  «Людина» і «Інститутка»

В  «Маруся Чурай» і «Кайдашева сім’я»   

Г «Лісова пісня» і «Маруся Чурай»

Д «Тигролови» і «Маруся Чурай»

24.Життєвий принцип «ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи» сповідує персонаж твору Івана Багряного:

А  Медвин  Б  Наталка Сірківна   В  Григорій Многогрішний    Г Григорій Сірко   Д старий Сірко

25.  Автором «Балади про соняшник»є:

А  Микола Куліш  Б  Василь Стус    В Андрій Малишко  Г Іван Драч    Д  Ліна Костенко

26.  Літературне угрупування ВАПЛІТЕ очолював:

А  Павло Тичина   Б Юрій Яновський    В Іван Багряний   Г Микола Хвильовий   Д Євген Маланюк

27  .  У рядках

 Він народився під такою зіркою,

 Що щось в душі двоїлося йому.

 Від того кидавсь берега до того.

 Любив достаток і любив пісні

 схарактеризовано героя твору:

 А Тараса Шевченка (Гонта)

 Б Ліни Костенко (Гриць Бобренко)

В  Івана Франка (Євген Рафалович)

 Г Лесі Українки (Лукаш)

 Д Івана Котляревського (Петро)

ОЦІНКА                         1- 12 балів!!!

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

Завдання на 3.04

Тема:

Складнопідрядне речення(продовження) сполучники і сполучні слова.

Вид роботи: робота з таблицями, параграф. 48ст 209 ,

 тестування за темою;

10.04

Тема:

Види складнопідрядних речень.

Вид роботи: робота з таблицями, тестування за темою ст 210-211 впр 331, 333

Укр.літ: поети-шіслесятники. В.Симоненко, Д.Павличко, Л.Костенко , В.Стус. за підручником

 

Angol nyelv, Derceni-Majercsik Etelka

(április 6 – 10)

Április 6

Téma: Talking about imaginary situations (Second conditional, I wish, If only, I’d rather) (practice)

Ex. 1 p.67 SB – Read the conversation and underline the second conditional sentences.

Ex. 3 p. 67 SB – Complete the sentences with your own ideas (beírni a füzetbe)

Ex. 5. p. 67 SB – Complete the sentences with I wish (or if only) and I’d rather.

Ex. 6 p. 67 SB  - How many sentences can you make using this chart? (beirni a mondatokat a füzetbe)

Homework: Challenge p. 61 WB

Április 8

Téma: Love on the Internet

Type of texts:   blog – blog

                               email

                               online article (cikk)

                               Wikipedia entry (bejegyzés)

Ex. 2 p. 68 – Read the text. What type of text is it? Choose.

New vocabulary (learn!!!!):  life partner – élettárs

                                   psychometric test – lélekelemző teszt

                                   online dating – internetes randizás

                                   in an attempt to  - megkísérelve / kísérletet téve

                                  dating agency – randiügynökség

                                  to recruit – toborozni

                                  to log ont o – bejelentkezni

                                  senior research – vezető kutató

                                  compatiple – összeillő

                                  instructor – oktató

                                  in common – közös

                                  attitude – hozzáállás

                                  date – randi

                                 spark of attraction – a vonzalom szikrája

                                  soulmate – lelkitárs

Ex. 3 p. 68 – Read the text. Which sentence best summarises the writer’s opinion?

Ex. 4 p. 68 – Are the sentences true or false? Correct the false sentences. (beirni a füzetbe)

 

Ex 5 p. 68 – Find and complete the noun + preposition combinations. Underline them in the text. Learn them!!!

chance of (annak esélye hogy), an attitude to (hozzáállás valamihez), a date with (randi valakivel), an interest in (érdeklődés), take account of (szamitasba venni valamit), an attraction for (somebody) (vonzalom valaki irant)

 

Ex. 7 p. 69 . Listen and complete the song with the words.

You can find the song here: https://www.youtube.com/watch?v=121DJ7QocDg

Ex. 8 p. 69 Listen again and choose the best summary of the song.

Homework: Learn the vocabulary!!!

Április 9

Téma: Stimulus description (összehasonlító leírás)

Ex. 1 p. 70 SB – Look at the photos. Compare the restaurants. Use the adjectives below:

boring, bright, cheap, crowded (zsúfolt), dark, expensive, formal, friendly, informal, lively (élénk, vidám), noisy, quiet, romantic, trasitional, trendy.

 e.g The restaurant in photo 1 looks livelier than the one in photo 2.

Write the description into your copybook. Use the comparative and superlative form of the given adjectives. You can also use the structures of as … as, double comparatives and the …. the with comparative adjectives.

Ex. 2. p. 70 Listen to a student answering the questions. Which restaurant did she choose and why?

You can listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-class-audio-cd2.html - Track 29

 

Ex. 3 p. 70 Complete the sentences with the words. Then listen again (track 29) and check.

opt for – dönt, választ

overall – összességében véve

Conjunctions: Expressing contrast (kötőszavak: ellentétes gondolat kifejezése) – beírni a füzetbe és megtanulni!!!

However (azonban, viszont)

In contrast with (ezzel ellentétben)

Nevertheless (ennek ellenére, azonban)

On the other hand (másrészt)

These conjunctions are at the start of a sentence to make contrast with a point int he sentence before.

e.g The café in photo 1 looks quite cheap. In contrast, photo 3 looks really posh(elegáns).

 

Whereas – míg

but – de

although – bár

They make contrast between two pints in the same sentence.

e.g. The restaurant in photo 1 is informal, whereas the one in photo 2 is formal.

