5 B

Тіло

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Csak azt a feladatot küldjétek, amelyiket kérem!

Órarend szerint írjatok a füzetbe dátumot, majd az óra témáját, a megoldott feladatokat! Használjátok a tankönyveket! S ahogy az órákon is, készítsetek rövid jegyzetet!

xcgh
 1. Óra

A kérvény. Az önéletrajz

Jegyzet a tankönyv alapján!

 

Házi feladat

A házi feladatot word  formátumban kérem leadni a kocsismaria71@gmail.com címre  május 18-ig !

251. feladat

Önéletrajz írása hagyományos és modern formában.

2.óra

A szépirodalmi stílus

 Jegyzet a tankönyv alapján

Házi feladat

A házi feladatot word  formátumban kérem leadni a kocsismaria71@gmail.com címre  május 20-ig !

256. feladat ( min. 1 oldal ,12-es betűméret)

 

3.óra

A magyar nyelv eredete és rokonsága. A nyelvtörténet forrásai

Jegyzet készítése a tankönyv alapján

  

Irodalom

cvg

.óra

Olvasásellenőrző teszt

Word  formátumban kérem leadni a kocsismaria71@gmail.com címre  május 14-ig !

 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Feladatok a regény egészére vonatkozóan

 1. A regény mely szereplőire ismersz a következő sorokban?                         5 pont

a) „A haja mind el akart futni a fejéről, az arca maszatos volt, s olyan a csuhája is végig, mintha három nagy vizes fát is megpucolt volna véle. Hervatag volt, és erősen kornyadozott.”

b) „… olyan szeplős volt, mint amilyen sűrű csillagos szép őszi éjjeleken az ég.”

c) „Elég magos, pecsenyés ember volt, térdben buggyos nadrággal s rézlikú cipőkkel; a fején lapos sapkával s az oldalán bőrtáskával…Olyan szaga volt, mint a pipereszappannak, s mindegyre vonogatta a száját

 d) „… egy alakot pillantottam meg … törpe alak … Kunkori bocskorával játékosan porozta a havat, miközben egy nagy bottal biztatta magát. A két kezén posztóból való sutu-kesztyű volt; a fejében irdatlan nagy sapka, a bajuszán pedig s a szemöldökén téli virágok.”

e) „Sapka nélkül volt, megborzadt hajjal és vérmes szemekkel. … testileg is … eluralkodó és készre fejlődött ember”

 

2. Fejtsd meg a totót! Karikázd be a helyes válasz jelét!                                              14 pont

1. Mi volt Ábel édesapjának a foglalkozása?

1. erdőpásztor 2. favágó 3. ács

2. Hogyan nevezték el a házban talált kutyát?

 1. Hegyesnek 2. Bolhának 3. Szultánnak

3. Mitől halt meg Ábel „elődje”, a borzsovai vénember?

 1. betegségtől 2. a vénségtől 3. a rossz gombától

4. Dávid Pali bácsi bizony sok ingyen fuvart kicsalt Ábeltől. Mivel „fizetett” a fáért?

 1. pénzzel 2. könyvvel 3. élelemmel

5. Mi a vaskörte vagy vastök?

 1. állat 2. ritka gyümölcs 3. bomba

6. Milyen bűnt követett el Fuszulán?

1. embert ölt 2. verekedett 3. lopott, hamisított

7. Hogyan került a dögevő sas Ábel szállására?

 1. a macska fogta meg 2. Ábel hozta magával 3. Surgyelán lötte le

 8. Hogyan szökött meg Fuszulán az igazgatótól?

 1. megrúgta a gőzbillentyűt 2. leütötte az igazgatót 3. mások szabadították ki

 9. Hová temették Márkust?

1. a nagy odvas fa alá 2. a két sír mellé 3. Csíkcsicsóba

10. Ki vezette jó útra Surgyelánt és Fuszulánt?

1. Márkus 2. Ábel édesapja 3. az igazgató

 11. Ki mondta Ábelnek a következő szavakat? „Gyere már közelebb, te kölyök!”

 1. az igazgató 2. Surgyelán 3. pénztáros

12. Mi ellen készítette Ábel a balzsamírt?

1. köhögés ellen 2. szeplő ellen 3. láz ellen

 13. Melyik évszakban kezdődik a regény cselekménye?

1. télen 2. ősszel 3. tavasszal

13 + 1. Mit fogadott meg Ábel az édesanyja sírjánál?

 1. Amerikába megy 2. erdőpásztor marad 3. a szegények zászlaját hordozza

 

3.Szerinted miért lett irodalmunk egyik legpopulárisabb műve a regény?                          5 pont

 

2.óra

Kárpátaljai magyar irodalom. Kovács Vilmos életpályája

Verecke c. vers

https://www.youtube.com/watch?v=j_hryEBYzOg

Jegyzet készítése a tankönyv alapján

 

3.óra

Vári Fábián László élete és munkássága

Útban Törökország felé c.vers

https://www.youtube.com/watch?v=AcDaMFv9lQs

Vári Fábián László a kárpátaljai magyar irodalom egyik meghatározó alakja. A II. nemzedék ígéretes tehetsége, a 60-as évek közepén induló kárpátaljai költők (S. Benedek András, Fodor Géza, Füzesi Magda, Dupka György, Zselicki József) többségével együtt, nem sokkal a szovjet új hullám után kezdte irodalmi pályafutását. Először az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének Együtt című szamizdat diáklapja körül, majd annak megszüntetése után, a volt szerkesztőgárda által, Kovács Vilmos szellemi irányításával életre hívott Forrás Stúdióban jelentkezett. Az irodalmi műhely tagjai törekvéseikben hasonló célt követtek, mint a magyarországi Kilencek és a Kapuállítóban jelentkező erdélyi nemzedéktársaik: szakítottak a szocialista-realista sablonokkal, kialakították egyéni hangjukat, kifejezték a magyar kultúrához, hagyományaikhoz való ragaszkodásukat, megfogalmazták nemzeti azonosságukat.

A helyi kultúrpolitika azonban nem találta összeegyeztethetőnek a Forrás Stúdió nyitottabb irodalomszemléletét a szocialista realizmus irányvonalával: nacionalizmussal vádolta a fiatal költőket, aminek következtében a 70-es évek elején a stúdiósok többségét, így Vári Fábián Lászlót is, behívták sorkatonai szolgálatra. Egyetemi tanulmányait fel kellett függesztenie, írásait nem publikálhatta.

A kényszerhallgatás évei alatt folklórkutatással foglalkozott, közelebb került a magyar költészet ősi forrásaihoz, a XVI. századi prédikátor költészethez és a kuruc mozgalom hagyományaihoz, melyek meghatározóvá váltak későbbi lírájában. A Forrás Stúdió örökébe lépő, felső vezetés útján létrehozott József Attila Irodalmi Stúdióhoz elvei miatt nem csatlakozott. Ezért csak a 80-as évek végén jelenhettek meg újra írásai, ettől fogva rendszeresen publikál. Első verses füzete 1991-ben, a Kárpáti Kiadó gondozásában jelent meg Széphistóriák címmel, majd ezt követte a Kivont kardok között című válogatás, a 19 vers a hűségről és a halálról című (2000) kötete, legutóbb pedig a Világtalan csillag című (2001) gyűjteménye.

Világtalan csillag című kötete summázata eddigi költészetének: versvilága összetettebb, sokszínűbb, mint előző könyveié. A gyűjtemény hat ciklusban - Adventi napsütés, Földfogyatkozás, A balti szél balladái, Ady alkonya, Ártatlanul, Világtalan csillag - közli a verseket. A történelmi tárgyú, otthonkereső költeményeket felölelő ciklus - Ady alkonya - az egyetlen, amely nem tartalmaz újat: a Kivont kardok között című kötet Kikericsek ciklusából válogat a szerző. Négy vers sorrendje meg is egyezik - Majtény, Útban Törökország felé, Mikes Kelemen, Félegyházától Segesvárig -, nem véletlenül: ez a folyamatosság erősíti az olvasatot.

A költő egyik alapélménye, legfájóbb pontja: Trianon. A felnégyelt haza gondolata, hol közvetve, hol közvetlenül ott bujkál szinte minden történelmi, helytállásra, megmaradásra buzdító versében. Legerősebben mégis a ciklus címadó — Ady alkonya - költeményében ad hangot fájdalmának: „Sorsomhoz szabott síri ágy / A felnégyelt Haza, / Testemnek tüzét csillapítsd, / Tisza és Duna."

Nincs ez másképp a Három árva című középkori ballada mezőségi változatára írt versében sem. A történet gerince, a klasszikus balladai történethez hasonlóan, itt is a gonosz mostoha elől menekülő gyermekek viszontagságos sorsa. Az első sorok után azonban kiderül, hogy ennél sokkal többről van szó: az árvák bujdosása a Trianon előtti haza keresése is egyben: „ - Túl az elperelt földeken / Látsz-e más hazát, Asszonyom?" A hitegető mostoha jelen esetben az anyaországtól elszakított terület új hatalmának a megtestesítője, az árvák pedig az elszakított nemzetrész jelképei.

Az egyetemes, illetve helyi történelmi és tájélmény megjelenítése szinte mindig a specifikus helyzetben lévő magyarság sorsára, dilemmáira utal. Az egyes történelmi események kapcsán felidézett alakok tulajdonságai: Balassi helytállása (NGS. Balassi Bálint A végek végein), Dózsa György bátorsága (Parázs), Petőfi karcsú, büszke lángként való megjelenítése (Félegyházától Segesvárig) és a március 15-i, de már Aradot idéző események (Kikericsek) példázatokká nemesülnek.

A magyar történelem mellett a helytörténet is hangot kap: Munkács, Beregszász, Ungvár, Tiszaújlak, Vári... a kuruc szabadságharc bölcsői, itt bontották ki a Rákóczitól kapott zászlókat Esze Tamás kurucai. Így méltán nevezi Krúdy ezt a vidéket Rákóczi földjeinek. Majtényt, ahogy az alcímből is kiderül, az 1711-es fegyverletétel ihlette: „Golyót kapott, eldőlt a zászló, / szédület száll a mező felett..." A költő egy sor erejéig utal a Rákóczi menekülése című helyi mondára, mely szerint a fejedelem üldözői megtévesztésére fordítva rakatta fel lovára a patkót: „Megfordul lova lábán a patkó, / tébolyult harangok integetnek."

Mintegy folytatása az előbbi gondolatnak az Útban Törökország felé című költemény, melyben Rákóczi hajója Drinápoly felé veszi az irányt: „Mindkét hazából kiárvulva, / csak hitünkben töretlenül..." A szülőföldtől való kényszerű megválás „isten árnyéka"-ként nehezedik a száműzöttekre. A kivégzések és a retorziók ellenére, a hazagondolás pillanataiban mégis feltűnik egy halvány remény: „Hatalmas hittel hisszük mégis, / hamarost lesz majd visszaút..." Minél jobban távolodnak az otthoni partoktól és közelítenek az ismeretlen felé, egyre valószínűtlenebbnek tűnik a diadalmas visszatérés. A tehetetlen dühtől megfáradt emberek végső elkeseredésükben Isten felé fordulnak, érzik, hogy már csak egy felsőbb erő segíthet. A Vári Fábián motívumkincsében oly nagy szerepet játszó bibliai motívumok itt is szerves részét képezik a költeménynek: a kezét mosó Pilátus, az árbockereszt és az Úr asztalától való kirekesztettség („Úr asztalánál nem várnak ránk.") mind a magárahagyatottság, árvaság gondolatát jelképezi, amit a záró sorokban a hajó tehetetlen sodródása is megerősít: „Sodorják felénk a fellegek / Drinápoly karcsú tornyait." A kurucok veresége óhatatlanul eszünkbe juttatja az idők során elszenvedett viszontagságokat és a megmaradásért, hazatalálásért folytatott elkeseredett, de kitartó küzdelmet.

Ez a szüntelen haza-keresés, otthontalanság-érzés, mely az egész kárpátaljai magyar líra témavilágára jellemző, a 80-as évek végén, 90-es évek elején, minden környező kisebbségi magyar irodalomban fellelhető. Míg azonban máshol ennek a törekvésnek a fontossága egyre csökken, Kárpátalján a 90-es évek elején kezd uralkodóvá válni. Elek Tibor ennél az irányzatnál — igen találóan — a transzszilvanizmussal rokon jegyeket vél felfedezni. A természeti motívumok közül az erdélyi fenyő metaforájához hasonlóan itt a jegenye vagy az akác a magányosan, minden természeti csapás ellenére kitartó fa metaforája. Vári Fábiánnál a jegenye (A balti szél balladái), Füzesi Magda lírájában az akác (Akác, A városszéli fákhoz című) mellett hasonló jelentésben találkozhatunk a gesztenyefával is (Táj gesztenyékkel), Finta Évánál pedig a jegenye és a zöld gesztenye metaforája (Táj, fénybe mártva) töltik be ezt a szerepet. Balla D. Károly a következőképpen magyarázza a minduntalan visszatérő otthonkeresés dilemmáját: „a kárpátaljai költő számára a haza nem az otthon szinonimája, hanem a hontalanság metaforája: ha hazát említ - a valódi haza hiányát kell értenünk alatta." Vári Fábián költőtársainak többségével (Füzesi Magda, Ferenczi Tihamér, Horváth Sándor, Balla Teréz...) szülőföldjén szeretné megtalálni ezt az elveszett hazát. Ezért tartja fontosnak a költői szerepvállalást, foglalkozik hangsúlyozottan a helyi szellemi hagyományokkal és értékekkel, az anyanyelv megtartó erejével; sorsközösséget vállalva megoldást keres a kárpátaljai magyarság létkérdéseire.

A kötet címadó s egyben záró költeménye (Világtalan csillag) arról tanúskodik, hogy Vári Fábián László az eddig tartó szüntelen keresés után oda tér vissza, ahonnan elindult — a gyökerekhez, a szülőföldhöz: „Oly ismerős és dús a táj!" — írja, majd a kötet utolsó sorában teljes meggyőződéssel mondja ki: „Ugocsában itthon vagyunk" (Világtalan csillag).

megmaradásért, értékek megőrzéséért harcba szálló költő küldetéstudata nemcsak lírájának, hanem egyéniségének is elválaszthatatlan része. „Ebben a költői világban az emberi létezés értelme szorosan kapcsolódik a közösséghez, a nemzethez. Az egyéni s

 

Házi feladat

Válassz! Tanuld meg a Verecke vagy az Útban Törökország felé  verset, készíts felvételt a versmondásodról, s küldd el!

 ( Határidő: 2020. május 25.)

 

Ukrán nyelv és irodalom

fgh

Ukrán irodalom

Пантелеймон Куліш

 «Чорна Рада»

 

 Рід: епос

Жанр: історичний роман

Місце дії: поле під м. Ніжин

Час дії: 1668 рік

Головні герої:

 полковник Шрам(Чепурний) – старий козак

 Петро Шраменко – його син

Черевань – хазяїн хутора Хмарище

Череваниха – його жінка

Леся Череванівна – його донька

Василь Невольник – слуга  Череваня

Божий чоловік – сліпий кобзар

Кирило Тур – козак із Запоріжжя

Чорногор – найкращий друг Тура

Яків Сомко -  полковник, кандидат у гетьмани

Іван Брюховецький – скарбничий, кандидат у гетьмани.

 В основі реальна історія про те, як козаки хотіли обрати собі єдиного гетьмана для Правобережної і Лівобережної України та обєднатися . Рада мала відбутися  на полі під м. Ніжин.

Інформацію про цю раду П. Куліш отрмав із літописа Самовидця.

https://www.youtube.com/watch?v=7G5IWmNboFM

 

Angol nyelv, Erdélyi Éva

Student's Book 10D (p. 97.)

Grammar -             https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 

                              Grammar Builder 10D (p. 122.)  

                               Grammar Reference 10 (p. 123.)

                               Workbook 10D

Online exercises -  https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_10_012e?cc=ua&selLanguage=uk

                               https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_10_022e?cc=ua&selLanguage=uk

 

                               Student's Book 10E (p. 98-99.)

                               Workbook 10E

 

                               Student's Book 10F (p. 100.)

                               Workbook 10F

 

(A STUDENT'S BOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-pre-intermediate-student-book-2nd-class-audio-cd3.html  

(A WORKBOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://elt.oup.com/student/solutions/preint/?cc=ua&selLanguage=uk )

hbdfghsdfdfgdfgdfg

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla

Kedves gyerekek! Legyetek szivesek elküldeni ellenőrzésre a tesztlapot, amit küldtem az előző házi feladattal. Irhatjátok a füzetbe is és lefotózva tovább nekem messengerre , ha  úgy könnyebb .

( 12.05) Tuesday, the twelfth of May.

Class work.

Topic: Language review 9-10 pg.102 ( SB)

            Review 1 pg.105 ( WB)

 1. Ex. 1, 2, 3 pg. 102( SB)
 2. Ex. 1, 2 pg. 105 ( WB) 

Homework:

     Complete the text. Use the present passive form of the verbs in brackets. Egészitsd ki a mondatokat a zárójelben lévő igék  jelen idejű szenvedő alakjukkal. Küld el nekem ellenőrzésre május 18-ig.

 

There are many stages before a story 1_______________ (publish) in a magazine. First it   2_______________ (research), and sometimes people 3_______________ (interview) by journalists. Then the story 4_______________ (write). The editor checks all the facts. The story 5_______________ (correct) and photos 6_______________ (take) to illustrate it. Finally, the whole magazine 7_______________ (print) and people can buy it.

 

( 14.05) Thursday, the fourteenth of May.

Class work.

Topic: Language review 9-10 pg.102 ( SB)           

            Review 2 pg.106 ( WB)

 1. Ex. 4, 5 pg. 102 ( SB) Write the exercises into your copy books.
 2. Ex. 1, 2 pg. 106 ( WB)
 3. https://www.esolcourses.com/content/topics/environment/climate-change/climate-change-listening-activities.html Watch the video and do the tasks.

 

Homework:

 

4   Read the sentences and complete the words. Ird a mondatba a megfelelő szót. Küld el ellenőrzésre május 18-ig.

1   Have you got a d_ _ _ _ _ _ _ _y? I don’t understand this word.

2   He doesn’t like reading books. He prefers c_ _ _ _s about superheroes.

3   My schoolbag is really heavy. I need a lot of t_ _ _ _ _ _ _s for my classes.

4   I bought a c_ _ _ _ _ _ _ for Suzy. She loves baking.

5   He always reads the n_ _ _ _ _ _ _ _ because he likes to know what is happening in the world.

6   I love fiction, especially s_ _ _ _  s_ _ _ies. I often read one on the train to school.

7   I’ve just bought a new a_ _ _s so that I can plan my trip across Europe.

8   I’m going to try to fix my bike. I’ve got a m_ _ _ _ _, so I’ve got plenty of technical help.

9   Justin Bieber has written another a_ _ _b_ _ _ _ _ _ _y. It’s the fourth one he’s written, and he’s not even twenty-five!

10 An e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a contains information about lots of different subjects in alphabetical order.

 

( 18. 05) Monday, the eighteenth of May.

Class work.

Topic: Language review 9-10 pg.102 ( SB)           

            Review 3 pg.106 ( WB)

 1. Ex. 6, 7 pg. 102 ( SB)
 2. Ex. 1 pg.107 ( WB)
 3. https://www.esolcourses.com/content/topics/folklore/superstitions/pre-intermediate/american-superstitions-listening-lesson.html

Watch the video and do the tasks.

 

Homework:

 

5 Complete the sentences with the words below. There are two words you do not need.

chapter      characters      contents      cover      epilogue      novel     

paperbacks      plot      publisher      sequel      spine      title

1   I’m looking for a book by Tolkien, but I can’t remember the ____________.

2   I loved this book. I thought the ____________ was gripping.

3   The ____________ in this story are just like me and my friends. It’s great. 

4   I buy ____________ because they’re cheap and not too heavy.

5   I’ve just started reading this book and I’m now reading the second ____________.

6   There’s an interesting picture on the ____________ of the book.

7   The ____________ tells you what is in the book, and which page to look at.

8   I thought the first book was OK, but the ____________ is more exciting.

9   There’s a short ____________ that tells you what happened to the hero at the end.

10 She sent her book to a(n) ____________ , but it was rejected.

 

 

( 19. 05) Tuesday, the nineteenth of May.

Class work.

Topic: Language review 9-10 pg.102 ( SB)           

            Review 5 pg.109 ( WB)

 1. Ex. 8,  9 , 10 pg. 102- 103 ( SB)  Write the exercises into your copy books.
 2. Ex. 1 pg 109 ( WB)

 

Homework:

 

Read the interview. Are the sentences true or false? Write the 5 sentences with your answers into your copy-books.

Wherever you go these days, everyone is talking about Ophelia. Her photo is on every billboard, her songs are playing in every shop. Our reporter, Jane Wilkes, met her in a café in London.

Jane:       So, Ophelia, it’s really nice to meet you. Is that your real name, by the way?

Ophelia:  Yes, I’m afraid it is. Of course, everyone knows Ophelia is a character in a play by Shakespeare. My parents loved the name, so now it’s mine too.

Jane:       Hm. Ophelia is a tragic character in the play, but things seem to be going well for you since you became famous suddenly last year.

Ophelia:  Yes, the last year has been incredible. I was singing in my school show when a famous theatre director heard me. I was invited to go to an audition for a part in a big musical in London.

Jane:       Yes. And when people heard you sing at the premiere, all the tickets for the show were sold out in two days!

Ophelia:  It was amazing. When the show finished, I started working on my own songs, and my CD came out before Christmas. Apparently, a million copies have been sold already.

Jane:       And I believe you’re working on a book about your life – so far!

Ophelia:  Yes, I am. It’s crazy. I’m only nineteen, and my mother asked me: ‘What is there to say about someone so young?’ But I was asked to do it, and I’m working with a very good writer, so I hope my fans won’t be disappointed.

Jane:       So your biography will be published in June.

Ophelia:  Yes, that’s right.

 

1   Ophelia chose her name when she saw a play.                   _____

2   Ophelia sold tickets at a theatre in London.    _____

3   Ophelia’s CD has been very successful.        _____

4   It was Ophelia’s idea to write about her life.   _____

5   Ophelia’s writing an autobiography of her life so far. _____

 

( 21.05) Thursday, the twenty- first of May.

Class work.

Topic: Skills Round –Up pg.103 ( SB)

 1. Ex. 4, 5 pg.103( SB)
 2. https://www.esolcourses.com/content/topics/how-to/study/good-study-habits.html

Watch the video and do the tasks .

 

Homework:

Revision

 

Német nyelv, Iváncsik Irén és Ködöböcz Györgyi

              irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

 

 Die Ukraine

1.Meine Heimat und ich -Stunde 64

(5B- május 14 dátummal)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 2,3 S .165 schreiben

Konjuktionen „denn“ und „darum“

(A denn és darum kötőszavak)

A denn kötőszó jelentése : „mert“ és a szórend egyenes(alany ,állítmány).

A darum kötőszó jelentése :“azért“ és a szórend fordított.(állítmány,alany)

Zum Beispiel:

Ich gehe in die Sprachschule, denn ich lerne Deutsch.(Én megyek a nyelviskolába,mert németet tanulok) 

Ich lerne Deutsch, darum gehe ich in die Sprachschule. (Én németet tanulok,azért megyek a nyelviskolába)

Arbeitsheft: Üb 3 S.98(Ezt kérem vissza)

 

2.Die Ukraine-Land und Leute

Stunde 65

(5B- május 18 dátummal)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 2 S.168 lesen

Arbeitsheft: Üb 1,2 S.97(a 2.feladatot a tankönyvi 2-es feladat alapján megcsinálni)

                       Üb 3 S.99 richtig oder falsch? Ehhez a szöveg a tankönyvben található az Üb 3 S.169 (Ebből a témából csak ezt (Üb 3) feladatot küldjétek vissza)

 

3.Kyjiw

 Stunde 67

(5B- május 18 dátummal)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba )

Lehrbuch-Üb 1,2 S.173 lesen ,übersetzen

                   Üb 3 S.173 lesen ,übersetzen,schreiben ins Heft

Was ist dir noch über Kyjiw bekannt? Lies den Text und sage, was du schon früher gewusst hast, was nicht.

Die ukrainische Hauptstadt

       Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. Es liegt am Dnipro und zählt mehr als 3 Millionen Einwohner. Die Stadt ist ein wichtiges wissenschaftliches Zentrum des Landes. Hier befindet sich die Taras-Schewtschenko-Universität, man hat sie 1834 gegründet. Auch viele Hochschulen, die Akademie der Wissenschaften, viele grüne Parks und einen botanischen Garten gibt es in dieser Stadt.

     Als ein großes Kulturzentrum der Ukraine hat Kyjiw viele Museen, Theater, Kinos, Filmstudios und einen großen Zoo. Zu den besonders schönen und bekannten bauten der Stadt gehören das Kyjiwer Höhlenkloster, die Sophienkathedrale, die Klosterkirche Sankt Michael, die barocke Andreaskirche, das Goldene Tor, die Wolodymyrkathedrale.

     Zu wichtigen Industriezweigen der Stadt gehören der Maschinen- und Gerätebau, Nahrungsmittel-, Textil- und Baustoffindustrie und der Schiffsbau.

     Das Gebiet des heutigen Kyjiw war schon in sehr alten Zeiten besiedelt. Im 8. und 9. Jahrhundert befanden sich auf dem Stadtgebiet drei poljanische Siedlungen. Der Ausbau der Stadt begann unter dem Fürsten Wolodymyr. Kyjiw wurde politischer und kultureller Mittelpunkt des Kyjiwer Reiches. Seit 1934 ist Kyjiw die Hauptstadt der Ukraine.

Üb 6 S.175 A fenti szöveg segítség ennél  a feladatnál (ezt visszaküldeni)

Bilde Sätze aus dem Wortmaterial, gebrauche dabei die Wörter in der richtigen Form!

1) Kyjiw/der Dnipro/liegen/an. Kyjiw liegt am Dnipro.

2) mehr als 3 Millionen/zählen/Einwohner/Die Stadt .→...

3) Kyjiw/ein Zentrum/sein/das Land/wissenschaftlich.  →…

 4) Kyjiw/in/die Taras-Schewtschenko-Universität/sich befinden. →...

5) gründen/1834/man/Die Universität. →…

6) hier/Museen/viele/es/gibt/Theater/Kinos/ein großer Zoo/und. → ...

7)  in/die Stadt/es/wie z. b. Maschinenbau, Nahrungsmittel- und Textilindustrie/gibt/viele wichtige Industriezweige. →...

8)  Zu/gehören/die schönsten Sehenswürdigkeiten/die Sophienkathedrale/das Goldene Tor/das Höhlenkloster/und/andere Kirchen/Kyjiw/von. → …

9)  Das Gebiet/die heutige Stadt/sein/schon/besiedelt/in sehr alten Zeiten. → ...

10)  Im 8. und 9. Jahrhundert/drei poljanische Siedlungen/sich befinden/hier. →...

11)  Der Ausbau/beginnen/die Stadt/unter dem Fürsten Wolodymyr. → ...

12) Seit 1934/Kyjiw/sein/die Hauptstadt/die Ukraine. →...

 

4.Kontrolle der Schreibfertigkeit

(5B- május 21 dátummal)

I.Was ist dir über Deutschland bekannt ?Ergänze die Sätze!(6p)

(neun, Mitteleuropa, Bundesländer, die Zugspitze, der Rhein, die Ostsee)

1.Deutschland liegt in __________________________.

2.Deutschland grenzt an _________________ Länder.

3.Im Norden bilden die Nordsee und __________________ eine natürliche Grenze des Landes.

4. Deutschland hat 16 __________________________.

5.Der höchste Berg Deutschlands ist __________________ mit 2962 Metern.

6.Der längste Fluss Deutschlands ist ____________________, der an mehreren Stellen in die Nordsee mündet.

II.”Als „ oder „wenn „?Ergänze die richtigen Konjuktionen!(3p)

1.____________ ich zum ersten Mal eine schlechte Note bekommen habe,wollte ich weinen.

2.Jeden Abend, ___________alle schon schlafen,sitzt Leon vor dem Computer.

3.Sehr oft, ___________meine Freunde mich besuchen,spielen wir Fußball im Hof.

4. ____________ ich sechs Jahre alt geworden bin, ging ich in die Schule.

5.Oft, ________ meine Freunde nicht da sind ,bin ich traurig.

6. _________die Neue zum ersten Mal in die Klasse kam,war sie ängstlich.

III.Ergänze die Präpositionen und Artikel, wo es nötig ist!(10p)

1. Unsere Klasse hat vor, _________ Deutschland zu fahren.

2. Ich komme ______________ Ukraine.

3. Sophies Familie verbringt die Ferien in diesem Jahr ________________ Schweiz.

4. ________________ Spanien gibt es viele alte schöne Schlösser.

5.Während des Krieges __________________Irak sind viele Menschen gestorben.

6.Der Tourist fliegt jetzt ______________ Frankreich zurück.

7. __________________ Niederlanden gibt es viele malerische Landschaften.

8.Im Sommer wandern die Deutschen sehr oft,____________ Fuβ gehen sie in die Berge oder durch Wälder.

9.Fliegst du in die USA? ---- Nein ,ich fahre _______ Schiff.

10.In der Wüste reist man am liebsten ________einem Kamel.

IV. Welche Wörter passen hier? Ergänze die Lücken mit den Wörtern aus dem Kasten.(5p)

 

fährt, gehen, steigt,umsteigen,kommt,hält

 

1.Fahren Sie direkt nach Bremen?- Nein, leider müssen wir zweimal……………..  .

2.Ich suche einen Fahrkartenautomaten.- …………. Sie hier geradeaus und dann nach rechts.

3.Wo ……….. der Zug unterwegs? – Nur in groβen Städten.

4.Wie oft  …….…. hier der Zug nach Weimar? –Alle drei Stunden.

5.Der Fahrgast …………… in Stuttgart aus. (Ezt a nyelvtani dolgozatot kérem visszaküldeni)

Irásbeli feladatok beküldési határideje :május 22 ,emailen vagy messengeren

 

Történelem, Turi László

Ukrajna története

2020. május 15.

Téma: 27 §. A nyugat-ukrán földek társadalmi-gazdasági fejlődése a XX. század elején

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

1. Milyen iparágak voltak leginkább fejlettek a nyugat-ukrán földeken?

2. Milyen iparágak vonzották leginkább a külföldi tőkét?

 3. Milyen új vonásokkal gazdagodott a XX. század elején a nyugat-ukrán mezőgazdaság fejlődése?

4. A mezőgazdaság melyik ága volt a legeredményesebb a külföldi piacon?

5. Körülbelül hány ukrán vándorolt ki a XX. század elején Nyugat-Ukrajnából?

6. Melyik szövetkezeti egyesület volt a galíciai ukrán szövetkezetek szervezeti és irányítási központja? 7. Mi volt az oka a nyugat-ukrán mezőgazdaság lassú fejlődésének?

 

2020. május 22.

Téma: 28/29 §. Társadalmi-politikai élet a nyugat-ukrán földeken a XX. század elején

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

1. Mikor zajlott a legnagyobb parasztsztrájk Galíciában?

2. Hogyan zajlott a harc az ukrán egyetemért? Miért volt ilyen éles a küzdelem? Milyen módszerekhez folyamodtak a Ivivi egyetem ukrán diákjai 1902-ben?

 3. Ki vezette 1906-ban a galíciaiak azon delegációját, amelyik a választójogi törvény megváltoztatását kérte a tartományban a császártól?

 4. Mi a szeparatizmus?

5. Jellemezzétek az ukrán mozgalmat Galíciában a XX. század elején! (legalább 5 mondatban)

6. Jellemezzétek az ukrán mozgalmakat Bukovinában! (legalább 5 mondatban)

7. Jellemezzétek az ukrán mozgalmakat Észak-kelet Magyarországon! (legalább 5 mondatban)

 

Magyar történelem

2020. május 13/20.

17. § A szabadságharc védelmében. 18.§ Szolnoktól Világosig.

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

Ajánlott videók: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/magyar-szabadsagharc-tortenete

https://www.youtube.com/watch?v=2Xym-OWNBF0

 1. Kutas utána, hogy kiktől származnak az alábbi idézetek, illetve mivel kapcsolatban hangzottak el?
 1. „a szükség törvényt bontat majd velünk”
 2. „Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent és legalább ideáig annyit nyert a hazának mint amennyit az én politikám 20 év alatt nem bírhatott volna előállítani.”
 3. „Nincs ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a szabadföldet elvegye… És ez az alapja a honszabadságnak”
 4. „…szemében könny csillant meg, és a meghatottságtól reszkető hangon folytatta: Ezt akartam kérni, de önök felállottak; s én leborulok a nemzet nagysága előtt.”

 

2.Határozd meg a fogalmakat!

 1. Országos Honvédelmi Bizottmány
 2. Olmützi alkotmány
 3. Kossuth-bankó
 4. Függetlenségi Nyilatkozat

3.Mit tudsz az alábbi csatákról?

 1. Pákózd
 2. Schwechát
 3. Kápolna
 4. Isaszeg
 5.  Segesvár
 1. Az alábbi személyek, milyen szerepet töltöttek be a forradalomban?
 1. Görgey Artúr
 2. Bem apó
 3. Mészáros Lázár
 4. Ferenc József
 5. I.Miklós
 6. Kossuth Lajos

 

Világtörténelem

2020. május 13.

28.§ Irodalom és művészet

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

1. Milyen irányzatok, stílusok, alkotói módszerek jellemezték az irodalmat és a művészetet a XIX. században és a XX. század elején? Határozd meg egy-egy mondatban a paragrafusban említett stílusirányzatokat!

2. Nevezzétek meg a korszak legjelentősebb íróit és költőit!

3. Mikor terjedt el a realizmus az irodalomban és a művészetben?

4. Kik képviselték a realizmust a festészetében a XIX. században és a XX. század elején?

5. Milyen új építőanyagokat kezdenek használni a korabeli építészetben?  Hogyan befolyásolta a műszaki haladás az építészet fejlődését?

6. Milyen szerepet játszott az irodalom, a művészetek és a zene a társadalomban?

7. Miért váltották egymást a stílusok, irányzatok, módszerek a művészetekben?

8. Mit tudsz a Szabadság szoborról?

9. Hol alakult ki a világ zenei kultúrájának egyik legjelentősebb központja?

2020. május 20.

Gyakorlati foglalkozás. A „hosszú” XIX. század fő elképzelései, eredményei, kihívásai. (tankönyv 250-253. o.)