 

Homework: ex. 1-5 p. 63 WB

You can listen to ex 3, 4 (track 28) here:

https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-workbook-audio-cd.html

Április 10

 1. Complete the sentences using the correct form of the words in brackets.
 1. My best friend isn’t _______________ (clever) as me, but she’s much prettier!
 2. She’s singing _______________ (confident) than she used to, which is great.
 3. The year we spent in India was _______________ (exciting) time of our lives.
 4. This is best-paid job I’ve ever had – but I’m also working _______________ (long) hours than in the past.
 5. This dress is the most beautiful in the shop, but, surprisingly it’s _______________ (expensive).
 1. Correct the sentences.
 1. The faster you work, the quickest you’ll finish.
  ____________________________________________________________________
 2. The more you talk, the lesser I listen.
  ____________________________________________________________________
 3. London is getting the more and more expensive.
  ____________________________________________________________________
 4. You look most tired than you did earlier.
  ____________________________________________________________________
 5. The snow was falling more and more heavy.
  ____________________________________________________________________
 1. Complete the sentences with back, in, on, out, up or with. Some of the words can be used more than once.
 1. What’s the matter? Have you fallen ____________ with your girlfriend?
 2. She isn’t getting ____________ well with her sister these days.
 3. 'Who is Rafal going ____________ with at the moment?' 'I don't think he has a girlfriend.'
 4. If you fancy him, why don’t you ask him ____________ on a date?
 5. We heard that Anna and Arthur have split ____________ with each other.

Do these exercises and send them back to me (word doc.). (detuka85@gmail.com or via messenger. Határidő (deadline): 15th April)

 

Algebra, File-Kovács Erika

Április 6
 Téma
: Egyenes és fordított arány. Arányos osztás.
 Definíció: Két mennyiség egyenesen arányos, ha az egyik mennyiség néhányszoros növekedése a másik mennyiség ugyanannyiszoros növekedését vonja maga után.
Feladat:  24 méter cső 30 kg. Hány kg 15 méter cső?
 Egyenes aránynál az összetartozó mennyiségek aránya egyenlő.
24 méter cső  - 30kg           X= 15x 30/24= 75/4= 18,75(kg).
 15 méter cső -  X kg             

Definíció: Két mennyiség fordítottan arányos, ha az egyik mennyiség néhányszoros növekedése a másik mennyiség ugyanannyiszoros fogyását vonja maga után.
Feladat:  80 km/óra sebességgel az autó az utat 6 óra alatt tette meg. Hány óra alatt teszi meg ugyanezt az utat az autó 60 km/ó sebességgel?
 Fordított aránynál az összetartozó mennyiségek szorzata egyenlő.
80 km - 6 óra alatt
60 km - x óra alatt.         80 x 6 = 60 x X     X = 80 x 6 /60=8 (ó).

Házi feladat ( matematika 11 sárga könyv)
 Feladat: 24.7, 24. 9
 Feladat:   6 munkás 3 óra alatt rakott ki egy vagont. Hány óra alatt rakja ki ugyanezt a vagont egyenlő teljesítménnyel 54 munkás?
Feladat: A háromszög szögeinek aránya 3: 4 . Határozd meg a háromszög szögeit!

 

 

Április 7.
 Téma: Mozgási feladatok
1. A motorcsónak a vízfolyás irányában 5 kilométert, a vízfolyással szemben 3 kilométert tett meg, összesen 40 perc alatt. Határozd meg a csónak sebességét állóvízben, ha a folyó sebessége 3km/ó. 

fgy

2. A gépkocsi a 40 kilométeres utat 10 perccel hamarabb tette meg, mint a mikrobusz, mivel a gépkocsi sebessége 20 km/ó-val, nagyobb volt. Határozd meg a mikrobusz sebességét!

Házi feladat:
3. A gőzhajó 17 kilométert a vízfolyás irányában két órával hamarabb tett meg, mint 75 kilométert a sodrás ellenében. Határozd meg a vízfolyás sebességét, ha a gőzhajó saját sebessége 32 km/ó-val nagyobb volt!

dfh

Április 8-9.
 Téma: Feladatok megoldása munkavégzésre.
( Amit a feladat kérdez, legtöbbször az az ismeretlen x.)

 


Feladat:

 1. Az egyik traktoros a mezőt 12 óra alatt veti be, a másik 8 óra alatt. A mező hányad részét vetik be, együtt dolgozva, 3 óra alatt?

 

Megoldás:
Első traktorista egy bizonyos munkát 12 óra alatt végez el.
Első traktorista 1 óra alatt az  1/12 részét végzi el.
Második traktorista ugyanazt a munkát 8 óra alatt végzi el.  
Második traktorista 1 óra alatt 1/8 részét végzi el.
Együtt 1 óra alatt, elvégzik a munkának 1/12 + 1/8 részét.
Együtt három óra alatt    3 (1/12 +  1/8) =  5/8.
Felelet: 5/8 részét végzik el.

 

 

 

2.  Az első munkás 4 órát dolgozva, a második munkás három órát dolgozva együtt elvégzik az adott feladatot. Hány óra alatt végzi el az egész munkát az első munkás magában, ha a második munkásnak egyedül dolgozva három órával több idő kell a munka elvégzésére?


x óra - 1. munkás végzi el magában
x+3 óra – 2. munkás végzi el magában.


1 munkás 1 óra alatt elvégzi 1/x részét a munkának
 2 munkás 1   óra alatt elvégzi 1/x+3 részét a munkának.

4  x  1/X +  3x1/X+3  =  1
4/X  +  3/X+3 =  1
Oldd meg az egyenletet, írj feleletet!

Házi feladat: 24.34 (x óra alatt festik ki együtt!).  – Algebra 11 sárga könyv.

 

Április 10.
Téma: Feladatok megoldása

Feladat:
1. Az
első brigádnak 120 alkatrészt kell elkészíteni, a második brigádnak 144 alkatrészt bizonyos idő alatt.  Az első brigád három órával korábban végez a feladattal, mivel óránként négy alkatrésszel többet gyárt, mint a második brigád.  Hány alkatrészt gyárt egy óra alatt az első és a második brigád?

Lehet táblázattal is megoldani!

df

Fejezd be és írj feleletet!