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a jelzett szövegrészt és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/xix-szazad-eszmei

 1. Erich Hobsbawn szerint milyen határai vannak a 19. századnak?
 2. Írj esszét a 19. századról „Ahogyan én látom ezt a kort…” címmel (legalább 20-25 mondatot kérek tőletek), melyben  a politikai és gazdasági változásokat érintve megpróbálod bemutatni a tanévben tanult tudásanyag alapján ezt a korszakot.
 3. Töltsd ki a keresztrejtvényt! Hogyan kapcsolódnak a rejtvény megoldásai a középső oszlopban lévő fogalomhoz? A fogalmanként határozd meg, hogy miért jellemző a megfejésben szereplő szó a 19. századra!
fgh
 1. a nők egyenjogúságáért, különösen a választójogért küzdő mozgalom.
 2. az Orosz Szociáldemokrata Munkás Párt politikai irányzatának (frakciójának) képviselői (1917-től önálló pártként működtek Lenin vezetésével)
 3. a városok számának és azok lakosságának, valamint jelentőségüknek a növekedése a társadalom gazdasági és kulturális életében
 4. a gépipar létrehozása, mely gépeket és berendezéseket gyárt és az ipar további fejlődésének alapjait képezi.
 5. ideológia és politika, amely a nemzet prioritására és a nemzeti fölényre helyezi a hangsúlyt. A nemzetnek a társadalom legfőbb formájaként való értelmezése.
 6. a korszak egyik meghatározó találmánya (George Stephenson által)
 7. olyan ideológiai és társadalmi-politikai eszmerendszer, melynek főbb elvei közzé tartoznak: a civil társadalom, az emberi jogok és alapvető szabadságok, a jogállamiság, a demokrácia, a vállalkozási és a kereskedelmi szabadság.
 8. az állam katonai erejének növelésére irányuló politika
 9. szociális és politikai eszmerendszer képviselője, aki a hagyományon és a társadalmi és kulturális élét állandó formáját tartja fontosnak.
 10. a polgári társadalmi berendezkedés népképviseleti rendszere. Lényege a törvényhozó és a végrehajtó hatalom kettéválasztása.

 

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

12.05 5AB Ismétlés

Nevezetes azonosságok. Racionális kifejezések és egyenletek. (Nézzétek meg a videókat!)

https://www.youtube.com/watch?v=AiVn25oLzZY

https://zanza.tv/matematika/szamtan-algebra/nevezetes-azonossagok-negyzetre-es-kobre-emeles

https://www.youtube.com/watch?v=GICVUx0g5cg

https://www.youtube.com/watch?v=0untGNQq68E

13.05-- 5AB--- Ismétlés

 Másodfokú egyenletek és másodfokúvá alakítható egyenletek. (Nézzétek meg a videókat!)

https://zanza.tv/matematika/szamtan-algebra/gyoktenyezos-alak-es-viete-formulak

https://zanza.tv/matematika/szamtan-algebra/masodfoku-egyenlet-megoldokeplete

https://www.youtube.com/watch?v=FdVVlgpxadk

https://www.youtube.com/watch?v=9s_YCrSF2eM

15.055AB--- Ismétlés

Függvények grafikonjai és tulajdonságai. (Nézzétek meg a videókat!)

18.05--5B --- Ismétlés

Egyenlőtlenségek, lineáris egyenlőtlenségek és rendszereik, másodfokú egyenlőtlenségek megoldása. (Nézzétek meg a videókat!)

https://www.youtube.com/watch?v=RueuZa-5n7Q

https://www.youtube.com/watch?v=0PuCsELNr3g

https://www.youtube.com/watch?v=yi6TbXVA2FE

https://zanza.tv/matematika/szamtan-algebra/masodfoku-egyenlotlensegek

https://www.youtube.com/watch?v=YoM0xXvvEY0

19.05-- 5AB --- Ismétlés

Kétváltozós másodfokú egyenletek és rendszereik megoldása. (Nézzétek meg a videókat!)

https://www.youtube.com/watch?v=8mvTJZXdkCc

https://www.youtube.com/watch?v=cbx-lmiEv8A

https://www.youtube.com/watch?v=RjPNRrqJY7w

https://www.youtube.com/watch?v=84xyUNAM4JE

20.05-- 5A--- Ismétlés

Számsorozatok. Számtani és mértani sorozat. (Nézzétek meg a videókat!)

22.055AB--- Statisztikai adatok és a véletlen események valószínűsége. (Nézzétek meg a videókat!)

Gyakorlás az https://akriel.io/hu-HU/learn oldalon bármelyik témakörből!

Mértan

12.05-- 5AB--- Ismétlés

A háromszögek megoldása. (Nézzétek meg a videókat!)

Oldjátok meg a feladatokat!

 1. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 5 cm, az átfogója 8 cm. Mekkorák a szögei?
 2. Egy egyenlőszárú háromszög alapja 8 cm, és az alapon fekvő szögei 50 fokosak. Mekkorák a szárai? Mekkora a kerülete és a területe? Mekkora a szárszöge?
 3. Egy téglalap oldalai 15 és 20 cm hosszúak. Mekkora az átlók hajlásszöge?

13.05--5B --14.05 --5A Ismétlés

Szinusztétel (Nézzétek meg a videókat!)

Oldjátok meg a feladatokat!

 1. Egy háromszögben a = 11 cm, α = 65°, β = 71°. Számítsd ki a háromszög másik két szögét!
 2. Egy háromszög szokásos jelöléseit használva számold ki a hiányzó adatokat! a) a = 32 cm, α = 42°, β = 75°; b) a = 24 cm, α = 110°, γ = 25° c) b = 45 cm, c = 25 cm, β = 65°; d) a = 3 dm, b = 2 dm, β = 46° e) c = 47 cm, a = 18 cm, γ = 55°; f) a = 4 cm, b = 3,5 cm, β = 40°

19.05-- 5AB--- Ismétlés

Koszinusztétel. (Nézzétek meg a videókat!)

Oldjátok meg a feladatokat!

1) Számítsd ki a háromszög harmadik oldalát, és szögeit, ha a = 8 cm, b = 6 cm, és γ = 40°.

2) A szokásos jelöléseket használva számítsd ki a hiányzó adatokat,

valamint a területét!

a) a = 10 cm, b = 18 cm, γ = 35° b) b = 13 cm, c = 18 cm, α = 100°

c) a = 20 cm, b = 25 cm, c = 32 cm d) a = 18 cm, b = 11 cm, c = 10 cm

e) a = 8 cm, b = 9 cm, c = 19 cm f) b = 15 cm, c = 20 cm, α = 40°

20.05--5B --21.05 --5A Ismétlés

Szabályos sokszögek és területük. (Nézzétek meg a videókat!)

https://www.youtube.com/watch?v=Bg_vrIVu0DY

https://www.youtube.com/watch?v=LqoE4jroM6U

https://www.youtube.com/watch?v=5friWDhxwqg

https://www.youtube.com/watch?v=oa3_fzdOnn0

Oldjátok meg a feladatot!

 1. Határozzuk meg a trapéz területét, ha alapjai 9 cm és 15 cm, átlói pedig merőlegesek a szárakra!

Messengeren kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Informatika, Márkus Gabriella

2020. május 13-14.
Adatbázis-kezelési feladatok megoldása

Nézd meg figyelmesen az alábbi videókat!

https://www.youtube.com/watch?v=aCMKy3jBdDU

https://www.youtube.com/watch?v=_Zxd6aeb9h4&t=378s

Mindenki, akinek van rá lehetősége, oldja meg a videóban bemutatott feladatot önállóan is!

 

2020. május 20-21.
Ismétlés. Szövegszerkesztés

Oldd meg az alábbi weboldalakon található online gyakorlatokat!

https://m-forum.hu/feladatok-peldak?lap=word-kviz

https://learningapps.org/5028049

https://learningapps.org/11165375

https://learningapps.org/3177903

 

2020. május 27-28.
Ismétlés. Táblázatkezelés

Oldd meg az alábbi weboldalakon található online gyakorlatokat!

https://learningapps.org/3677363

https://m-forum.hu/feladatok-peldak?lap=excel-kviz

Ismétlés. Számítógépes hálózatok

Oldd meg az alábbi weboldalakon található online gyakorlatokat!

https://learningapps.org/10103309

https://learningapps.org/8703019

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Fodor Georgina

Kedves 5B. oszt. A prezentációkat a következő témákból is el lehet készíteni. El kell küldeni a
fodgeo83@gmail.com emailcímre május 23-ig!
1O mondatos jegyzetet készítsetek a füzetetekbe a következő témákból:
Politikai és demográfiai problémák
Ma a Föld lakossága 7,6 milliárd fő, de a népesség azonban nagyon egyenlőtlenül oszlik el
bolygónkon. Egyes területek, mint az Oroszországhoz tartozó Szibéria, vagy Ausztrália belső része,
illetve Kína nyugati része (Takla Makán), vagy a Szahara vidéke alig-alig lakott, míg ezzel
szemben India nagy része és Kína tengerparti övezete óriási mértékben túlnépesedett.
Ma a túlnépesedés nagyon komoly probléma és szoros összefüggést mutat a migrációval, hiszen
ahol a lakosságszám már olyan magas, hogy egy-egy országban a népesség eltartó képessége
veszélybe kerül, ott az elvándorlás a lehetséges megoldások körébe kerülhet. Napjainkban a
leggyorsabban növekvő lakosságú országok már nem Ázsiában, hanem Afrikában vannak , így az
elkövetkező évtizedekben a legkomolyabb problémák (mint az éhínség, belső harcok kialakulása,
migrációs kiinduló pontok keletkezése) főleg ezen a kontinensen várhatóak.
Az emberiség gazdasági és élelmezési problémái
A világ népessége az elmúlt 40 évben közel ugyanannyival nőtt (2,5 milliárd fővel), mint az emberi
faj kialakulásától 1990-ig eltelt idő alatt összesen. Az ENSZ előrejelzése szerint 2050-ben mintegy 9
milliárd ember él majd a Földön, azaz 50%-kal több, mint 2000-ben. A népesség növekedése és az
életszínvonal emelkedésére irányuló igények a termelés és a termelékenység gyorsuló ütemű
növelésére késztetnek, amely még körültekintő gazdálkodás esetén is szennyezi a levegőt és a vizeket,
így további jelentős ökológiai kártételek forrásává válik.
A népesség növekedése a 90-es évekre olyan alapvető természeti erőforrások, mint a termőföld, a
fosszilis energiahordozók, a víz és a fa egy főre eső mennyiségének számottevő csökkenését
eredményezte. Bár a lélekszám növekedése közvetlenül nem okolható a munkanélküliség
fokozódásáért, mégis összefüggésbe hozható a két tényező mind a fejlett, mind a fejlődő régiókban.
Így a népesség gyors növekedése nemcsak a társadalmi és ökológiai, de a gazdasági stabilitást is
veszélyezteti.
Az emberiség ökológiai problémái
Globális környezeti gond a világ tengereiben felhalmozódó roppant mennyiségű szemét.
A talajszennyezést főként a veszélyes ipari hulladékok okozzák.
Az elsődleges légszennyezők az ipari tevékenységek és a gépjárművek kipufogógázai, valamint a
rossz hatásfokú fűtőanyagok. A magas szén-dioxid -kibocsátás, az üvegházhatású gázok, a szállópor-
koncentráció és az égéstermékek mindannyiunk tüdejét veszélyeztetik.
A háromatomos oxigénmolekulákból álló ózonréteg láthatatlan pajzsként helyezkedik el  a
bolygónk körül, megóv minket a Nap káros sugaraitól. A légkör ózonrétegének kritikus
elvékonyodását a halogénezett szénhidrogénekben (CFC) található fluor, klór és bróm okozta
szennyezésnek tulajdonítják. 
A fenntartható és racionális hulladékkezelés az egyik legsürgősebb globális környezeti probléma lett
napjainkra. A hulladék mennyiségét részben a fogyasztás visszafogásával lehetne csökkenteni, vagyis
ha több ideig hordanánk egy-egy ruhadarabot, tovább használnánk a tárgyakat, berendezéseket. 

A fenntartható fejlődés, az emberiség stratégiája a XXI. században
Bolygónk lakossága lassan eléri a fenntarthatatlan szintet. Olyan alapvető források hiányára kell
számítani, mint az ivóvíz, az élelmiszerek és az üzemanyagok. Az anyagi és szellemi javakhoz való
korlátozott hozzáférés, az oktatás hiánya állandósuló feszültséget teremt. Ennek egyenes
következménye a migráció és a Föld sok országában időről időre megjelenő menekültválság, ami az
emberi tragédiákon túl környezeti gondok sorát hozza magával.

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémia helye a természettudományok között.

Lejegyzetelni: 37§, berajzolni 6. séma!

Válaszolni: 269, 23, 275 kérdésekre!

Téma: A kémia tudomány a világban és Ukrajnában.

Lejegyzetelni: 38§!

Válaszolni: 277, 278 kérdésekre!

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt az alábbi témák egyikéből:

 1. A kémia tudománya az emberiség fejlődésében.
 2. A kémia jelentősége az új anyagok előállításában.
 3. Híres vegyészek és munkásságuk.

Határidő: május 24.

 

Művészettörténet, Nedbál Klára

Készítsetek ppt-t a következő témára:

„A filmművészet kialakulása és fejlődése. Filmművészet az USA-ban és Európában” Az utolsó 2 diája a prezentációnak tartalmazza a saját kedvenc filmeteket.

 

Egészségtan, Durda Eszter ( durdaeszter0526@gmail.com )

Dátum: 2020.május 20.

Sziasztok! Már nagyon kevés maradt ebből az évből és lassacskán már át is vettük a könyvből a paragrafusokat. Szeretnélek megdícsérni benneteket, mert nagy igyekezettel küldtétek a házi feladatokat, amit értékelni is fogok, de vannak akik még semmit sem küldtek. Ahhoz, hogy mindenkit letudjak évvégén osztályozni kellenek azok a házik, ezért is aki tudja, hogy még nem küldött semmit azoktól ebben a két hétben várom. Illetve kérnék mindenkitől egy témát kidolgozni, lejebb találhattok  5 támát, ebből mindenki szabadon válasszon és word dokumentumként várom kidolgozva. Ha valami nem érthető írjatok bátran, szivesen segítek. Jó munkát mindenkinek.

1.Az egészség testi tényezői

2.Az emberiség haladása és a globális veszélyek

3.A betegségek megelőzése

4.A biológiai ritmusok és az egészség

5.A serdülő pszichológiai fejlődése

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

d

 

 

 

 

rt

 

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Mert jó szívem van, még május 1-ig elfogadom a pótolt házi feladatokat!

 

Órarend szerint írjatok a füzetbe dátumot, majd az óra témáját, a megoldott feladatokat! Használjátok a tankönyveket! S ahogy az órákon is, készítsetek rövid jegyzetet!

dfgh
 1. Óra

A többszörösen összetett mondatok

https://www.youtube.com/watch?v=TTRjDLnQ1eY

Dolgozz A tankönyvvel is! (139-141. oldal)

Oldd meg a 216. és 217. feladatot a tankönyvből!

Házi feladat

Elemezd az alábbi mondatokat!

 Azt a szép régi asszonyt szeretném látni ismét,  akiben elzárkózott a tünde, lágy kedvesség, és aki a mezık mellett,   ha sétálgattunk hárman, |vidáman s komolyan lépett a könnyű sárban. (József Attila)

 Félek,  nem tudod megbocsájtani eltékozolt, ostoba, könnyű múltam,  és majd ezerszeresen fáj,  ami ezerszer fájt,  míg szeretni tanultam.

 

A házi feladatot fénykép formájában kérem leadni a kocsismaria71@gmail.com címre  27-én 13.00 óráig!

2.óra

A többszörösen összetett mondatok írásjelei

 

Jegyzet  a tankönyvből!

220. feladat

Házi feladat

222. feladat

 

3.óra

      A stílusról tanultak összefoglalása. A beszélt nyelvi stílusok

(Készíts jegyzetet! 145-153.oldal)

Házi feladat

230. feladat

 

4. óra

Az írott nyelvi stílusok

(Készíts jegyzetet! 154-165.oldal)

Házi feladat

237. feladat

  

Irodalom

dfg
 1. óra

Határon túli magyar irodalom.Magyar irodalomErdélyben

 Jegyzet készítése a tankönyv alapján. (216-217. oldal)

 

 1. óra

Tamási Áron élete és munkássága

(Tankönyv 217-221.oldal)

Készíts jegyzetet!

https://www.youtube.com/watch?v=A4nF-GEPuow

Házi feladat

1.feladat (221. oldal) írásban

 

 1. Óra

Ábel a rengetegben

Olvasd el a tankönyvben lévő regényrészleteket!

Készítsd el a regény cselekményvázlatát!

 

 1. Óra

A regény keletkezése, témája, műfaja,szerkezete

( Tankönyv 241-242. oldal) Jegyzet készítése

Házi feladat

Nézd meg a filmet!

https://www.youtube.com/watch?v=55W2RTTwNH0

 

Ukrán nyelv

adf

Angol nyelv, Erdélyi Éva

Student's Book 10 D (p. 97.)

Grammar -             https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 

                              Grammar Builder 10D (p. 122.)  

                               Grammar Reference 10 (p. 123.)

                               Workbook 10D

Online exercises -  https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_10_012e?cc=ua&selLanguage=uk

                               https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_10_022e?cc=ua&selLanguage=uk

 

                               Student's Book 10E (p. 98-99.)

                               Workbook 10E

 

                               Student's Book 10F (p. 100.)

                               Workbook 10F

 

(A STUDENT'S BOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-pre-intermediate-student-book-2nd-class-audio-cd3.html  

(A WORKBOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://elt.oup.com/student/solutions/preint/?cc=ua&selLanguage=uk )

 

Student's Book: 10 G (p. 101.), a megírt levelet elküldeni a következő email címre: evapecsora@gmail.com

Informal letter: csatoltam a britishcouncil.org oldalán megtalálható feladatot, a megoldást kérem írjátok be a füzetbe.