 

 1. A traktoristának 180 ha területű földet egy bizonyos idő alatt kellett felszántania. Miután naponta a tervezettnél 2 ha.-ral többet szántott, így a munkát egy nappal hamarabb fejezte be. Mennyi idő alatt szántotta fel a traktorista földet?

Megoldásnál nem mindig a kérdezendő mennyiség az x.
Ugyanúgy csináld, mint az előzőt: tehát x ha naponta a tervnek megfelelően.
                                                                       x + 2 ha a valóságban.
A feladat végén válaszolj a kérdésre!

Sok sikert a megoldáshoz! J
Kérem, a házi feladatokat küldjétek el e-mailben, illetve kérdezhettek, ha valami nem érthető!
E-mail cím: filekovachera@gmail.com

 

Mértan, File-Kovács Erika

Április 6.
Téma: szabályos soklapok.
Definíció: a domború soklapot szabályosnak nevezzük, ha lapjai azonos oldalszámú szabályos sokszögek, és a soklap minden csúcsában ugyanannyi él fut össze.

vbj

Megtanulni a szabályos soklapok meghatározását és elemeit!

Házi feladat: határozd meg a szabályos tetraéder lapszögeit!
Az önálló megoldásért 12 jár

 

Április 7-8.
Téma: Kombinált testek. Beírt és körülírt sokszögek

fghfghfgh

Választd ki az alábbi feladatokhoz a megfelelő rajzot!
 

Feladat:

 1. A szabályos négyoldalú hasáb alapéle 22, testátlója 5 cm. Határozd meg a hasáb teljes felszínét és térfogatát, valamint, e hasáb köré írt henger felszínét és térfogatát!
 2. A szabályos négyoldalú hasábba írt henger sugara 63 cm, a henger felső lapjának középpontját az alsó lapját határoló körvonal egy pontjával összekötő szakasz 30 fok alatt hajlik az alaplaphoz. Határozd meg a henger és a szabályos hasáb teljes felszínét és térfogatát.
 3. A kockába gömböt írtunk, melynek sugara 10 cm. Határozd meg a kocka és a gömb felszínét és térfogatát!
 4. A gömbbe kockát írtunk, melynek testátlója 33 cm.  Határozd meg a kocka és a gömb felszínét és térfogatát!

Házi feladat:

Készíts rajzot a feladatokhoz!

 1. A szabályos háromoldalú hasábba, melynek alapéle 12 cm, oldallapjának átlója 13 cm – egy hengert írtak.  Határozd meg a henger és a hasáb teljes felszínét és térfogatát.
 2. A hengerbe szabályos háromoldalú hasábot írtak. A hasáb alaplapjának magassága 63 cm. A hasáb oldallapjának átlója 60 fokos szög alatt hajlik az alaplaphoz. Határozd meg a henger és a hasáb teljes felszínét és térfogatát!

Minden feladatot és megoldást írjatok be a füzetbe, a megfelelő dátummal, algebrából és mértanból is! J

Sok sikert a megoldáshoz! J
Kérem, a házi feladatokat küldjétek el e-mailben, illetve kérdezhettek, ha valami nem érthető!
E-mail cím: filekovachera@gmail.com

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem elérhető a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

 • Dátum: 2020. március 30. Téma: Az atom története:

https://www.youtube.com/watch?v=VgyGjBO0Jmc

https://www.youtube.com/watch?v=OSE9bWexbp4

Dátum: 2020. március 31. Téma: Tömeg spektroszkópia:

https://www.youtube.com/watch?v=JanPvC0J-gw

Dátum: 2020. április 6. Téma: Röntgensugárzás és a lézer téma megismétlése:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/atomfizika/a-rontgensugarzas-es-a-lezer

https://www.youtube.com/watch?v=rh8zCLpvGaM

Dátum: 2020. április 7. Téma: Folytonos és vonalas színképek:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/szinkepelemzes/kibocsatasi-emisszios-szinkep

dfg

Vonalas színkép:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/atomfizika/vonalas-szinkepek-es-energiaszintek-az-atom-bohr-modellje

sdrg

A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

ert

 

Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 10)

1. Az ember nem fertőző fertőző és invazív megbetegedései.  (24 §)

Jegyzet! Végezzétek el a füzetbe a 2.számú gyakorlati munkát a 90 oldalon!

https://www.youtube.com/watch?v=vcDux0BYRGg

https://www.youtube.com/watch?v=tXzGyVQwiLk

 

2. Az ökológiaː kutatásának tárgya, feladata és módszerei. (25 §)

Jegyzet! Berajzolni a 25.2 ábrát a 92 oldalon

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Okologia/ch01s02.html

http://www.vmi.info.hu/tananyagok/tananyag/okologia_alapjai/01_okol_targya_skalazas.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=AK-Xph6WFQY

 

3. Az ökológiai vizsgálatok főbb módszerei.  (26 §)

Jegyzet! Válaszolni az ellenőrző kérdésekre a 94 oldalon.

 

4. Ökológiai tényezők és azok osztályozása  (26 §)

Jegyzet!

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/kereskedelem-es-marketing/kereskedelmi-es-marketing-modulok/2/okologiai-alapvetesek/okologiai-tenyezok

https://www.youtube.com/watch?v=hr2LK50MYrw

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

 

Kémia, Mihovics Magdolna

1. Téma: A szilikátok. A szilikátipar termékei.

Lejegyzetelni: 29§!

Megoldani: 234,235. feladatokat!

Készítsetek prezentációt a fajanszról és a porcelánról, valamint alkalmazási területükről!

 

2. Téma: A műtrágyák.  A talaj savassága.

Lejegyzetelni: 30§!

Készíteni prezentációt!

1.        Nitrátok az élelmiszerekben, azok káros hatása.

2.        Műtrágyák alkalmazása a mezőgazdaságban.

3.        A műtrágyák használata a szobanövények nevelésében.

Határidő: 2020. március 28.

Munkáitokat legyetek szívesek átküldeni messengeren!