Student's Book: Language Review 9-10, Skills Round-up 1-10.

Workbook: 10 unit-hoz tartozó összes fennmaradó gyakorlat.

 

(A STUDENT'S BOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-pre-intermediate-student-book-2nd-class-audio-cd3.html  

(A WORKBOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://elt.oup.com/student/solutions/preint/?cc=ua&selLanguage=uk )

 

Homework

Speaking: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-intermediate-b2-speaking/interview

Listening:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/best-job-world

Reading: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/are-celebrities-bad-you

Writing: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2-writing/informal-email

Grammar: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/passive-forms

https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla  (gorzovkamilla@gmail.com)

( 27.04) Monday, the twenty-seventh of April.

Class work:

Topic: The Passive Voice.( A szenvedő szerkezet)

 1. Ismételjük meg a tanultakat.

Most egy táblázatban összegezve megnézheted, hogy ragozzuk a „be”, lenni igét. A táblázat azokat az igeidőket tartalmazza, amik a leggyakrabban előfordulhatnak.

tuk
 1. Gyakorold a present és a past passive szerkezetet:

 https://www.english-grammar.at/online_exercises/passive-voice/pa004-what-happened-in-1900.htm

https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/passive2.htm

Homework: Ismételd meg a rendhagyó igéket a munkafüzetből.

( 28.04) Tuesday, the twenty-seventh of April.

Class work:

Topic: The Passive Voice.( A szenvedő szerkezet)

 1. Gyakorold a szenvedő szerkezetet ( perfect and future passive) és ellenőrizd le a feladatokat a végén.

https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/gramma

 1. Ex. 2pg. 122 ( SB)
 2. Ex. 3 pg. 122 ( SB)

Homework.: Ex. 7, 8 pg. 122 ( SB)

 

( 30.04) Thursday, the thirtieth of April.

Class work:

Topic: Revision.

 1. Végezd el a feladatokat a tesztlapon és küld el az e-mail cimemre word dokumentumban május 3-ig

 

Short Test Unit 10

Grammar

1   Complete the sentences. Use the correct passive form of the verbs in brackets.

1   A Pulitzer Prize for journalism _______________ (award) to Michael Moss in 2010.

2   Thousands of audio books _______________ (record) every year.

3   A stolen painting by Picasso _______________ (find) in a bin in New York a few years ago.

4   Paper _______________ (use) by the Ancient Egyptians thousands of years ago.

5   Millions of newspapers _______________ (print) every night.

Mark __/5

2   Rewrite the active sentences in the correct passive form. Use by if necessary.

1   They rebuilt Shakespeare’s Globe Theatre in the 1990s.

     __________________________________________________________________

2   People all over the world read J. K. Rowling’s books.

     __________________________________________________________________

3   He wrote his manuscripts on a typewriter.

     __________________________________________________________________

4   They update the information in the online encyclopaedia every day.

     __________________________________________________________________

5   Several artists illustrated the original Marvel superhero comics.

     __________________________________________________________________

Mark __/5

 

Vocabulary

3   Match the correct word in each pair to the sentences.

cookbook/manual        guidebook/atlas        magazine/newspaper        textbook/grammar book        thesaurus/dictionary

1   I want to drive across America and I need to know which roads to take. _______________

2   I want to know what is going on in the world every morning, but I don’t want to read about the latest trends and celebrity news. _______________

3   I need to look up the future tense in Spanish so that I can do my homework. _______________

4   I’m reading a book, but I keep finding words I don’t understand. I need to look up their meanings. _______________

5   I need a book of instructions. I’m making a meal for my family and I need to know exactly what to do. _______________

Mark ___/5

4   Complete the sentences with the words below. There are four words you do not need.

buried          business           continued         fell       little      plays    retired   straight successful

William Shakespeare was the son of a 1____________ businessman. William 2____________ in love and got married when he was eighteen, but 3____________ is known about much the early years of his marriage. However, by 1592 he was living in London and writing 4____________. He died in 1616 and was 5____________ in the same church that he had been christened in, 52 years earlier.

 

Mark ___/5

 

Total ___/20

 

( 04. 05) Monday, the fourth of May.

Class work.

Topic:  Unit 10 G An Informal Letter.

 1. Ex. 1 pg. 101  ( SB) Read the letter
 2. Ex. 2 pg 101 ( SB) Underline the expressions in the letter.
 3. Gyakorold a baráti levélirást . Ellenőrizd le a feladatokat a végén.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1-writing/letter-friend

Homework:

Ex. 1,2 pg.96 ( WB)

 

( 05. 05) Tuesday, , the fifth of May.

Class work.

Topic:  Unit 10 G An Informal Letter.

 1. Gyakorold a baráti levélirást . Ellenőrizd le a feladatokat a végén.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/email-about-sports

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/invitation-messages

Homework:

Ex. 6pg. 96 ( WB)

 

( 07.05) Thursday,the seventh of May.

Class work.

Topic: Revision.

Ex. 1-9 pg.102 ( SB)

Ex. 4, 9 pg. 102 ( SB) Write  them down to your copy –books.

 

 

Német nyelv

              irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén                                        4.hét

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

5 AB Klasse

1.Die Schweiz-Stunde 59

(5A,5B I.cs-II.cs április 27)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 2 S .153

Welche Länder werden gemeint? Lies die Informationen und bestimme.

1)  neun Nachbarländer, 16 Bundesländer, die meisten Einwohner. Das ist Deutschland .

2)  neun Bundesländer, Skisport, Wolfgang Amadeus Mozart, Walzer.Das ist………..

3) Berge, Uhren, Käse, Schokolade, Banken. Das ist……..…

Arbeitsheft-Üb 2 S.89

2.Liechtenstein-Stunde 60

(5A,5B I.cs- II.cs április 30)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 1 S.155 schreiben

Üb 4 ,5 S.156-lesen ,übersetzen

Üb 5 S.156- Sind die Sätze richtig oder falsch? Bestimme.

1)  im Süden und Osten des Landes verläuft die Staatsgrenze in den Bergen.

2)  Liechtenstein ist von der Schweiz und Österreich umgeben.

3)  an der Spitze des Staates ist das Parlament.

 4)  Die Industriebetriebe des Landes sind sehr stark von Importen abhängig.

5)  im Wirtschaftssektor ist das Land sehr eng mit der Schweiz verbunden.

 6) Der Rhein ist 27 Kilometer lang.

7) Der künstlich angelegte See des Landes ist das Gampriner Seele.

 8) Die größten Niederschläge gibt es im Gebirge.

9) Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 15  °C.

10)  Die Bevölkerung des Landes spricht Dialekte, die auch in der Schweiz und Österreich gesprochen werden.

11)  nur in Liechtenstein ist Schweizer hochdeutsch die einzige Amtssprache.

12)  Liechtenstein ist Mitglied der Europäischen Union.(Ezt a feladatot kérem visszaküldeni)

3.Luxemburg-Stunde 61

(5A,5B  I.cs- II.cs május 4)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 2 S .159

 Bilde Komposita und schreibe die Wörter ins Heft.

der Außen                                          -herzogtum

das Mobil                                            -stadt

das Freilicht                                        -erbe

das Weltkultur                                   -telefon

die Haupt                                            -museum

das Groß                                              -minister

die Amts                                               -oberhaupt

das Staats                                            -sprache

der Geburts                                         -ort

ZB: Die Hauptstadt, ………

Arbeitsheft : Üb 3 S.92   Pótold be az “A” szövegbe a “B” szöveget !A két szöveg kiegészíti egymást!Például: Luxemburg ist ein kleiner Stadt,aber es spielt eine große Rolle………..

(Ezt a feladatot kérem vissza)

4. Kontrolle des Leseverstehens

Olvasásértés ellenőrzése

(5A,5B  I cs.-II.cs május 7)

Tolles Tempo

Nur zwei Herren saßen in dem Abteil, als der Zug vom Bahnhof abfuhr: Herr Schmidt und ihm gegenüber ein anderer, er las eine große Zeitung. Der Zug fuhr nicht lange, da sagte Herr Schmidt: „Ein tolles Tempo!“ Der Mann hinter der Zeitung schaute einen Moment über den Rand des Blattes, dann las er weiter. Er wollte keine Debatten führen. Wiederblickte Herr Schmidt aus dem Fenster, und wieder erklärte er, diesmal noch lauter: „Wirklich ein tolles Tempo!“

„Na, na“, reagierte der Mann hinter der Zeitung, „ das sind höchstens sechzig Kilometer pro Stunde, nicht mehr. Hier darf der Zug noch nicht schneller fahren.“

„Ic h meine nicht den Zug- ich meine das da draußen!“

„Der fährt draußen wie hier drinnen auch nur sechzig“, antwortete der Mann. Herr Schmidt blickte auf ihn, schüttelte den Kopf, öffnete den Mund, schloss ihn wieder und sah weiter zum Fenster hinaus. Schon nach wenigen Minuten sagte er erstaunt: „Das ist doch unmöglich! Das ist ja wie in einem Märchen! Also sehen Sie sich das nur einmal an. Da stand vor einem Jahr noch kein Stein auf dem anderen, da gab es nichts, und jetzt ist alles ganz anders!“

Der Mann las weiter und sagte hinter der Zeitung : „Nichts ist heute unmöglich. Sagen Sie nicht: vor einem Jahr? In einem Jahr kann alles passieren, wenn man inzwischen nicht dagewesen ist!“

„Ja, vor einem Jahr bin ich zum letzten Mal hier gefahren“, antwortete Herr Schmidt. „Man ist ja wirklich viel gewohnt heute – aber das ist so unerwartet.“ Der andere Mann schwieg. Aber Herr Schmidt konnte nicht lange ruhig sitzen: „Nein, das kann ich mir nicht mehr erklären! Bitte, schauen Sie hinaus! Was sehen Sie? Einen großen Wald mit Wegen. Und ich sage Ihnen, ich kenne die Strecke genau, hier gab es keinen Wald. So schnell wächst auch kein Wald, das ist unmöglich. Hat man einen ganzen Wald hierher verpflanzt?“

Jetzt wurde der Zeitungsleser langsam böse: „Ach, lassen Sie doch endlich in Ruhe lesen! Sie täuschen sich bestimmt. Wald verpflanzen, so ein Unsinn, der hat bestimmt vor hundert Jahren da gestanden!“

„Aber ich bin doch nicht dumm. Ich bin hier nach Würzburg auch früher sehr oft gefahren und kenne die Strecke sehr gut!“

Nun hörte der fremde Mann auf, seine Zeitung zu lesen, schaute auf Herrn Schmidt eine Sekunde lang an und sagte: „So, so, dann ist alles in Ordnung!“

„Nichts ist in Ordnung“, sagt Herr Schmidt böse.

„Doch“, sagte der andere Mann hinter der Zeitung. „Das ist gar nicht der Zug nach Würzburg, das ist der Zug nach Mannheim. Der nach Würzburg stand an der anderen Seite des Bahnsteigs“.

I. Richtig oder falsch?

dfg

EZT KÉREM VISSZAKÜLDENI!!!!!

Irásbeli feladatok beküldési határideje :május 8 ,emailen vagy messengeren is küldhetitek.

Ha kérdéstek van, vagy vmi nem érthető irjatok bátran !

 

Történelem, Turi László

Ukrajna története

2020. május 8.

26. § Dnyepermenti Ukrajna 1907-1914 között

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1.Mikor kezdődött Pjotr Sztolipin földreformja?

2. Melyik párt kongresszusán alakult meg az Ukrán Mérsékeltek Társasága 1908-ban?

3. Melyik orosz politikai párt támogatta minden feltétel nélkül az ukránok nemzeti-területi autonómiáját?

 4. Mi a sovinizmus?

5. Hány Proszvita működött Dnyepermenti Ukrajnában 1914-ben?

 6. Milyen ukrán kérdéseket vitattak meg a III. és a IV. Állami Dumákon?

7. Hogyan hatott a sztolipini agrárreform Dnyepermente mezőgazdaságának fejlődésére?

8. Jellemezzétek az ukrán politikai pártok tevékenységét 1907-1914 között!

9. Hogyan viszonyultak az ukrán politikai pártok az ukránság problémáihoz?

10. Határozzátok meg az ukrán nemzeti-kulturális mozgalom fő vonásait!

I I . Hogyan vitatták meg a III. és IV. Állami Dumák képviselői az ukrán kérdést?

12. Jellemezzétek a sztolipini agrárreformot a következő vázlat alapján: 1) okai; 2) célja; 3) összetevői; 4) végrehajtásának sajátosságai az ukrán földeken; 5) eredményei!

 

Magyar történelem

2020. április 29.

15. § Petőfi napja.

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Mit tartalmazott az Ellenzéki Nyilatkozat?
 2. Mutasd be röviden (3-5 mondat) a márciusi ifjakat külön-külön! (Petőfi, Jókai, Irinyi, Vasvári)
 3. Ki volt Táncsics Mihály?
 4. Szerinted melyik eseménnyel kezdődött Magyarországon az 1848/49-es forradalom?
 5. Sorold fel a paragrafusban található helyszíneket, a megtörtént események szerint, időrendi sorrendbe!
 6. Hogyan nyomtatták ki a 12 pontot? Válassz ki a három általad legfontosabbnak tartott követelést. Választásodat indokold is meg!
 7. Olvasd el Petőfi 15-dik március című versét! Mit üzen egy mai fiatalnak ez a vers?
 8. Nézd meg a videót! https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom

2020. május 6.

16. § A forradalom törvényei

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Mi a lényege az áprilisi törvényeknek? Neked mi a véleményed róla?
 2. Milyen hatással voltak a forradalmi események a Magyarországon élő nemzetiségekre?
 3. Szerinted miért voltak elégedetlenek a nemzetiségek az áprilisi törvényekkel?
 4. Honnan származik az idézet és mi volt annak jelentősége? „... leborulok-e nemzet nagysága előtt...”
 5. Kik voltak a nemzetőrök?
 6. Sorold fel a Batthyányi kormány tagjait (kutass utána a betöltött miniszteri szerepköröknek is!)

 

 

Világtörténelem

2020. április 29.

26. § Nemzetközi kapcsolatok a XIX. század végén - a XX. század elején.

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/szovetsegi-rendszerek-kialakulasa

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/nagyhatalmi-ellentetek-kielezodese-az-i

1. Mely államok közötti ellentétek határozták meg az európai nemzetközi viszonyok lényegét a XIX. század 70-es éveiben?

2. Mikor jött létre a Három császár szövetsége? Milyen államok alapították?

3. Mikor és hogyan jött létre a Hármas szövetség? Milyen államok alapították?

4. Milyen szövetség alakult a Hármas szövetség ellensúlyozására?

5. Mi az a fegyverkezési verseny?

6. Készíts táblázatot, melyben bemutatod az adott korszak konfliktusait! A táblázatban szerepeljen a konfliktus ideje, helyszíne, eseményei illetve eredményei vagy következményei.

7. Milyen események vezetett az európai politikában az erők újraelosztásához a XIX. század utolsó harmadában?

8. Milyen céllal alakult meg a Három császár szövetsége?

9. Miért jöttek létre a katonapolitikai tömbök?

10. Törvényszerű folyamat volt-e a nemzetközi kapcsolatok kiéleződése a XIX. század végén a - a XX. század elején? Véleményedet fejtsd ki néháyn mondatban.

 11. Írj esszét és mutasd be a balkáni háborúk eseményeit! Feltétel, hogy nem egyszerűen átmásolt szöveg legyen. Terjedelem 20-25 mondat.

https://toriklub.blog.hu/2016/10/17/az_elso_es_masodik_balkan-haboru_1912

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1912_oktober_8_kirobban_az_elso_balkan_haboru/

2020. május 6.

27. § Tudomány és Technika

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/boldog-bekeidok

I . Melyik tudományágban születtek a legfontosabb eredmények a XIX. században - a  XX. század elején?

2. Milyen fontos tudományos felfedezések születtek ebben az időszakban?

3. Nevezzétek meg a legismertebb felfedezők és tudósok nevét, akik a XIX. században - a XX. század elején kutattak!

 4. Milyen földrajzi felfedezések voltak a XIX. században - a XX. század elején? (lehetőleg dátummal)

5. Nevezzétek meg a főbb filozófiai irányzatokat!

6. Milyen új iparágak jelentek meg a műszaki felfedezések alkalmazásának következtében?

 7. Milyen változások mentek végbe az oktatásban?

8. A XIX. század - a XX. század eleje mely tudományos találmányait tartjátok a világ fejlődése szempontjából a legjelentősebbnek?

9. Miért tartják Charles Darwin tanítását a korabeli tudomány egyik legnagyobb vívmányának?

 10. Hogyan ábrázolta a filozófia fejlődése az akkori történelmi korszak valóságát?

I I . Jellemezzétek a tudomány és technika legfőbb vívmányait a XIX. században - a XX. század elején! Mutassátok be gyakorlati jelentőségüket!

 

Művészettörténet

Kedves Ötödikesek!

A következő két hét házi feladata a következő lenne. Felsorolok néhány a reneszánsz kori alkotót, az ő életrajzukat és munkásságukat kellene megismerni, majd ezt követően, egy-egy alkotót válasszon mindenki magának és az ő életét és munkásságát mutassa be ppt keretein belül.

 • Andrea Mantegna
 • Leonardo da Vinci
 • Sandro Botticelli
 • Rafaello Santi
 • Vecellio Tiziano
 • Paolo Ucello

A link segítség hozzá, de természetesen nektek is kell keresnetek hozzá anyagot.

http://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/3stilus/04renesans/4fest.htm

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

adxcv

Tekintsük a következő mintát: 10,10,10, 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20 , 20, 20, 30, 30, 50, 50, 80 Számítsuk ki a minta móduszát, átlagát és mediánját!

 2. Hagyjon el egy számot az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 számok közül úgy, hogy a megmaradt számok átlaga 5 legyen! Melyik számot kell elhagynia?

 3. Egy bizonyos növényfajtából 100 termést vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy hány magot(szemet) tartalmaznak. A következő táblázat mutatja az eredményt: Készítsen gyakorisági diagramot a magok számáról! Adja meg az átlagos magszámot! Mekkora a magszám mediánja, módusza?

29.045A--- A véletlen esemény valószínűsége, átlag módusz, medián

redmenta Önálló

04.05--5B --- Statisztikai adatok. Átlag, módusz, medián

Oldjátok meg a feladatokat!

1. Egy osztály tanulói körében a testvérek száma az alábbi gyakorisággal fordul elő. Adja meg a testvérek számának relatív gyakoriságát és gyakoriságát százalékban!

 2. 20 ember vérnyomását mérték és csak azt figyelték, hogy a vérnyomás alacsony(A), normál(N), vagy magas(M) tartományba esik-e. Az alábbi mintát kapták: M,M,N,M,M,N,A,A,N,N,N,N,M,M,N,N,M,M,A,N. Készítsen gyakorisági diagramot a mintából, és értékelje az eredményt!

05.05-- 5AB --- Begyakorlás statisztikai adatok

Oldjátok meg a feladatokat!

Testnevelésórán felmérés volt távolugrásból.

A 9.b osztály tanulóinak eredményei méterben megadva a következők:

1,5; 2,1; 1,6; 2,1; 2,3; 1,6; 1,8; 2,0; 2,1; 1,5; 1,6; 1,6; 1,8; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 1,8; 1,5; 1,6; 2,1; 2,3; 2,0; 1,6; 1,9; 2,2.

a) A kapott eredményeket rendezze növekvő sorrendbe!

b) Készítse el az eredmények gyakorisági sorát!

c) Válassza ki a rendezett számsor mediánját (középső elemét) és írd le, hogyan jellemzi a sokaságot!

d) A gyakorisági sorból válassza ki a móduszt (azt az eredményt, amely a leggyakrabban fordul elő) és írja le, hogyan jellemzi a sokaságot!

e) Határozza meg, hogy hány méter a tanulók ugrásának átlaga és írja le, hogyan jellemzi a sokaságot!

06.05-- 5A--- Begyakorlás átlag, módusz, medián

Oldjátok meg a feladatokat!

Egy debreceni középiskolában 700 diák tanul öt megyéből. A megyénkénti eloszlást tartalmazza a táblázat.
 

sdfg

Állapítsa meg, hogy az egyes megyékből a tanulók hány százaléka jár a középiskolába!
b) Ábrázolja oszlopdiagramon, hogy megyénként hány fő jár az iskolába! (Ez lesz a gyakoriság.)
c) A százalékos megoszlást ábrázoljuk kördiagramon! (Ez lesz a relatív gyakoriság.)
d) Vajon tudnak-e minden vidéki tanulónak kollégiumi férőhelyet biztosítani, ha az iskola a várostól 318 kollégiumi férőhelyet kapott?
Feltételezzük, hogy minden olyan tanuló kér kollégiumot, aki nem debreceni.
A Hajdú-Bihar megyei diákok 70%-a debreceni.

08.05-- 5AB --- Felmérés a véletlen esemény valószínűsége, átlag módusz, medián redmenta Témazáró dolgozat

Mértan

28.04-- 5AB---Ismétlés. Háromszögek típusai. A háromszög területe

https://zanza.tv/matematika/geometria/haromszog

https://www.youtube.com/watch?v=ApxQJS5UvaM

№17.6

29.04--5B --30.04 --5A Ismétlés. A háromszögek hasonlósága

https://www.youtube.com/watch?v=wje6q9t47zE&list=PLktQFAIYZXMMog1yLWksCJv7W75Tr5pVP

https://www.youtube.com/watch?v=DllS1d8N4Hc

05.05-- 5AB---Ismétlés. Derékszögű háromszög. Pithagorasz tétele

https://zanza.tv/matematika/geometria/nevezetes-tetelek-derekszogu-haromszogben

https://www.youtube.com/watch?v=GSZkaYW7EZs

06.05--5B --07.05 --5A Ismétlés. Szögfüggvények.  A háromszögek megoldása

https://zanza.tv/matematika/geometria/hegyesszogek-szogfuggvenyei-i

Messengeren kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

 

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Informatika, Márkus Gabriella

2020. április 29.
A jelentés fogalma. Jelentés készítése

Az alábbi dőlt betűs szövegrészt másold át a füzetbe az adott dátummal és témával, majd tanuld is meg!

A jelentés a tábla vagy a lekérdezés nyomtatásra alkalmas formában történő megjelenítése. A jelentések segítségével az adatokat akár csoportosíthatjuk vagy összegezhetjük is. Például ki lehet mutatni az egyes osztályok létszámát fiú-lány arányra bontva, vagy az osztályonkénti 4,00-es átlag alatti tanulók számát tantárgyankénti bontásban. A jelentéseket alapvetően képernyőn jeleníti meg az adatbázis-kezelő, de egyszerűen nyomtathatóak, illetve tovább is küldhetőek.

Ezután nézd meg figyelmesen az alábbi videót, amelyben bemutatják, hogyan lehet jelentést készíteni:

https://www.youtube.com/watch?v=Xs6kMTZcRUU

Mindenki, akinek van rá lehetősége, oldja meg a videóban bemutatott feladatot önállóan is!

 

2020. április 30.
Az űrlap fogalma. Űrlap készítése

Az alábbi dőlt betűs szövegrészt másold át a füzetbe az adott dátummal és témával, majd tanuld is meg!

Az űrlap a rekordok áttekinthető megjelenését és kényelmes kezelését biztosító ablak. Az űrlapok megkönnyítik az adatok felvételét egy adatbázisba. A három fő különbség az űrlap és a jelentés között a következő:

 • az űrlap főleg bemeneti, a jelentés inkább kimeneti eszköz;
 • a jelentést általában nyomtatni szokták, az űrlapot nem (bár lehetséges);
 • a jelentést mindig több, az űrlapokon leggyakrabban csak egy rekord szerepel.

Az űrlapok könnyedén szerkeszthetők, kiegészíthetők, illetve módosíthatók. Tartalmazhatnak a megszokott beviteli mezőkön túl parancsgombokat, képeket illetve egyéb objektumokat is. Ha valaki csak felvinni szeretné az adatokat, de magát az űrlapot nem kell módosítania, akkor erre is nyílik lehetőség.

További lehetőség, hogy egy űrlap tervezője azt is meghatározhatja, hogy ki férhet hozzá az űrlaphoz, illetve annak egyes mezőihez. Egy iskolai adatbázisában az űrlapok által például egy diák megnézheti a jegyeit, de nem módosíthatja azokat; viszont egy tanár hozzáférhet a diák jegyeihez és újakat is írhat hozzá.

Nézd meg figyelmesen az alábbi videót, amelyben bemutatják, hogyan lehet űrlapot készíteni:

https://www.youtube.com/watch?v=65GMqXhl4B8&t=6s

Mindenki, akinek van rá lehetősége, oldja meg a videóban bemutatott feladatot önállóan is!

 

2020. május 6.
Az adatbázis-kezelés alapfogalmainak megismétlése. Felkészülés a dolgozatra

Ismételd meg az eddig tanultakat, készülj fel a dolgozatra. Ezekhez hasonló kérdésekre számíthatsz:

1. Mit nevezünk adatbázisnak?

2. Milyen típusú adatbázis-kezelő az MS Access? (relációs)

3. Melyik parancsnyelvet használják a relációs adatbázisok? (SQL-nyelvet)

4. Mi az a QBE-rács?

5. Mit nevezünk elsődleges kulcsnak? Mire kell odafigyelni az elsődleges kulcs megadásakor?

6. Alapértelmezés szerint milyen kiterjesztés kap az MS Access 2003-ban elmentett adatbázis?

7. Alapértelmezés szerint milyen kiterjesztést kap az MS Access 2007-es vagy attól újabb verziókban elmentett adatbázis?

8. Mit nevezünk mezőnek?

9. Mit nevezünk rekordnak?

10. Mire használjuk az űrlapokat?

11. Mire használjuk a jelentéseket?

12. Mire használjuk a lekérdezéseket?

13. Mire kell odafigyelni, ha egy lekérdezés létrehozásakor több feltételt is szeretnénk megadni? Mit kell tudni az ÉS/VAGY operátorokról?

14. Milyen egyéb operátorokat használhatunk lekérdezések létrehozásakor és mire szolgálnak ezek (pl.  like; between … and; is not null) ?

 

2020. május 7.
Ellenőrző dolgozat az adatbázis-kezelés alapfogalmaiból

A dolgozatírásra május 7-én fog sor kerülni online teszt formájában. A további részletekről az osztály csoportokban fogtok kapni értesítést.

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Fodor Georgina

Kedves 5B. oszt. 1O-1O mondatos jegyzetet készítsetek a füzetetekbe a következő témákból:

Tudomány, oktatás, egészségvédelem a világon és Ukrajnában.

A tudomány az emberi tevékenység válfaja, amely újabb ismeretek megszerzésére irányul a környező világról. Az oktatás — az emberek célirányos ismeretszerző tevékenysége tudás megszerzése céljából, továbbá alkotói es ismeretszerzési készségek kialakítására és azok tökéletesítésére.

Jelenleg a tudományos-technikai fejlődés elsőrendű irányai: 

1) a termelés komplex gépesítése és automatizálása, robottechnika bevezetése;

2) az elektronika és számítógép-ellátás fejlődése;

3) az energetikai gazdálkodás átalakítása (alternatív energiafélék kihasználása, újabb forrásainak kutatása és felhasználása);

4) újabb anyagok gyártása és felhasználása (félvezetők, kompozitok, kerámiaanyagok, optikai szálak, grafénok stb.);

5) újabb közlekedési és hírközlési eszközök létrehozása;

6) a tevékenység összes szférájának informatizációja, programellátás kialakítása;

7) a modern technológiák fejlődése - űrközlekedési, smart-technológiai, biológiai, nanotechnológiai.

Pénzügyi szolgáltatások.

A gazdálkodás résztvevőinél - vállalatoknál, szervezeteknél és intézményeknél, egyéneknél, nemzetközi szervezeteknél és államoknál - pénzerőforrások halmozódnak fel, amelyeket a termelés kiszélesítésére, a dolgozók anyagi ösztönzésére, a szociális szükségletek kielégítésére használnak fel. A gazdasági viszonyokat, amelyek ezeknek az erőforrásoknak felosztási folyamatában képződnek, továbbá a pénzerőforrásokat pénzügynek nevezik.

A jelenlegi világgazdaságban érezhetően aktív a transznacionális bankok tevékenysége és kiemelkedő szerepük a banki és az ipari tőke megszilárdításában. A külföldi befektetések, amelyek Ukrajnába érkeznek az offshore övezetekből, nem járnak együtt a termelés innovációs technológiáinak bejövetelével, az üzleti élet modern módszereinek és az irányítás élenjáró gyakorlatának felhasználásával.

A prezentációkat ezekből a témákból is lehet készíteni. El kell küldeni a fodgeo83@gmail.com emailcímre május 3-ig!

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

 1. Az evolúciós törzsfa és a rendszertan alapjai (45 §)

Jegyzet + berajzolni a 246 ábrát a 187 oldalon

http://novenyhatarozo.info/cikk/Rendszertan+alapok

https://botanika.blog.hu/2011/09/14/carl_von_linne_a_legismertebb_botanikus

 

 1. Sejtnélküli életformák – vírusok. Prokarióták (46 §)

Jegyzet

https://www.youtube.com/watch?v=HpYp4EGlMW0

https://www.youtube.com/watch?v=128MlVO65i0

 

 1. Eukarióták։ növények, gombák és állatok (47 §)

Jegyzet + tudásrögzítő tesztek a 201 oldalon

 

 1. Ökológia. Az ökoszisztéma jellemzése (48 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_okologia/ch04s06.html

A kidolgozott házi feladatokat  méjus 8ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Az e-mail cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fizika-V.-H.-Barjahtar-2017.pdf

 • Ismétlés: 39.§. Dátum: 2020. április 30.
 • Ismétlés: 40. §.Dátum: 2020. május 7.
 • Dátum: 2020. május 8. Feladat a következő: Készítsetek egy dinamométert. A munkátokat segítő videó, vagy szöveges leírás magyar nyelven nem található az interneten.

Találtam egy videót ahol látni az elkészítésének menetét:

https://www.youtube.com/watch?v=m6csaW1Crgk

102 g. tömegű test 1 N erővel húzza a gumizsinórt, avagy a rugót. Ahhoz hogy beskálázzátok a készüléketeket Newtononként, igyekezzetek 100g tömegű testeket egymás mellé felakasztgatni a mérőműszer kampójára.

Amikor már a 3. N értéket akarjátok feltüntetni a skálán, használhattok 1 db. 200g-os testet és egy 100g.-os testet egymás mellé felakasztva. 100 ml. víz tömege 100g. Használhattok 100, illetve 200g tömegű előcsomagolt teakekszet is. Szóval legyetek kreatívak.

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! Cím: istvántar95@gmail.com

Nagyon fontos!

gf

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémiai vegyületek és kémiai reakciók sokfélesége.

Lejegyzetelni: 35§, 198-200 oldal!

Berajzolni: 4. sémát!

Válaszolni: 250, 251, 252 feladatokat!

Téma: A vegyületekben található kémiai kötések.

Lejegyzetelni: 35§, 201-203 oldal!

Berajzolni: 5. séma!

Válaszolni 254, 256 kérdésekre!

Határidő: május 3.

Téma: A fémek és nemfémek átalakítása vegyületekké.

Lejegyzetelni: 36§, 205-207 oldal!

Megoldani: 261, (a, b) feladatokat!

Téma: Az anyagok egymást követő átalakulása.

Lejegyzetelni: 208, 209 oldal!

Megoldani: 261 (c, e) feladatokat!

Határidő: május 10.

 

Egészségtan, Durda Eszter ( durdaeszter0526@gmail.com )

Osztály: 5-B

Dátum: 2020.április 27- május 4..

Téma:Az ifjúság reproduktív egészsége.A HIV/AIDS: kihívás az embernek.

Ebben a két hétnyi anyagban a 23-26 –os paragrafusokat fogjuk átvenni. Szeretnék minden diákot megkérni, hogy a házi feladatot valamilyen formában továbbitsa , mert sajnos ha nem küldtök, nem is fogok tudni miből osztályozni, igyekszem nem leterhelni benneteket, de erre az egyre kérlek titeket. Köszönüm. Mindenki vigyázon magára ))

Átmásolni a füzetbe ↓

dfh

A reproduktív egészség a férfiak és nők azon képessége, hogy a termékenység ideje alatt egészséges gyereket hozzanak a világra. A lakosság reproduktív egésységének állapotát a születésszám, a megbetegedések mutatói, a gyermekágyi halálozás, a nemi úton történő fertőzések elterjedésének mutatói alapján értékelik ideértve a HIV- fertőzést is.
5-16 éves korban befejeződik a nemi érés periódusa, és a fiatalok elkezdenek érdeklődni a másik nem iránt. Szexuális vonzás ( libidó).
Átolvasni figyelmesen a 164.-166.oldalakat.
Leendő szülők iskolája.
Veleszületett rendellenességek megelőzésének tízparancsolata.
 

aert

A HIV/AIDS: kihívás az embernek.

Megnézni a videót → https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA&t=29s nagyon sok mindenre választ ad és átőleli a témát.

Átolvasni a 25-26 paragrafusokat. 171-185.A lényeges pontokat lejegyzetelni, vagy a videóból kijegyzetelni a fontos pontokat.

Házi feladat: Kérdezzétek meg szüleiteket vagy barátaitokat , hogy szeretnének-e megtudni többet a HIV-ről és az AIDS-ről. Írjátok le a kérdéseiket, készítsétek el a válszokat.

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

kjk8jjjkjkuyyuyujj

 

 

 

u

 

 

Kedves 5 B osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken  (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Magyar nyelv

Órarend szerint írjatok a füzetbe dátumot, majd az óra témáját, a megoldott feladatokat! Használjátok a tankönyveket! S ahogy az órákon is, készítsetek rövid jegyzetet!

dr
 1. Óra

Begyakorló óra

Nézzétek meg a videót!

https://www.youtube.com/watch?v=hJHHI7CZz84


 1. Határozd meg, hogy milyen határozói mellékmondatokat talál az alábbiakban!
  • Annyira szeretem, hogy így nem engedhetem el.
  • Jobban szeretem annál, hogy a hibáiról beszéljek előtted.
  • Ahányan csak voltak, annyian tettek fel kérdéseket az előadónak.
  • A falu úgy maradt, ahogy a 45-ös jeges árvíz itt hagyta.
  • Annak ajánlom fel a többletbevételt, aki azt jó célra fogja felhasználni.
  • Annyiszor vehetsz, ahányszor csak akarsz.
  • Én sosem gondoltam volna arra, hogy épp engem fog érni ez a megtiszteltetés.
  • Attól betegedtem meg, hogy mezítláb kellett kirohannom elé.
  • Azért hívtalak, hogy megbeszéljük a dolgot.
  • Olyanná alakította a ruháját, amilyennek a kirakatban látta az új modellt.
  • Abból, amit te kitaláltál, semmi jó nem fog származni.
  • Azzal piszkáld ki, aminek a végén kampó is van.
  • Olyanokkal tölti az idejét, akik egy pillantását sem érdemelnék meg.
  • Amire senki sem számított, arrafelé indult.
  • Úgy, ahogy azt te elképzelted, sosem fog sikerülni.
  • Amennyivel több időt szentelt neki, annyival erősebben érezte iránta a szeretetet is.