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

A közlekedés mint a gazdasági tevékenység válfaja

Attól függően, hogy a közlekedés mit szállít beszélhetünk személy és teherszállításról.

A szállítási közeg alapján lehet szárazföldi (vasúti, közúti, csővezetékes), Vizi (tengeri, folyami), légi (légi közlekedés, űrközlekedés).

A különböző közlekedési válfajok munkájának sajátosságai.

Közúti közlekedés – kis és közepes távolságra szállít. Kicsi a teherbírása, drága, viszont előnye a háztól-házig szállítás.

Vasúti közlekedés – nagy távolságokra szállít, viszonylag olcsó,  viszont alacsony a lehetőség a végfelhasználókhoz szállításban.

Tengeri közlekedés – legnagyobb a hatótávolsága, ez a legolcsóbb, viszont kötődik a kikötői infrastukturához.

Folyami közlekedés – olcsó, de kötött szállítási lehetőségek, függ a folyók vízjárásától.

Légi közlekedés – leggyorsabb, nagy hatótávolságú, drága és kicsi a teherbírása.

Csővezetékes szállítás – olcsó, kicsi az élőerő igénye, de csak kevés árutípust tud szállítani pl. földgáz, kőolaj, vegyipari termékek.

Regionális közlekedési rendszerek

 Az európai közlekedési rendszer sajátossága a jól fejlett és sürü közúti és vasúti rendszer. A folyami közlekedés magas részaránya a teherszállításban. A vasutak többsége villamosit ott.

Az Észak-Amerikai közlekedési rendszer fejlett vasúti és közútrendszerrel rendelkezik. Fontosak azészak-dél és kelt-nyugati irányú vasúti és közúti folyosók. Személyszálitásban fontos a légi közlekedés.

A Kelet-ázsiai Regionális Közlekedési rendszer. Ide Japán, a Koreai Köztársaság, és Tajvan tartozik. Itt jól fejlett a közlekedési rendszer minden ágazata. Belföldön jellemző a vasúti közlekedés előnye. Távolsági áruszállításban a tengeri közlekedés, míg személyszállításban a légi közlekedés dominál.

A Dél-Ázsiai közlekedési rendszerben fejletlen a közúti közlekedés. Legfontosabb a vasút szerepe. Sok helyen a folyami közlekedés kizárólagos.

A Dél-Amerikai közlekedési rendszer térbeli elhelyezkedése sajátságos legyező- vagy fa alakú. Főkép a partvidéken fejlett. A belső területek elmaradottak.

Afrika közlekedése a legelmaradottabb. Itt jellemző, hogy a belső nyersanyag kitermelő területeket egyes vasút vagy közútvonalak kötnek össze a nagy kikötőkkel. A közlekedési rendszer elmaradott és nem összefüggő.

(Kérem a megadott jegyzetet a füzetbe beírni március 16.-ai dátummal).

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

ert


 

dfg

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

 ( Nézzétek a humán csoport óráit is át, mert ott részletesen kidolgozott óravázlatok vannak!)

Magyar nyelv – elmarad,mert hétfőre esik,s az pedig Húsvét

Irodalom

2020. április 17.

Weöres Sándor élete és munkássága

Weöres Sándor (1913–1989) életrajzi vázlata

 • 1913. június 22-én született Szombathelyen, gyermekéveit Pápán és Csöngén töltötte. Gimnáziumi tanulmányait Szombathelyen, Győrben és Sopronban végezte. Első novelláját a szombathelyi Hír című újság közölte, a Pesti Hírlapban 1929-ben jelentek meg versei.
   
 • 1932-ben már a Nyugatban is publikált, Babits és Kosztolányi személyes ismerőse volt.
   
 • 1933 és 1938 között, többszöri megszakítással, Pécsett volt egyetemi hallgató.
   
 • 1934 és 1938 között három kötetet adott ki. Két alkalommal a Baumgarten alapítvány jutalmazottja volt.
   
 • 1939-ben doktorált Halasy Nagy Józsefnél. Disszertációjának címe: A vers születése.
   
 • 1942-ben gyakornok volt az Egyetemi Könyvtárban és a Széchényi Könyvtárban, 1944-ben pedig a pécsi Városi Könyvtárban dolgozott.
   
 • 1944 végén és 1945 elején Csöngén, a szüleivel vészelte át a háborús eseményeket.
   
 • 1946 és 1947 között az Elysium, valamint a Fogak tornáca című köteteivel a kritika kereszttűzébe került.
   
 • 1947-ben feleségül vette Károlyi Amy költőnőt. Állami ösztöndíjjal Rómában töltöttek egy évet.
   
 • 1948 és 1951 között a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozott.
   
 • 1951-től fordításokból élt, saját műveit nem publikálhatta.
   
 • 1956-ban A hallgatás tornya című kötetével tért vissza az irodalmi életbe.
   
 • 1964-ben előbb Párizsban, majd itthon is kiadták a Tűzkút sok vitát kiváltó kötetét.
   
 • 1968-ban megjelent a Merülő Saturnus című kötete.
   
 • 1970-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Ez évben jelent meg az életművet összegző Egybegyűjtött írások a költő szerkesztésében, és nagysikerű verses regénye, a Psyché.
   
 • 1977-ben készült el Három veréb hat szemmel című szöveggyűjteménye, amelyben a magyar költészet elfeledett értékeit tárta fel. Életében megjelent utolsó kötetei a Posta messziről és a Kútbanéző.
   
 • 1989. január 22-én hunyt el hosszú betegség után.

 

https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/weores-sandor-kolteszete

Házi feladat

Megtanulni a Négy korál  c. vers I.részét.( Küldd el nekem a szavalatodat!)

2020. április 24.

Nagy lászló élete és munkássága

Jegyzet készítésea tankönyv alapján.

Hallgasd meg a költővel készült interjút!

https://www.youtube.com/watch?v=CynVfpeLg8A

A Himnusz minden időben és a Ki viszi át a szerelmet versek elemzése. ( Jegyzet készítése!)