Rajzold meg a mondatok ábráját, jelöld vagy pótold az utalószókat és a kötőszókat!

 

 1. óra

Témazáró kérdések és feladatok

1-7. feladat( Tankönyv 130-131.oldal)

Ha elindul az iskola, témazáró dolgozatot írunk a határozói mellékmondatok témaköréből!

 

     3. óra

A jelzői mellékmondatok. A minőségjelzői mellékmondat

 1. Jegyzet a könyvből
 2. 200-202. feladat.

Házi feladat

203. feladat

 

4. óra

A mennyiségjelzői mellékmondatok

Jegyzet

204.,205. feladat

Házi feladat

206. feladat.

Irodalom

dfgh
 1. óra

Az új költészet. Nagy László életpályája

Jegyzet készítése a következő vázlat alapján!

 • Életútja
 • Munkássága
 • Pályakezdése
 • Válság és kibontakozás
 • Költői kiteljesedése
 • Költői hitvallása

           Nézd meg ezt a videót!

https://www.youtube.com/watch?v=U14Lavd4ZOs

 

 1. Óra

Nagy László Adjon az Isten c. verse

Nagy László nem tartozik a gyorsan, robbanásszerűen beérő költők közé. Bár 1947 végi jelentkezése után hamar ismertté vált, kétségtelenül erős tehetsége sem tudta megóvni a személyi kultusz korszakában kínálkozó eszmei és poétikai zsákutcáktól. Így pályakezdése meglehetősen vontatott, többlépcsős. Gyenge verseit később ő maga rostálta ki, tagadta meg, s a lírai forradalom szemléleti újdonsága mellett a pályakezdő évek jobb lehetőségeinek megmutatása is indokolhatta, hogy 1956 táján elővette és átigazította 1944–1946 közötti verseit. Ezek tehát kettős keletkezési idejű alkotásoknak tekinthetők: őrzik az egykori szöveg szemléletét, anyagának lényegét, de egy bölcsebb és tapasztaltabb kéz kiigazítja az egykori hibákat, döccenőket. Így a pályakezdés rekonstrukciója szerencsés önstilizációnak tekinthető. Az 1957-ben ismertté vált művek közül néhány igen népszerű lett, nem egyet közülük meg is zenésítettek (Adjon az Isten; Az ördög hárfái).

A megigazított korai versekre általában érvényes az, amit az Adjon az Istenpéldáz: a költői alapmagatartás az élet féltő szeretetével és a lehetséges hitvesztéstől való aggodalommal jellemezhető. A vers a közösség által egy évezreden át formáltat és a legszemélyesebbet mintázza egymásra. Az újévi regölésekhez-kántálásokhoz és jókívánságot varázsoló jellegükhöz kötődik a szöveg, de túllép az anyagi bőség, a szerelem, a szerencse szokványos fogalomkörén; barátot, szellemi töltekezést is kíván, majd hitmegőrzést, békét, hosszú életet. Mind e fokozás után csattanósan mutatkozik meg az a személyiség, amelyet nemcsak a szellemi értékek világa határoz meg, hanem az a tudat is, hogy minden szép és jó kérés nélkül is járna az embereknek: „nekem a kérés nagy szégyen, / adjon úgy is, ha nem kérem.” Ars poetica jellege van a versnek, s a hitmegőrzés a „dúlt hiteknek kicsoda állít / káromkodásból katedrálist” dacosan helytálló magatartásának előképe.

ars poetica: költészettan, költői mesterség (lat.); 1. olyan műalkotás, amely a költészetre vonatkozó szabályokat foglalja össze, 2. olyan műalkotás, amelyben a költő a költészethez fűződő viszonyáról, az irodalom és művészet feladatáról vall

 

Adjon az Isten

szerencsét,

szerelmet, forró

kemencét,

üres vékámba

gabonát,

árva kezembe

parolát,

lámpámba lángot,

ne kelljen

korán az ágyra

hevernem,

kérdésre választ

ő küldjön,

hogy hitem széjjel

ne düljön,

adjon az Isten

fényeket,

temetők helyett

életet –

nekem a kérés

nagy szégyen,

adjon úgy is, ha

nem kérem.

 

Nagy László verse kitűnő példa arra, hogy lássuk: a költemény az játék és ének, dráma és vidámság, ima és dac, kérés és lázadás egyszerre – és csak az Isten tudja, mi minden egyéb még. Mindenesetre az Adjon az Isten azonnal megfog könnyed ritmusával, hajszálpontosan kimért zeneiségével, megtervezettségében a pillanat kínálta felismeréssel.

Talán mindennél inkább fohász ez a vers, egy olyan ima, amely nem a kereszténységünkben megszokott módon fordul Istenhez. Kicsit pogányos, kicsit ősmagyar, kicsit alázatos és kicsit lázadó módon fordul Istenhez a költő, vagyis úgy szólal meg ez a hang, mintha Hozzá, Istenhez beszélne, de hamarost kiderül, dehogy fordul, sokkal inkább csak magában beszél. Mégpedig oly módon, hogy az, a beszéd Istenhez eljusson, de neki ne kelljen közvetlenül Hozzá fordulnia. Kérés és ima formájában jelenti ki, hogy mi mindenre van szükség: szerencsére, szerelemre, élelemre, barátságra, fényre, hitre; egyszóval: mindenre, ami az életet jelenti, mindenre, ami az életet szolgálja. És a vers legvégén ott a dac és makacsság, a büszke, magárahagyott magyar ember mormolása: „nekem a kérés /nagy szégyen, /adjon úgy is, /ha nem kérem.”

https://www.youtube.com/watch?v=zZfWSlxxs0I

Házi feladat

Megtanulni a verset!

 

 1. Óra

Házi dolgozat

Fogalmazás írása az alábbi címmel! ( Legalább 300 szó felszedve !)

Leadási határidő:2020. április 10. Küldd el az alábbi e-mail címre: kocsismaria71@gmail.com

 

“Adjon az Isten”- de mit kívánunk? Kéréseim az Istenhez...

 1. óra

Avantgárd irányzatok a XX.század első évtizedeiben

Nézd meg a videót!

https://www.youtube.com/watch?v=zlYhctxsw-Y

Készíts jegyzetet! ( Tankönyv 184-192.oldal)

 

Ukrán nyelv

Завдання на 3.04- 10.04 Впр 132 ст 102, аналіз вправи за схемою ст 101, тести ст 104-105 Твір- опис зовнішності людини за впр 136 ст 112

 

Angol nyelv, Erdélyi Éva

             Student's Book 10D (p. 97.)

Grammar -             https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc

                              Grammar Builder 10D (p. 122.) 

                               Grammar Reference 10 (p. 123.)

                               Workbook 10D

Online exercises -  https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_10_012e?cc=ua&selLanguage=uk

                               https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_10_022e?cc=ua&selLanguage=uk

 

                               Student's Book 10E (p. 98-99.)

                               Workbook 10E

 

                               Student's Book 10F (p. 100.)

                               Workbook 10F

 

(A STUDENT'S BOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-pre-intermediate-student-book-2nd-class-audio-cd3.html 

(A WORKBOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://elt.oup.com/student/solutions/preint/?cc=ua&selLanguage=uk )

https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla (gorzovkamilla@gmail.com)

Sziasztok , kedves diákok. Tovább folytatjuk a távoktatást , ezért egy újabb adag feladatot kaptok. Van új anyag is közötte. Ha esetleg valami nem világos, nem érthető , irjatok bátran az e-mail cimemre vagy messengeren is:

30.03 Monday, the thirtieth of March

Topic: Unit 10 A  Publications ( Kiadványok)

Study the new vocabulary:

eart

Ex. 2. pg. 94 ( SB) Csoportositsd a kiadványokat 2 csoportba :

Fiction ( kitalált )              Non-fiction ( nem kitalált, tényekre alapszik)

sgh

Ex. 4 pg.94 ( SB)

Ex. 1 pg. 90 ( WB)

31. 03  Tuesday , the thirty- first of March

Topic:  Unit 10B The Passive ( present and past)

Active / Passive Verb Forms

Cselekvő és szenvedő igék

Mondatok lehetnek cselekvő, vagy szenvedő szerkezetűek. Ezért az igeidőknek is van „cselekvő szerkezetük” vagy „szenvedő szerkezetük”. A cselekvő mondatokban a cselekvő az alany és a cselekvést befogadó a tárgy. A legtöbb mondat cselekvő. Például :

The teacher teaches students.

Akkor használhatjuk a szenvedő szerkezetet, ha a cselekvést befogadó dolog fontosabb, vagy valamiért hangsúlyozni kell. Akkor is használható a szenvedő szerkezet, ha nem tudjuk, ki a cselekvő, vagy nem akarjuk közölni. . Például:

The students are taught by the teacher.

Present Simple Active

- Once a week, Tom cleans the house. - Hetente egyszer Tom kitakarítja a házat.

Present Simple Passive

 Once a week, the house is cleaned by Tom. - Hetente egyszer a ház ki van takarítva Tom által.

 Simple Past Active

-  Sam repaired the car. - Sam megjavította a kocsit.

Simple Past Passive

The car was repaired by Sam. - A kocsi meg lett javítva Sam által (a kocsit megjavította Sam)

 

Képzése: be ige ragozott alakja (a megfelelő igeidőben) + a főige 3. alakja

 

 

 1. Ex, 1pg.95 (SB) Read the facts and underline the present and past passive.
 2. Ex. 2 pg. 95 ( SB) complete the rules and copy them into the copy book .
 1. BE
 2. PRESENT
 3. PAST

        Study the rules

    3)Repeat the three forms of irregular verbs on pg.120  ( WB) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Irregular_verbs/IRREGULAR_VERBS_TEST_1_yd3155af Do the exercise and check it by clicking on  FINISH at the end.

02. 04. Thursday, the second of April

Topic: Unit 10B  Questions in  Passive Voice

How do we form questions in Passive voice?

Questions in Passive are formed with to be and the past participle *

.1. Questions without question words in Passive (Simple Present)

fgh

2. Questions with question words in Passive (Simple Present)

dfsg

3. Questions without question words in Passive (Simple Past)

dfg

4. Questions with question words in Passive (Simple Past)

dfg

Ex. 4, 6 pg.95 ( SB)

Ex. 2, 3, 4, 5 pg. 91 ( WB)

06. 04 Monday, the sixth of April

Topic: Unit 10C William Shakespeare

https://youtu.be/NxA-J-pNHMc

Watch a video about William Shakespeare.

 1. Ex 2, 3 pg. 96 (SB)Read the text and complete the sentences.
 2. Study the text about Shakespeare

07. 04 Tuesday, the seventh of April.

Topic: Unit 10C Romeo and Juliet

https://youtu.be/Q0263NIvhr0

Watch the short summary about Romeo and Juliet

Ex. 1,2, 3, 4, 5 pg 92 (WB)

 

Német nyelv, Iváncsik Irén és Ködöböcz Györgyi

 irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

 gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

IV. Reisen in Zahlen -Stunde 51

(5B- március 30 dátummal)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch(tankönyv)- Üb 3 S.127-lesen

Üb 3c S.128-schreiben

Arbeitsheft(munkafüzet)-Üb 1,2 S.74 -schreiben

Üb 4 S.75-leirni helyesen a hibás szöveget 

Ezen az oldalon gyakorolhatjátok az országneveket,a lenti táblázat is segítség ebben

https://naurok.com.ua/test/l-ndernamen-55617.html

https://naurok.com.ua/test/l-ndernamen-55617/flashcard

dzf

V. Verkehrsmittel- Stunde 52

(5B- március 30)

Vokabeln lernen

Lehrbuch-Üb 1 S.131-lesen

Üb 2a S.131-párosítani a képekhez a kifejezéseket, beirni a füzetbe és megtanulni

Üb 3b S.133-lesen ,übersetzen

Üb 4 S.134-schreiben

Arbeitsheft-Üb 1,2 S.76 (a mit után mindig Dativba kell tenia névelőt)

(Ezt a kettő feladatot kérem visszaküldeni munkafüzetből )

Üb 4 S.77-a tankönyvi szöveg alapján megcsinálni

VI. Reiseprogramm-Stunde 53

(5A-I és II csoport-április 2)(5B-április 2)

Vokabeln lernen

Lehrbuch-Üb 1,2 S.135-schreiben

Üb 2 S.135-mündlich(szóban)

Üb 4 S.137-lesen,übersetzen

Arbeitsheft-Üb 1,2 S.78

Üb 4 S.79-irj egy képzeletbeli utazást  Berlinről,mit tudsz róla ,milyen látványosság van ott stb

https://naurok.com.ua/test/reisen-48069.html

https://naurok.com.ua/test/reisen-48069/flashcard

VII.Wiederholung-Stunde 54-55

(5B-április 6)

Lustige Leseecke-Seite 139,lessen,übersetzen

VIII.Deutschsprachige Länder

Deutschland und seine Hauptstadt-Stunde 56

(5B április 9)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch- Üb 2 S.142-schreiben.

A 143-144 es oldalon van az A,B,C,D,E szöveg Berlinről.Irjátok ki a legfőbb dolgokat innen kb 20 mondat legyen  és tanuljátok is meg !(Ebból a témából cask ezt a feladatot kérem hogy küldjétek el )

Besondere Formen der Deklination von Substantiven(Übergangsgruppe)

Tulajdonnevek ragozása

Zur Übergangsgruppe gehören Maskulina der Buchstabe, der Friede(n), der Funke, der Gedanke, der Glaube, der Name, der Wille, der Same, der Haufe, der Schade; Neutrum das Herz. Maskulina bekommen die Merkmale sowohl der schwachen als auch der starken Deklination, das heißt Endung -(e)n in allen Kasus außer Nominativ und Endung -s im Genitiv. Das Substantiv das Herz bekommt Endung -ens im Genitiv und Endung -en im Dativ.

fgh

A nyelvtani részt beirni  a füzetbe és tudni hogyan használjuk

Arbeitsheft:Üb 1 S.83-bepótolni

Üb 3,4 S.84

Irásbeli feladatok beküldési határideje :április 10,emailen vagy messengeren is küldhetitek

 

Történelem, Turi László

Ukrán Történelem

2020. április 3.

Téma:23§ Az ukrán földek társadalmi-gazdasági fejlődése az  Orosz Birodalom keretei között

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

I. Mit értünk a termelés koncentrációja alatt?

 2. Milyen monopóliumformák voltak uralkodók az ukrán iparban? Milyen sajátosságai voltak az ukrán ipar fejlődésének?

3. Melyik ukrán tartomány szakosodott a piaci búzatermelésre?

4. Ki hozta létre Dnyepermente szövetkezeti mozgalmát?

6. Jellemezzétek a korabeli mezőgazdaság fejlődését Dnyepermenti Ukrajnában!

 7. Milyen szerepet játszott a szövetkezeti mozgalom a korabeli Dnyepermenti Ukrajna gazdasági fejlődésében?

8. Határozzátok meg az 1900- 1903-as gazdasági válság következményeit Dnyepermenti Ukrajna számára!

2020. április 10.

Téma: 24 §. Társadalmi-politikai élet Dnyepermenti Ukrajnában

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

I. Mikor jött létre az Orosz Szociálforradalmár Párt, az eszerek pártja?

 2. Milyen három iránya volt az ukrán mozgalomnak?

 3. Ki írta az Önálló Ukrajna c. értekezést?

4. Mikor alakult meg a Forradalmi Ukrán Párt?

5. Hogyan látta Ukrajna jövőjét az Ukrán Demokratikus Párt?

6. Mikor jött létre az Ukrán Néppárt?

 7. Jellemezzétek Dnyepermenti Ukrajna társadalmi-politikai életét a XX. század elején!

8. Hogyan fejlődött az ukrán mozgalom szocialista iránya?

 9. Milyen szerepet játszott Dnyepermenti Ukrajna társadalmi-politikai életében az ukrán mozgalom liberális-demokrata irányzata?

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem április 10-ig elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

 

Világtörténelem

2020. április 1.

23.1 § Japán

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

1. Melyik évben ment végbe a japán történelem Meiji forradalomnak (fordulatnak) nevezett eseménye?

 2. Nevezzétek meg az 1870-1880-as evek reformjait!

 3. Mi a neve Japán nagy monopóliumainak?

 4. Melyik orszâg alkotmányának alapjân âllitottâk össze a japân alkotmânyt?

5. Mikor jött letre Japánban az első politikai párt?

6. Milyen volt Japán gazdasâgi es politikai helyzete a XIX. szâzad végen?

7. Mikor volt a japân-kinai hâború és hogyan ért véget?

8. Melyik terület lett Japân első gyarmata?

 9. Mi a jelentősége a Meiji reformnak Japân történeteben?

10. Mi idézte elő Japân belépeset a nagyhatalmak sorâba?

2020. április 8.

24.2. § Kína

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

 1. Melyik ország kezdeményezte az ópiumháborúkat és mi volt a lényege?
 2. Mely országok vettek részt Kína befolyási övezetekre osztásában?
 3. Milyen esemény okozta a Csing-dinasztia megdöntését?
 4. Ki volt Szun Jat-szen? Milyen „három népi elve” volt?
 5. Készítsetek összehasonlító táblázatot!
 6. aertA válaszokat legépelve word dokumentumban kérem április 10-ig elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

Algebra

31.03 5A-30.03 5B---Begyakorlás a mértani sorozat n. tagja (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

3. § (18-19) Mértani sorozat (173-178) Elolvasni

№18.20, 18.26, 18.30

01.04-- 5AB

№18.30, 18.35, 18.37

03.045AB

№18.46, 18.48

07.04 5A—06.04 5B Begyakorlás a mértani sorozat első n tagjának összege (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

3. § (19) Mértani sorozat (185-189 old.) Elolvasni

№19.4, 19.5, 19.7

08.04-- 5AB

№19.9, 19.10, 19.11

10.04-- 5AB

Megoldani a Begyakorlás dokumentumból a 2. változatot

Mértan

31.03-- 5AB---Begyakorlás párhuzamos eltolás (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

3. § (17) Párhuzamos eltolás (157-161 old.) Elolvasni

№17.19, 17.21, 17.29

01.04 5A Begyakorlás tengelyes szimmetria (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

3. § (18) Tengelyes szimmetria (167-169 old.) Elolvasni

№18.19, 18.29, 18.30

02.04 5B Begyakorlás tengelyes szimmetria (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

3. § (18) Tengelyes szimmetria (167-169 old.) Elolvasni

№18.19, 18.29, 18.30

07.04-- 5AB Begyakorlás középpontos szimmetria (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

3. § (19) Középpontos szimmetria (175-179 old.) Elolvasni

№19.5, 19.15

08.04 5A

№19.17, 19.20

09.04 5B

№19.17, 19.20

Az elkészített anyagot küldd el az e-mail címemre:suny67@freemail.hu

Ugyanitt kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Beküldési határidő: 2020.április 10. 20:00

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát 

 

Informatika, Márkus Gabriella (gericsgabariella@gmail.com)

5AB — 2020.04.08.
Az adatbázis-kezelés alapfogalmai

Először nyissátok meg az alábbi weboldalt:
https://tferi.hu/adatbaziskezeles-1

Itt egyszerűen és érthetően le van írva, hogy mi is az az adatbázis, mikor és miért használunk adatbázisokat, milyen legfontosabb összetevői vannak. Ezt csak figyelmesen el kell olvasni!

Ezután nyissátok meg a következő oldalt:
http://oktatas.tanarurkerem.com/

Ezen az oldalon kattintsatok az „Adatbázis-kezelő feladatok” részre, majd nyissátok meg az Adatbázis-kezelés alapfogalmai.pdf fájlt! Ebből a pdf dokumentumból írjátok át a füzetetekbe az 1-7. oldalon olvasható alapfogalmakat.
Ezeket az alapfogalmakat meg kell tanulni!

 

5AB — 2020.04.09.
Az adatbázis-kezelés alapfogalmai.
Egyszerű adatbázis létrehozása az MS Access programmal

Ismételjétek át az alapfogalmakat, majd olvassátok el az Adatbázis-kezelés alapfogalmai.pdf  dokumentumból a 8-14. oldalakat. A 14. oldalról írjatok át a füzetbe és tanuljátok meg a táblák közötti kapcsolatok típusait!

Ezután nézzétek meg figyelmesen többször is az alábbi videót. Próbáljátok megjegyezni az ott látottakat. Akinek van rá lehetősége, oldja meg a videóban bemutatott feladatot önállóan is!
https://www.youtube.com/watch?v=7lU3bxyAUTU

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Fodor Georgina

Kedves 5B. oszt. 1O-1O mondatos jegyzetet készítsetek a füzetetekbe a következő témákból:

 Az áruféleségek és a szolgáltatások világpiaca. A kereskedelem a termelés és a fogyasztás közé beépülő közvetítés, amely biztosítja, hogy a megtermelt javak eljussanak a fogyasztóhoz. A termelés ideális helye a nyersanyag közelében lévő ipartelepeken van, míg a fogyasztás tőlük távol a kereskedelmi és lakóövezetekben. A termelés és fogyasztás ideje közötti különbség legjobban a szezonális termékek esetén, például a mezőgazdaságban szemléltethető, ahol az aratás egy évben egyszer van, míg a terményekre egész évben lehet szükséglet.

A kereskedelem Ukrajnában. A kiskereskedelmi intézmények elterjedése a lakosság sűrűségétől függ: a legtöbb közülük a sűrűn lakott területeken összpontosul, elsősorban a nagyvárosokban és városi agglomerációkban.

A kiskereskedelem fejlődésére hatással van:

1) a lakosság vásárlóereje és igényei;

2) a kereskedelem anyagi-technikai bázisának fejlődése és a termékekkel való ellátásának helyzete;

 3) az állami jogpolitika a kereskedelmi szférában.

 

 Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 10)

1. Készíts prezentációt! Az alábbi témák közül válassz egyet és dolgozd ki! A kész bemutatókat e-mailben várom április 3ig!

- Jean - Baptiste Lamarck élete és munkássága. Lamarkizmus.

- Charles Darvin élete és munkássága.

- Természetes kiválasztódás. Szelekció.

- Ivan Ivanovics Shmalhauzen élete és munkássága.

- Evoluciós tényezők

 

2. A modern evolúciós elmélet fő tételei. A populáció mint az evolució alapegysége. (40 §)

Jegyzet! + válaszolni az ellenőrző kérdésekre a 164 oldalon.

https://www.origo.hu/tudomany/20170411-ezt-meg-darwin-sem-tudta-megmagyarazni-az-elmeleteben-egyesitett-evolucioelmelet.html

http://www.termeszetvilaga.hu/tv2003/tv0302/evolucio.html

https://www.youtube.com/watch?v=XN83RG5X-II

https://www.youtube.com/watch?v=ZRaO9xvtey4

Egy kis érdekesség! ː-) https://www.youtube.com/watch?v=fMOYDHzf690

 

3. A fajképződés. Az evolúciós folyamat főbb irányai (41 §)

Jegyzet! Berajzolni a 221 ábrát a 165 oldalon

https://www.origo.hu/tudomany/20090210-uj-fajok-letrejotte-az-evolucio-folyaman-speciacio-fajkepzodes.html

 

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fizika-V.-H.-Barjahtar-2017.pdf

34. §. 34. gyakorlat 3. és a 7. feladat. Dátum: 2020. április 2.

Segítség a feladatokhoz:

SDFg

37. §. Dátum: 2020. április 3.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

fgh

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Nagy szénatomszámú karbonsavak. Zsírok.

Lejegyzetelni: 29§, 30§!

Megoldani: 218, 219, 224, 225. feladatokat!

 Készítsetek prezentációt a következő témák valamelyikéről:

 1. Az etanol élettani hatása.
 2. A fiatalkorúak alkoholfogyasztásának  következményei.
 3. Az alkoholizmus kialakulása, következményei.
 4. A szappanok és a mosószerek tisztító hatása.
 5. Miért jó, ha kézzel készített szappant használsz?
 6. A tisztítószerek környezetszennyező hatása.

A feladatok megoldását, illetve a prezentációt legyetek szívesek átküldeni messengren.

Határidő: 2020. április 5.

 

Téma: Szénhidrátok. A glükóz és a szackaróz.

Lejegyzetelni: 31§!

Megoldani: 229, 230, 231. feladatokat!

Készítsetek prezentációt valamelyik témából:

 1. A szénhidrátok szerepe az ember táplálkozásában.
 2. Élelmiszerek szénhidráttartalma, biológiai szerepük.
 3. A cukorbetegség kialakulása, kezelése.

A feladatok megoldásait, illetve a prezentációt legyetek szívesek átküldeni messengeren.

Határidő: 2020. április 12.

 

Egészségtan, Durda Eszter (durdaeszter0526@gmail.com )

Dátum: 2020.március 30.

Téma: Az önmegvalósítás stratégiája.Az önmeghatározás.

Dátumot, témát ugy mint, ahogy az óráink lennének vezetnetek kell. Ha kérdésetek van, email-be vagy facebookon irjatok.  Jó munkát.

Irjátok be a füzetbe ↓

Az önmegvalósítás az embernek az a képessége, hogy megismeri önmagát és megvalósítja hivatását. Minden embernek szüksége van az önmegvalósításra, sajnos, nem m indenki tudatosítja jelentőségét.

Az önmegvalósítás stratégiájának öt összetevője van: 1) önismeret és önértékelés; 2) önmeghatározás; 3) önszabályozás; 4) önképzés; 5) önnevelés.

Az önismeretnek és önértékelésnek fontos eszköze a pszichológiai kapacitás (erőforrás) értékelése is a következő összetevők alapján:

intellektus - az információ keresésének és feldolgozásának képessége, az olvasás, a m egvitatás, a megfigyelés, az elemzés, a kritikai és alkotó gondolkodás képessége, a következtetések levonása, a döntések meghozatala, a tevékenység tervezése;

önkontroll - az önuralom képessége, az érzések és a stressz kezelése;

szociális kompetencia - kapcsolatok kialakításának képessége, egészséges viszonyok fenntartása, a kellemes társalgás és a csapatm unka készsége, a konfliktushelyzetek hatékony megoldása;

magabiztosság - önismeret és az önerőbe vetett hit; energikusság - feltöltődöttség, akaraterő, kitartás, a kitűzött cél elérésének képessége.

Az önmeghatározás a serdülőkor legfontosabb feladata, a fejlődés és az önmegvalósítás fontos feltétele. Az önmegvalósításnak több fontos összetevője van (figyeljük meg a 27. Ábrát, 95 oldal.).

Olvassuk át a 96-100.oldalon található anyagot, válaszolj házi feladatként az alábbi kérdésekre:

• Ismertek-e olyan nőket, akik férfias szakm ákban lettek sikeresek és fordítva? Hozzatok fel példákat.

• Érdemes-e megengedni, hogy a nemi sztereotípiák korlátozzák az embereket álm aik és vágyaik megvalósításában?

 

Dátum: 2020.április 6.

Téma: Az érzelmi önszabályozás.A tanulási képesség. A hatékony tanulás módszerei.A jellem és az értékek.

Beírni a füzetbe↓  megnézni a videót→  https://www.youtube.com/watch?v=eVdZWPMQ9YM

https://www.youtube.com/watch?v=zjgkGdsv5FM

Napjaink munkaerőpiacán az érzelmi kompetencia értékesebb, mint az intellektuális, mivel az érzelmileg kompetens ember:

• lelkileg kiegyensúlyozott és megőrzi nyugalmát a legbonyolultabb helyzetekben is;

• jól szervezett, elkerüli az érzelmi kiégést, még a legmegerőltetőbb munkatempóban is;

 • megérti más emberek érzéseit, hatékonyan dolgozik csapatban;

 • önmotivációra képes;

• lehet vezető, inspirál és bátorít.

Az érzelmi önszabályozás az érzelmek term észetének megértése, azonosításuk képessége és az önuralom képessége. Az önszabályozás segít megvalósítani a fontos célokat, leküzdeni a problémákat, megőrizni a lelki egyensúlyt és fontos döntéseket hozni bármilyen életkorban, bármilyen helyzetben.

Négy jellemző tanulási stílus van. Ugyanazt a feladatot a „búvárkodó”, az „álmodozó”, a „logikus” és a „vándor ” különböző módon oldja meg.

fgh

Hogy ésszerűen tudjátok beosztani életeteket, használjátok az Eisenhower-mátrixot. Ennek két eleme van: a „fontos” és a „sürgős”.

• Fontos - az a feladat, amelynek végrehajtása elengedhetetlen céljaink eléréséhez és küldetésünk megvalósításához. A Pareto-elv alapján az ügyeknek csak 20 % ad 80 % eredményt. Tehát meg tudunk szabadulni a szükségtelen munka 80%-ától.

• Sürgős - az a feladat, melyet nem lehet halogatni, azonnali megoldást igényel.

Figyeljétek meg a 31.ábrát

zdfg

A megértési folyamat három fázisát különböztetjük meg, ezek: az információ felfogása, az információ felismerése és kódolása, az információ felidézései.

1.       fázis. A z információ felfogása

2.       fázis. A z információ felismerése és kódolása

3.       fázis. A z információ felidézése (reprodukálása)

A jellem a lélek tükre, a világnézet, az értékek és az élettap asztalat kifejezője. Érték mindaz, amit fontosnak tartunk önmagunk számára, ennek megfelelően értékeljük mindazt, ami történik velünk.

 

Házi feladat: A négy stílus közül válaszd ki a sajátodat, magyarázd meg pár mondatban.

Nevezzetek meg legalább 5 értéket és írjátok be a füzetetekbe. Állítsatok fel saját értékskálát. Segitségül használjátok az alábbi táblázatot és a 124.oldalon lévő anyagot.

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

dfg


 

sdfg

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Órarend szerint írjatok a füzetbe dátumot, majd az óra témáját, a megoldott feladatokat! Használjátok a tankönyveket! S ahogy az órákon is, készítsetek rövid jegyzetet!

dfg
 1. Óra

A birtokos jelzői mellékmondat

A birtokos jelzői mellékmondat a főmondatban található valamelyik birtokos jelzőt fejti ki. Utalószava a főmondatban az annak, esetleg az olyannak. Kötőszava rendszerint a hogy vagy főnévi vonatkozó névmás.
Pl.: Ez mind annak a következménye, hogy nem figyeltél. Itt van annak a helye, amit elvettél. Híre ment annak, hogy megbukott az összes vizsgáján.

 

Oldd meg a 207. és 208. feladatot a tankönyvből!

Házi feladat

209. feladat

2.óra

Az értelmező jelzői mellékmondatok

Jegyzet  a tankönyvből!

210. feladat

Házi feladat

212. feladat

 

Irodalom

asd
 1. óra

Apollinaire életpályája. A megsebzett galamb és a szökőkút. A képvers

Készíts jegyzetet!

https://erettsegi.com/tetelek/irodalom/guillaume-apollinaire-1880-1918/

A képversről. Nézd  meg a prezentációt!

https://www.slideserve.com/alaqua/k-p-vers-k-pvers

A vers elemzése

( Tankönyv198-199. oldal)

 1. óra

Ernest Hemingway életpályája

https://slideplayer.hu/slide/2657572/

Készíts jegyzetet!

 

 

 

 1. Óra

Az öreg halász és a tenger

Hallgasd meg a rádiójátékot, s képzeletedben kövesd az eseményeket!

https://www.youtube.com/watch?v=mvMP9Z5G7mQ

 

Készítsd el a regény cselekményvázlatát!

      

 1. Óra

Az öreg halász és a tenger. Az ember és természet kapcsolatának bemutatása a regányben

 

Ernest Hemingway regényeiben az emberi lét alapkérdései fogalmazódnak meg: élet és halál, élet és szerelem, élet és küzdelem. Példaképének a francia Stendhalt, Flaubert-t és az orosz Lev Tolsztojt tartotta. Letehetetlen regénye a Búcsú a fegyverektől, mely 1928-ban keletkezett, és az I. világháború értelmetlenségét leplezi le egy megkapóan szép szerelmi történeten keresztül. Az Akiért a harang szól a spanyol polgárháború tragédiáját örökíti meg. Talán Az öreg halász és a tenger című kisregénye a legismertebb, melyért 1954-ben Nobel-díjat kapott.

2002. január 14-én különös irodalmi hír járta be a világsajtót: 104. életévében elhunyt Gregorio Fuentes, Hemingway halásza, akiről Santiagót mintázta. Szophoklész Antigoné című drámája fogalmazza meg: „Sok van, mi csodálatos,/ de az embernél nincs semmi csodálatosabb". Ennek a mondásnak az igazságát a közel 2500 évvel később keletkezett kisregény - Az öreg halász és a tenger- Santiagója is bizonyítja.

Az öreg halász és a tenger története pár mondatban összefoglalható, de példázatossága mindannyiunknak megszívlelhető. Santiago, az öreg halász „kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a Golf-áramlat mentén, s immár nyolcvannégy napja, hogy nem fogott semmit." Kimerészkedett messze a nyílt tengerre, horgára akadt végre egy nagy hal, melyet a 3. napon sikerült elejtenie. Ám jöttek a cápák, s az öreg hiába ölte meg őket, csak a hajóhoz kötött csontvázzal tért haza. Az első cápa támadásakor mondja ki Santiago a mű szállóigévé vált mondatát: "De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni."

Ami felejthetetlenné teszi az öreg alakját, az a még meglévő testi ereje mellé társuló értelem, mesterségbeli tudás, a szinte láthatatlan hősiesség, a „ még élek, harcolok" magatartás. Emlékeztet Ady mégis-moráljára, a feladatvállalásra parancsa a lehetséges bukás ellenére is. Santiago magányos hős, aki felveszi a harcot, végzi a dolgát, akár kudarc és pusztulás árán is, mert emberi méltóságának tartozik ezzel.

Mit mondhat nekünk ez az egyszerű történet? Talán azt, hogy nem az elért eredmény a fontos, hanem maga a tett, amit a cél elérése érdekében hajtunk végre. Az a jóleső tudat, hogy amit elterveztünk, megtettük, erőnkhöz mérten helytálltunk a mindennapokban, kicsit hősök voltunk. Olyan világban élünk, ahol az embernek nap nap után küzdenie kell, sokszor nehéz eldönteni, mi a vereség, mi a győzelem, de mert emberek vagyunk, tesszük dolgunkat.
Az ember ismeri saját korlátait, de nem hagyja magát legyőzni.

Pascal szerint: "Nádszál az ember, ...de gondolkodó nádszál." Tud küzdeni, kudarc után újra kezdeni, helytállni. Erejével, eszével, küzdőképességével és a szívében meglévő reménnyel minden helyzeten felülemelkedni. Így igaz: az „embernél nincs semmi csodálatosabb".