Házi feladat

Tanuld meg a Ki viszi át a szerelmet c. verset, s küldd el a szavalatodat videón! (Határidő : április 26.)

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

sdr

Ukrán irodalom

fgh

 

Angol nyelv, Derceni-Májercsik Etelka

Április 15.

Téma: Revision (Imaginary situations/Stimulus description)

 1. Complete the second conditional sentences. Use the correct form of the verbs in brackets.
 1. If they _______________ (not argue) so much, they _______________ (be) a lot happier.
 2. ________ you ________ (be) pleased if they _______________ (get) engaged?
 3. If we _______________ (decide) to get divorced, ________ you ________ (move) out of the flat?
 4. It _______________ (be) very romantic if my girlfriend _______________ (send) me flowers for a change.
 5. If my friends _______________ (not want) to go speed-dating, I _______________ (not go) either.
 1. Complete the sentences with I wish (or If only) and I’d rather.
 1. I’m so lonely. _______________ I had some friends to hang out with.
 2. _______________ go to Spain for our summer holidays. I hate the rainy weather in this country!
 3. _______________ those people would be quiet. They're talking so loudly.
 4. _______________ you didn't call me. I’ll call you instead.
 5. _______________ I was as good-looking as Tom. All the girls fancy him.

 

 

 1. Complete the sentences with the prepositions below. Some of the prepositions can be used more than once.

for      of      in      with

 1. Do you have a date _________ Maria at the weekend?
 2. She doesn’t feel an attraction _________ him.
 3. What are the chances _________ us seeing each other again?
 4. When you look at the results of the questionnaire, you need to take account _________ the number of people who answered it.
 5. He had a great interest _________ the languages and cultures of other countries.
 1. Choose the correct answers.

A    Which restaurant shall we go to?

B    Well, I think this one is 1 looks / might / too empty and that usually means the food is bad.

A     What about the other place, near the station? We'll have to spend a bit more money but it's more 2 lively / boring / quiet inside.

B     True, but the 3 contrast / problem / whereas with that one is that it’s quite 4 expensive / formal / trendy and I’m wearing jeans.

A     Oh, I don’t know – maybe we should just 5 opt / overall / choose for that fast-food place we always go to!

Do these exercises and send them back to me (word doc.). (detuka85@gmail.com or via messenger. Határidő (deadline): 18th April)

Április 16

Téma: For and against essay (SB p. 71)

 

Structure: Beírni a füzetbe

Divide your essay into 4 paragraphs.

1 Introduction: show that you understand the topic. Make one or two general statements which relate to the topic and / or give some background information. Rephrase the statement to show that you understand the main issue.

2 In the second paragraph present points supporting your argument (arguments for). The argument must be followed by an example. Use linking expressions : It is true/clear that – Ez igaz /világosan érthető

                               It can be argued that … - Vitatható

                               It is hard to deny that … - Nehéz tagadni

                               Some people argue/think that – Néhányan vitatják/ gondolják

                               It is clear that … -  Nyilvánvaló, hogy

                               On the one hand – Egyrészt

                               One might argue that – Lehet úgy érvelni, hogy

                               Moreover – továbbá

                               For this reason – ebből az okból

                               Therefore – Ezért

3 In the third paragraph present points against your argument (the argument must be followed by an example):

                               On the other hand, … - Másrészt

                               However, some people argue that …  - Egyesek azonban azt állítják ..

                               Other people take the opposite view and claim that … - Mások ezzel ellentétes állásponton vannak és azt állítják …

                               One might argue that – Lehet úgy érvelni, hogy

                               Moreover – Azonkívül, ráadásul

                               On the contrary – ellenkezőleg

                               Furthermore – továbbá

                               In addition  - ráadásul

                               This is why - ezért

4 The fourth paragraph should be a conclusion (To sum up / In summary – összefoglalva, In conclusion – összefoglalva) summarising the points for and against the argument. You should give your opinion (As we can see…, In my opinion …, As I see it …, In my view … ) in this part.

Learn the expressions!!!

 

Practice of the new topic

WB p. 64 – ex. 1 – Read the essay. Which is the best title?

                Ex. 2 Match 1-8 with a-h to make phrases for presenting arguments.

                Ex. 3 – Read the essay title below. Then read the arguments and decide if they are points in favour of (javára, előnyére) Internet relationships or against (ellene). Write F (for) or A (against).

This picture helps you to build up your essay.

fgh

Homework: Learn the pharese of writing a for and against essay

Április 17

Téma : For and against essay

SB p. 71

Ex 2 – Read the exam strategy and the introduction to the essay. Which two of the techniques does the writer use?

Ex. 3 Read the essay. Which paragraph puts forward arguments (a) for the statement int he title? (b) against the statement?

Ex 4 – Read the Learn this! box. Find and underline four of the phrases in paragraphs 2 and 3 of the essay.

Ex. 5 Read the exam strategy. Identify an example or a supporting statement for each argument int he essay. Underline them.

Homework: ex. 7, 8 p. 71 SB – Write an essay (200 -250 words) based on the structure. Plan your essay accordig to the points in ex 7. The title is : Friends have more influence (befolyás) than family on teenagers. Send the essay to me (word doc.). (detuka85@gmail.com or via messenger. Határidő (deadline): 25th April)

Április 22

Téma : Globetrotters (világjárók) : Getting from A to B SB p. 74

Ex. 1 p. 74 SB

Use these adjectives and write sentences into your copybook: What are the advantages and disadvantages of travelling by bike, car, train, bus, plane and ship?

reliable- megbízható

unreliable – megbízhatatlan

convenient – kényelmes

inconvenient- kényelmetlen

Ex. 2 p. 74 Compond nouns

arrivals hall – érkezési csarnok (repülőtéren)

baggage reclaim – poggyászkiadó (repülőtéren)

buffet car – étkezőkocsi (vonaton)

check-in desk – utasfelvételi pult / jegy és poggyászkezelés (repülőtéren)

departure gate – indulási kapu (repülőtéren)

duty-free shop – vámmentes bolt

hard shoulder – leállósáv ( pl. autópályán)

passport control – útlevélvizsgálat

petrol station – benzinkút

taxi rank – taxiállomás

ticket office – jegypénztár

waiting room – váróterem (vasútállomáson)

 

Learn these words!!!

 

Ex. 3 Listen and repeat the words. Practice pronunciation here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-class-audio-cd3.html -  track 2

Ex. 4 – Put the compond nouns from ex. 2 into the correct group (A, B or C)

Make a table in your copybook.

Ex. 6 p. Listen to eight dialogues and match them to eight of the locations from ex. 2. Write into the copybook.

Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-class-audio-cd3.html -   track 03

 

Ex 7 – Listen again and complete the sentences with the words below.

platform – vágány

boarding pass – beszállókártya

carriage – vasúti kocsi

flight – repülőút, járat

seat belt  - biztonsági öv

hand luggage – kézipoggyász

economy class – turistaosztály

unleaded – ólommentes

Homework: Learn vocabulary!!! EX 1,2 p. 68 WB Ex. 3 p. 68 WB https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-intermediate-2nd-workbook-audio-cd.html - listen here

departure lounge – tranzit váró

change one's mind – másként dönt

 

Április 23

Téma: The passive (a szenvedő szerkezet) SB p. 75

SZENVEDŐ SZERKEZET (Passive) – beírni a füzetbe

HASZNÁLATA

- A szenvedő szerkezetű mondatban nem a mondat alanya végzi a cselekvést, hanem rajta

végzik el (azaz elszenvedi a cselekvést → szenvedő alany)

- Akkor használhatjuk a szenvedő szerkezetet,

• ha ki akarjuk emelni, hogy ki végzi a cseklekvést

 Ilyenkor a cselekvőt a by elöljárószóval kapcsoljuk a mondat végéhez.

 pl. The prize was won by Jack. (JACK nyerte a díjat.)

• ha egy cselekvés végzőjét nem tudjuk vagy nem akarjuk megnevezni, ill. ha egyértelmű,

 ki a cselekvő.

 Ilyenkor a cselekvés aktív végzője nem szerepel a mondatban.

 pl. My wallet has been stolen. (Ellopták a pénztárcámat.)

 → Nem tudom, ki lopta el.

I was given a necklace. (Adtak nekem egy nyakláncot.)

 → Nem akarom megnevezni, ki adta.

FORMÁJA

 Be                 +                    Past Participle

létige megfelelő                              (3. alak)

 alakja

 

Hogyan alakíthatunk át egy cselekvő mondatot szenvedővé?

• A cselekvő mondat tárgya kerül a szenvedő mondat élére.

 

• A „be” létigét olyan igeidőbe tesszük, amilyen igeidőben a cselekvő mondat igei része van.

• A cselekvő mondat főigéjét 3. alakban használjuk.

Зображення видалено. Зображення видалено.Pl. Somebody saw him yesterday.

                 (Past Simp.) (tárgy)

      He was seen yesterday.

 

IGEIDŐ

'BE' ALAKJA

PÉLDA

MAGYARUL

 

Present Simple

am/are/is

The dog is walked.

A kutyát meg szokták sétáltatni.

 

Present Continuous

am/are/is being

The dog is being walked .

A kutyát éppen sétáltatják.

 

Present Perfect

has/have been

The dog has been walked .

A kutyát  megsétáltatták.

 

Past Simple

was/were

The dog was walked yesterday.

A kutyát tegnap sétáltatták meg.

 

Past Perfect

had been

The dog had been walked        A

kutyát megsétáltatták.

Future Simple

will be

The dog will be walked .

A kutyát majd megsétáltatják.

Ex 1 p. 75 – Read the text. Are the sentences true or false?

Ex. 2 p. 75 – Complete the table with the examples of the passive  in re din the text.

Ex. 4 p. 75 – Make these sentences passive. If appropriate write who or what performed the action. Write them into the copybook.

Ex.  1 p. 122 – Complete the passive sentences.

Ex. 2 p. 122 – Complete the sentences. Using the passive form of the verbs below. Choose the correct tense.

Homework: ex. 1 p. 69 WB

Április 24

Téma: The Passive

Ex. 5 p. 75 SB – Complete the text using the active or passive form of the ver bin brackets. (Figyelj, oda, hogy az alany elvégzi (aktív) vagy elszenvedi (passzív) a cselekvést.

Ex. 6 p. 75 SB – Complete the sentences with a passive form of the ver bin brackets. Then choose the correct information.

Put in the correct form of the verb in Passive into the gaps. Use the verb and the tense given in brackets. –Küld el nekem emailen vagy messengeren word formátumban. Határidő: április 27

Example: A letter __________ by Peter. (to write - Simple Present)

A letter is written by Peter.

 

1) The words ________________________ by the teacher today.

(to explain - Simple Present)

2) We ________________________  a letter the day before yesterday.

(to send - Simple Past)

3) This car ________________________  . It's too old.

(not/to steal - will-future)

4) This street ________________________ because of snow.

(already/to close - Present Perfect)

5) A new restaurant ________________________ next week.

(to open - will-future)

6) He ________________________ to the party yesterday.

(to invite - Simple Past)

7) I ________________________ the book by my friend last Sunday.

(to give - Simple Past)

8) The dishes ________________________ by my little brother.

(not/to wash - Present Perfect)

9) I ________________________ by Robert.

(not/to ask - will-future)

Homework: ex. 2, 3. 4 p. 69 WB

 

Történelem, Nedbál Klára

Ukrajna története

04.14-i óra

A Maha László féle könyv VI. fejezetének 26. leckéjét megtanulni, jegyzetet készíteni a füzetbe. Válaszolni a lecke végén lévő kérdésekre írásban ezt, felszedi és Word dokumentumban elküldeni az én e-mail címemre

04.21

Ugyanott a 27. lecke jegyzet készítése

A válaszokat legyetek szívesek 04.23-ig elküldeni

 

Algebra, File-Kovács Erika

Április 14 (1 óra)

http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/10/Algebra%20es%20az%20analizis%20elemei%20(2010,%20Nelin%20J.P.).pdf?fbclid=IwAR2GL3JkBLwfDK4Vp8fm0M6xpQlKVrX3bxOksie9QTRKsZ1JC5YNJhv_xoc (türelem, lassan nyílik meg)

Ennek a tankönyvnek alapján, és a 10. osztályos algebra füzet segítségével ismételjük át a trigonometria témakörét.

Téma: Trigonometriai képletek alkalmazása kifejezések átalakításánál.

273. old – 278. old a tankönyvből.

Házi feladat: 277. oldal: 2. feladat(1-4)

3. feladat(1-8)

4. feladat(1-8)

Április 15 (2 óra)

Téma: Összegzési képletek a trigonometriában

Átismételni 278.oldaltól 299.oldalig és a 10-es algebra füzetből.

Házi feladat: 283. oldal: 2.feladat(1-8), 4.feladat(1-4)

287. oldalon: 2.feladat (1-4), 3.feladat (1-4), 4.feladat: (1-3)

298. oldalon: 1.feladat (1-6), 2.feladat (1-5)

Április 15 (1 óra)

Téma: trigonometrikus egyenletek

Megismételni y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=ctgx függvények grafikonját és tulajdonságait(256.oldal-264.oldal). Keresd meg a 10.oszt. algebra füzetben a trigonometriai egyenleteket, illetve a tankönyvben a 324.old.-334.old.-ig

Trigonometriai egyenletek: sinx=a, cosx=a, tgx=a, ctgx=a. Ismételd meg az egyenletek megoldóképleteit, és jellegzetes megoldásait.

dfg

 

fg

Házi feladat: 334.old: 1. feladat(1 és 3), 2.feladat(2 és 4), 3.feladat(1 és 4), 4.feladat(2 és 3), 10.feladat(1 - 3)

Április 21 (1 óra)

Téma: összetett trigonometriai egyenletek megoldása(335.old-342.old)

 

Megkeresni 10.oszt algebra füzetben új változó bevezetése, azonos argumentumra hozás, homogén egyenletek, egyenletek szorzattá alakítása megoldási módszereket.

Házi feladat: 345. oldal: 1.feladat(1) 2.feladat(1), 3.feladat(1 és 3), 4.feladat(1 és 3), 6.feladat(1), 14.feladat(1 és 3). Megismételni a füzetből a visszavezetési képleteket!

Április 22 (3 óra)

Téma: Trigonometriai egyenlőtlenségek megoldása.(350.old.-356.old, 379.old-383.old.)

10.oszt. algebra füzetből megismételni a trigonometriai egyenlőtlenségek megoldását az egységkörön és grafikus módszerrel.

Házi feladat: 355., 356.oldal: 1.feladat(1 és 2), 2.feladat(1 és 2), 3.feladat(1 és 2), 4.feladat(1 és 4), 6.feladat(1, 2,3).

4sin2x + 11sinx -3 < 0

2cos2x – cosx – 3>=0

Sok sikert a megoldáshoz

filekovachera@gmail.com

 

Mértan, File-Kovács Erika

Április 14

Téma: feladatok kombinált testek elemeinek meghatározására.

 1. A múlt órai feladatok minden rajzán keresd meg az összefüggéseket az adott testek elemei között, hasonlóan az alábbiakhoz (ezeket írd be a füzetbe is).
fgh

Készítsd el újra a múlt órai rajzokat és írj róluk következtetést.

2.A képen látott rajzokat úgy rajzold át a füzetedbe, hogy a nem látható részeket szaggatott vonallal jelöld. Ezekről is írj következtetést, hogy az adott rajzokon egyik test egy-egy eleme a másik testben milyen szerepet tölt be.

dsfg

Április 15.

Téma: Feladatok megoldása kombinált testek felszín- és térfogat számítására.

Válaszd ki az előző rajzok közül a megfelelőt az alábbi feladatokhoz, és oldd meg a megszokott formában őket!

 1. Egy szabályos négyoldalú gúlába kúpot írtak. A gúla alaplapjának átlója 4√2 cm. A kúp alkotója 5cm. Számítsd ki a gúla és kúp teljes felszínét és térfogatát.
 2. Egy szabályos háromoldalú gúla köré kúpot írtak. A gúla alapéle 2cm, minden oldaléle 60o-os szöget alkot az alaplappal. Számítsd ki a gúla és kúp teljes felszínét és térfogatát.

Április 21.

Téma: A derékszögű háromszög tételeinek megismétlése(befogótétel, magasságtétel, pitagorasz tétele)

Tankönyv: A.H.Merzljak, V.P.Polonszkij ,… Mértan 8.oszt, 15.pont

dsfg

 

dfh

 

xdfh

16. pont: Pitagorasz tétele(Mértan 8. oszt)

Feladatok: 551-563

dfg

Az 563. feladathoz: Szögfelező-tétel: a háromszög egyik csúcsából húzott szögfelező a szemközti oldalt olyan arányban osztja, mint ezen szög megfelelő szárainak egymáshoz való aránya. 563-ik feladatot egyenletrendszerrel oldd meg önállóan. 12-es jár érte.

 

Április 22.

Téma:Trigonometriai összefüggések derékszögű háromszög oldalai és szögei között

Tankönyv: A.H.Merzljak, V.P.Polonszkij ,… Mértan 8.oszt, jegyzeteld le röviden a 17. pont alapján. (122-127. oldalig)

Házi feladat: 592,593, 620, 626, 627, 628.

Sok sikert a feladatok megoldásához!

filekovachera@gmail.com

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

Földrajzi fekvés, Ukrajna államformája (április 13)

Az ország  Európa keleti részén helyezkedik el. A mérsékelt övben fekszik. Területének nagyobb része síksági. Hegységek csak az ország nyugati és déli részén találhatók. Az országnak délen kijárata van a Fekete- és az Azovi-tengerre. A partvonal tagolt, sok kikötőnek adnak helyet. Félszigete egy van délen a Krím-félsziget. Sziget kevés van ezek is igen kis méretűek.

Ukrajna gazdaságföldrajzi fekvésének sajátosságaihoz tartozik, hogy olyan országok határolják, amelyek valamikor a Szovjetunió részét képezték, valamint Közép-Európa volt  szocialista országai. Hét országgal van szárazföldi határa. Ebből négy Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia az EU tagja valamint NATO tag.

Közlekedés földrajzi fekvése kedvező. Területén keresztül haladnak át fontos vasutak, közutak, kőolaj- és földgáz-vezetékek, légi útvonalak, magasfeszültségű vezetékek. Kijárata van két tengeri medencére, valamint a Boszporuszon, Dardanellákon és a Gibraltári-szoroson keresztül a világóceánra.

A politikai-földrajzi fekvésnél meghatározóak azok a nemzetközi szervezetek amik határosak az országgal. Így nyugatról a NAT O-val határos ( Észak-atlanti, Szerződés Szervezete), keletről pedig az ODKB-val határos (Kolllektiv Biztonsági Szerződés Szervezete). Ennek tagjai Beloruszia és Oroszország. A politikai-földrajzi fekvés negatívumai, hogy több száz kilométer hosszú határa van a Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársasággal, valamint Oroszországgal sem mindenütt vannak pontosan kijelölt határai.

Ukrajna államformája alapján parlamentáris-elnöki köztársaság. Az államhatalmat az országban a törvényhozási, végrehajtó és a bírói hatalomra osztják. A legfelső szervek a Legfelső Tanács (parlament), a kormány és a Legfelső Bíróság, amelyeket az alkotmány alapján választanak és alakítanak meg. Az állam feje az államelnök, akit az ország lakosai választanak meg, általános, szabad és közvetlen választójog szerint, titkos szavazás útján. öt éves időszakra. Ugyanilyen elvek alapján ötévenként választanak képviselőket Ukrajna Legfelsőbb Tanácsába és a helyi tanácsok mindegyik szintjére – a megyeitől a községiig, amelyek helyi önkormányzati szervek egy adott területen. Majd ezek alakítják ki az államhatalom és az önkormányzat végrehajtó szerveit: a kormányt a megyei és a járási állami közigazgatást, a városi, nagyközségi és községi tanácsok végrehajtó bizottságait.

A közigazgatási rendszer szerkezete alapján Ukrajna – Unitáris állam amely 27 régióból tevődik össze: 24 megyéből, egy autonóm köztársaságból (Krimi AK)  és két speciálisstátuszú városból (Kijev és Szevasztopol). ily módon Ukrajna  tulajdonképpen feltételesen unitáris állam.

( A jegyzetet kérem a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe).

Gyakorlati munka: A világ turisztikai régiói. ( április 20)

Európai Régió – 608 millió fő

Ázsiai-Csendes-óceáni Régió 279 millió fő

Amerikai Régió – 193 millió fő

Afrikai Régió – 53 millió fő

Közel-keleti  Régió – 53 millió fő

10 millió fő egyenlő egy milliméter. Pl.: a 608 milliót el kell osztani a tíz millióval így hat cm 0,8 milliméter lesz. Oszlopdiagramot kell készíteni. Az oszlopok alá fel kell írni az adott régió nevét. Ezt kettős kockás lapra kérem. Ha visszamegyünk jegyet adok rá.

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 

 1. Az ökológiai tényezők organizmusokra és társulásaikra gyakorolt hatásának törvényszerűségei

(28 §).

Jegyzet

https://www.youtube.com/watch?v=hr2LK50MYrw

https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Liebig-féle_minimum-elv

 

 1. A populációk és azok  jellemzése (29 §).

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_okologia/ch03s02.html

http://erettsegi.eu/tetel/a-populaciok-jellemzoi-kolcsonhatasai

https://www.youtube.com/watch?v=izFh-Nea02U

 

 1. A populáció strúktúrájának sajátosságai: térbeli elosztás, korstruktúra, ivararány (30 §).

Jegyzet + írásban válaszolni az ellenörző kérdésekre a 107 oldalon!

https://erettsegisegedlet.blogspot.com/2007/11/populcik-szerkezete-biolgia.html

 

 1. A populáció struktúrájának sajátosságai: etológiai és genetikai (31 §).

Jegyzet + végezzétek el a kreatív feladatot a 111 oldalon!

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem elérhető a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

2020. április 14. Téma:  A nukleonok. A magerő. A kötési energia.

Nukleonok:

http://www.puskas.hu/ttk/Atom/28.html

A magerő téma az első oldalon található

A kötési energia a 3. oldalon:

http://atomfizika.elte.hu/kvml/docs/reu_alap.pdf 

 

2020. április 21. Téma: Láncreakció.

https://www.youtube.com/watch?v=JC_rQNnGZeU

http://atomfizika.elte.hu/kvml/docs/reu_alap.pdf      9. Oldal.

A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

sdfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémiai elemek biológiai jelentősége

Lejegyzetelni: 32 paragraf.

Válaszolni: 255, 256 kérdések

Készítsetek rövid beszámolót vagy prezentációt a következő témákból:

 1. A talaj nitrogénhiányának hatása  a zöldségfélék fejlődésére
 2. Mikroelemek a tenger gyümölcseiből készült ételekben.

Határidő: április 19

Téma: A szervetlen vegyületek közötti származás kapcsolat.

Lejegyzetelni: 33 paragraf, 10-11 vázlatot.

Megoldani: 267 a,b. 263 feladatok

Határidő: április 26

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1.    https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
2.    https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
3.    https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
4.    https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I
Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.
Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.
A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.
A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.
Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
 

dfg