 

Ukrán nyelv

dsfg

 

Angol nyelv, Erdélyi Éva

Student's Book: 10G (p. 101.), a megírt levelet elküldeni a következő email címre: evapecsora@gmail.com

Informal letter: csatoltam a britishcouncil.org oldalán megtalálható feladatot, a megoldást kérem írjátok be a füzetbe.

Student's Book: Language Review 9-10, Skills Round-up 1-10.

Workbook: 10 unit-hoz tartozó összes fennmaradó gyakorlat.

 

(A STUDENT'S BOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-pre-intermediate-student-book-2nd-class-audio-cd3.html 

(A WORKBOOK HANGANYAGOK ITT TALÁLHATÓAK:

 https://elt.oup.com/student/solutions/preint/?cc=ua&selLanguage=uk )

dfgdzfgdfgdfgdfgdfg

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla

5B ( 14. 04) Tuesday, the fourteenth of April.

Topic: Unit 10 D  The passive( present perfect and future)

 1. Ex. 10. 4 pg .123 (SB) Copy the rule with the examples to your copy books.
 2. Ex. 1 pg. 97 ( SB) Read the text and underline the passive forms in it.
 3. Ex. 2 pg. 97 ( SB) Complete the table with the examples from the text.
 4. Do the exercises and check them , please.  https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Passive_voice_at7365bx

 Homework: Ex. 1,2 pg. 93 ( WB)

 

5B ( 16. 04) Thursday, the sixteenth of April.

Topic: Unit 10 D  The passive( present perfect and future)

   1) Ex. 3 pg. 97 (SB) Write questions into your copy books. . Use the present perfect passive and ever.

e.g. Have you ever been bitten by a dog or a cat?

Ever -valamikor, valaha

   2) Ex. 5pg. 97 (SB) Complete the facts with the verbs in present perfect passive.

                            Have been/ Has been   +  V3 

3)Ex. 6 pg. 97 ( SB)  Complete the predictions ( jóslatok). Use the future passive affirmative or negative.  Will be + V3 

                               Will not be ( won’t be ) + V3

Homework:      Ex. 3pg. 93 ( WB) + Challenge pg. 93 (WB)

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/passive-forms

 

5B ( 21.04) Tuesday, the twenty- first of April.

Class work.

Topic:  Unit 10E  Vampire Stories

 1. Study the new vocabulary:

Rebellious-lázongó

Character-karakter,jellem

Addiction-függőség

Plot-történet

Sequels- folytatás, fejlemény

To harm- megsérteni

Female lead-női vezető

Chapter-fejezet

Epilogue-epilógus, utószó

Basically-alapvetően

 1. Ex. 3pg. 98 (SB)
 2. Ex. 4pg. 98 (SB)
 3. Ex. 5 , 6 pg. 99 ( SB)

Homework:

Ex. 1, 2, 3 pg. 94 ( WB)

 

5B ( 23.04) Thursday , the twenty-third of April.

Class work.

Topic: The Passive Voice. A Writer’s Story

1)Watch the videos and pay attention to the passive voice.

https://youtu.be/dzeI93MszMk

 https://youtu.be/HTvD2VGcsEo

2) Ex. 1 , 2, 3, 4 pg. 97 ( WB)

Homework:

Ex. 9, 10 pg. 123 (SB)

https://youtu.be/eohVfYaLlww

Watch the video, pay attention to the passive voice

 

 

Német nyelv, Iváncsik Irén és Ködöböcz Györgyi

               irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

Hast du schon früher gewusst?-Stunde 57

 

(5B- április 16 dátummal)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 1 S .146

Wie heißen die deutschsprachigen Länder? Löse die Anagramme und schreibe die Ländernamen ins Heft.

 1. WIZCHSE — die Schweiz
 2. TEUDLAHCSDN — …
 3. HIESÖRTERC — …
 4. UXELBGURM — …
 5.  SEILNICEHTETN — …

Üb 2 S.146

Objektsatz(Tárgyi mellékmondat)

) Die Konjunktion «dass» leitet einen Nebensatz ein, der auf die Frage «was?» antwortet.

2) Der Nebensatz mit der Konjunktion «dass» ist ein Objektsatz.

3) Das finite Verb steht am Ende  des Satzes.

A tárgyi mellékmondatokban a „dass“ kötőszót haasználjuk. Jelentése „hogy“ és utána a szórend KATI.

KATI szórend:
A mellékmondatok szórendjének sajátossága a németben, hogy 
a ragozott igealak a mellékmondat legvégére kerül:

Zum Beispiel:

Ich freue mich, dass du im Herbst nach Bonn fährst.(Örülök,hogy ősszel Bonnba utazol.)

Üb 4 S.147

Bilde Objektsätze und schreibe sie ins Heft.

ZB:1) Luxemburg gehört zu den kleinsten Staaten der Welt. Ich habe das gelesen. → Ich habe gelesen, dass Luxemburg zu den kleinsten Staaten der Welt gehört.

2) Wolfgang Amadeus Mozart ist in Salzburg geboren. Ich habe das schon früher gewusst. ..… 3) Roger Federer kommt aus der Schweiz. Ich habe das gehört. ……. …

4) Die Schweizer Banken sind weltbekannt. Mein Bruder hat das erzählt.  ….…….. .

5) In Luxemburg spricht man Französisch, Deutsch und Luxemburgisch. Ich habe das früher nicht gewusst. ……

6) Liechtenstein hat keinen Flughafen, keinen Hafen, keine Autobahnen und keine Armee. Ich habe das erfahren. …….

7) Etwa die Hälfte Liechtensteins liegt im Gebirge und das Land liegt als einziges Land vollständig im Alpenmassiv. Ich habe das im Internet gelesen. ……

 8) Das Großherzogtum Luxemburg ist als wichtiger Finanzplatz und Sitz großer Banken weltweit bekannt. Ich habe das erfahren. ………(Ebből a témából csak ezt a nyelvtani feladatot kérem visszaküldeni)

Arbeitsheft-Üb 1,2 S.86

Österreich-Stunde 58

 

(5B- április 23 dátummal)

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 1 S .150 beirni megfigyelni hogyan használjuk az „ob „kötőszót a mondatokban

1) Fließt der Rhein durch das Land? — Weißt du, ob der Rhein durch das Land fließt?

2) Ist das Land ein EU-Mitglied? — Weißt du, ob das Land ein EUMitglied ist?

3) Hat das Land einen Präsidenten? — Weißt du, ob das Land einen Präsidenten hat?

 4) Wie groß ist das Land? — Weißt du, wie groß das Land ist?

 5) Wann hat das Land seinen Nationalfeiertag? — Weißt du, wann das Land seinen Nationalfeiertag hat?

6) Wie viele Einwohner hat das Land? — Weißt du, wie viele Einwohner das Land hat?

Az „ob“ kötőszó használata

Az ob szintén fordítható magyarra “hogy”-gyal, mint a dass, de használata eltér tőle. Akkor használjuk a németben az ob-ot, ha magyarra a mondatot  “vajon” és “-e” szócskákkal is fordíthatjuk:

Ich weiß nicht, ob du morgen kommst. (Nem tudom, hogy holnap jössz-e. Nem tudom, vajon holnap jössz-e.)A szórend itt is KATI.

A nyelvtani részt mindenképp irjátok be a füzetbe!!!!

Üb 4 S.151 lesen ,übersetzen mündlich

Arbeitsheft -Üb 3 S.87-88 ahol nincs benne kérdőszó (wie,welche,wie viele,wann),ott ob kötőszót használsz, például a 3.Weiβt du,ob die Donau durch das Land flieβt?( Ebből a témából csak ezt a nyelvtani feladatot kérem visszaküldeni)

Irásbeli feladatok beküldési határideje :április 24,emailen vagy messengeren

 

Történelem, Turi László

Ukrajna története

2020. április 17.

25.1. § Az 1905-1907-es forradalom eseményei az ukrán földeken (1-4 vázlatpont)

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1. Milyen eseménnyel vette kezdetét az 1905-1907-es forradalom?

2. Kik voltak  a fekete százak?

3. Mikor lázadtak fel a fekete-tengeri flotta matrózai Petro Schmidt vezetésével?

4. Hogyan zajlottak a forradalmi események Dnyepermenti Ukrajnában 1905 januárjában-augusztusában?

5. Milyen következményei voltak az október 17-i kiáltványnak?

6. Határozzátok meg a parasztmozgalom sajátosságait az 1905-1907-es forradalom idején!

7. Milyen forradalmi eseményekre került sor az ukrán földeken 1905 novemberében-decemberében?

2020. április 24.

25.2. § Az 1905-1907-es forradalom eseményei az ukrán földeken (1-4 vázlatpont)

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1. Melyik politikai párt változtatta a nevét 1905 decemberében USZDMP-ra?

2. Mikor szüntették meg hivatalosan az Ems-i utasítást?

3. Ki volt az ukrán parlamenti közösség vezetője az I. Állami Dumában?

4. Jellemezzétek az I. és II. Állami Duma ukrán képviselőinek tevékenységét!

5- Jellemezzétek az ukrán politikai pártok tevékenységének változásait ebben az időben!

6. Mik voltak az ukrán nemzeti-kulturális mozgalom fő vívmányai a forradalom éveiben?

 

Magyar történelem

2020. április 15.

Nemzetiségi kérdés a reformkorban.

A tananyag megtalálható a következő oldalon:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_042

Megismételni: A reformkor gazdasági és kulturális vívmányai. Kossuth és Széchényi vitája.

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre! (a téma paragrafusban megjegyzett kérdései)

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/nemzetisegek-magyarorszagon

 1. Melyik erdélyi régióban csökkent a magyarok aránya?
 2. Miért csökkent Erdélyben a magyarok aránya?
 3. Hogyan befolyásolta a magyarok arányának csökkenése a közjogi egyesítési törekvéseket?
 4. Hogyan látta a magyarosítás problémáját Széchenyi István?
 5. Milyen hatást válthat ki véleménye szerint a túlzott hazafiság?
 6. Miként vélekedett Kossuth az államnyelv kérdéséről? Mivel indokolta az álláspontját?
 7. Mi volt Kossuth véleménye az erőszakos magyarosításról?
 8. Milyen problémára hívta fel a dokumentum az uralkodó figyelmét?
 9. Miért Bécshez fordultak a beadványukkal?
 10. Miért éleződött ki a „nyelvharc” az időszakban!
 11. Melyik időszakban nőtt meg a legnagyobb mértékben a hazai zsidóság számaránya?
 12. Milyen kedvező rendelkezéseket biztosított számukra az országgyűlés?

2020. április 22.

Gyakorlati foglalkozás. „Amitől az ember lemegy hídba!” Véleményezd és foglald össze Bereményi Géza Hídember című filmjét! Nem pusztán tartalmat kell leírni, hanem az eddig tanultak alapján a reformkor fő kérdéseinek és Széchényi életútjának összefüggéseiben mutasd be a filmet. Mi a véleményed Széchényi és Kossuth vitájáról ezzel kapcsolatban?

Ajánlott videók:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-kibontakozasa

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura

Ajánlott oldal:

https://vimeo.com/397172670

 

Világtörténelem

2020. április 15.

25. § Az Oszmán Birodalom modernizálására tett kísérletek. Az ifjútörök mozgalom. Irán (Perzsia) modernizálására tett kísérletek. Az 1905-1911-es forradalom

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1. Az állam életének mely területeit próbálták először Törökország és Irán uralkodói megreformálni?

2. Melyik időszakot nevezik Törökország történelmében Tanzimátnak?

3. Mikor került sor az ifjútörök forradalomra? Milyen reformokat hajtottak végre az ifjútörökök?

4. Mi volt az oka és a következménye a bábi felkelésnek?

5. Milyen reformokat próbált végrehajtani Taghi Kán?

6. Mely államok félgyarmatává vált Irán a XIX. század végén?

7. Mikor volt forradalom Iránban? Milyen eredményei voltak?

8. Miért nem sikerült végrehajtani azokat a reformokat, amelyek az Oszmán Birodalom európaizációját tervezték a XIX. században? Ki volt a reformok ellenzője?

9. Ismertessétek Irán helyzetét a XIX-XX. század fordulóján!

10. Mi okozta a forradalmat Iránban? Milyen szerepet játszott Oroszország és Anglia az iráni forradalom visszaszorításában?

2020. április 22.

Brit gyarmatok Indiában. Afrika népei az európai gyarmatosítók uralma alatt (211-218. o.)

Olvasd el figyelmesen a „Gykorlati foglalkozás” témáját és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/gyarmatositas-xix-szazad-vegen

Indiára vonatkozó kérdések:

1. Milyen eredménnyel járt az angol gyarmatosítás Indiában a XIX. század közepén?

2. Kik a szipojok? Mikor történt a szipojlázadás Indiában?

3. Milyen reformokat indítottak el az angolok Indiában, miután leverték a szipojlázadást?

4. Milyen szervezet állt az indiai nemzeti felszabadító mozgalom élére a XIX. század végén? Mikor jött létre ez a szervezet?

5. Határozzátok meg India gazdasági fejlődésének fő jellemzőit a XIX. század második felében! Miért emelkedett ebben az időszakban a vidéki lakosság száma az országban?

6. Jellemezzétek az indiai nemzeti felszabadító mozgalmat a XIX. század végén - a XX. század elején! 7. Állíthatjuk-e, hogy az angol uralom előmozdította India fejlődését? Válaszolj teljes mondattal!

Afrikára vonatkozó kérdések:

1. Milyen történelmi-földrajzi régiókra lehet osztani Afrikát? Hol volt többségben az iszlám?

2. Milyen országok osztoztak az afrikai gyarmatokon?

3. Soroljátok fel Afrika legjelentősebb gyarmatosítás ellenes felkeléseit!

4. Mikor zajlott az angol-búr háború?

5. Mi könnyítette, és mi nehezítette az európai hatalmak gyarmatosító politikáját Afrikában?

6. Tárjátok fel annak az okát, hogy Afrika gyarmatosításának folyamata miért pont a XIX. században gyorsult fel, és nem korábban!

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

14.04 5AB--- Kombinatorika. A véletlen esemény valószínűsége (https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/muveletek-esemenyekkel)

(https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/valoszinuseg-szamitas)

3. § (21-23) A véletlen esemény valószínűsége (212-219) Elolvasni, jegyzetelni

21.2, 22.3, 22.6

15.04-- 5A--- Begyakorlás a véletlen esemény valószínűsége

22.10, 23.15, 23.16

17.045AB--- Begyakorlás a véletlen esemény valószínűsége

23.10, 23.18

21.04 5AB --- Statisztikai adatok. Átlag, módusz, medián

3. § (24) Statisztikai adatok (235-242) Elolvasni, jegyzetelni

(https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/statisztika-i)

(https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/statisztika-ii)

, 24.3, 24.5

22.04-- 5A --- Begyakorlás statisztikai adatok

24.8, 24.11

24.04-- 5AB--- Begyakorlás átlag, módusz, medián

24.6

Mértan

14.04-- 5AB---Begyakorlás párhuzamos eltolás (https://www.youtube.com/watch?v=lfva1Ew1-UI)

(https://www.youtube.com/watch?v=7apcVYOwzqA)

№17.6

15.04--5B --16.04 --5A Begyakorlás tengelyes szimmetria (https://www.youtube.com/watch?v=me2_MpK0ISk), (https://www.youtube.com/watch?v=1U6HkNhNf4E)

№18.6,

21.04-- 5AB---Begyakorlás középpontos szimmetria (https://www.youtube.com/watch?v=nklUAJFoIrw), (https://www.youtube.com/watch?v=tDMNGJsY2Bo)

(https://www.youtube.com/watch?v=VCord8diTf8)

19.1

 1. Ábrázold koordináta-rendszerben

 P(1;−3), Q(5;1),R(−1;4))S(−3;0)

 koordinátákkal megadott négyszöget!

Add meg a PQRS négyszög:

  1. origóra vett P'Q'R'S' tükörképét;
  2. K(2;1) pontra vett P’Q’R’S’ tükörképét
  dfg

22.04--5B --23.04 --5A

Dolgozat (redmentában)

Az elkészített anyagot küldd el az e-mail címemre:suny67@freemail.hu

Ugyanitt kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Beküldési határidő: 2020.április 24. 20:00

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát 

 

Informatika, Márkus Gabriella

2020.04.15.
A lekérdezések fogalma.

 

Az alábbi dőlt betűs szövegrészt másold át a füzetbe az adott dátummal és témával, majd tanuld is meg!

 

Az adatbázis-kezelők egyik leglényegesebb eszközei a lekérdezések.

Lekérdezés alatt adott tulajdonságú adatok listázását értjük. A lekérdezések segítségével az adatbázisból megjeleníthetjük, módosíthatjuk, törölhetjük az adott feltételeknek megfelelő adatokat.

A lekérdezések elmenthetők. Bármikor újra felhasználhatjuk őket. Egy táblához több lekérdezés is készíthető, sőt, egy lekérdezés több tábla adatait is megjelenítheti.

Leggyakoribb lekérdezések:

 • Választó lekérdezés – csak azokat a rekordokat mutatja, amelyek megfelelnek a feltételeknek;
 • Törlő lekérdezés – törli a feltételeknek megfelelő rekordokat;
 • Frissítő lekérdezés – adatok módosítására használjuk.

A lekérdezések előállítására két lehetőség van. Az egyik a QBE-rács (Query By Example), amikor a feltételt vizuálisan állítjuk össze, a másik az SQL nyelv (Structured Query Language), amikor a feltételt matematikai logikai úton adjuk meg. Fontos azonban tudni, hogy a QBE-rács is SQL nyelvő utasítást állít elő. A végeredmény pedig mindkét esetben ugyanaz.

 

Ezután nyisd meg az alábbi weboldalt és olvasd el figyelmesen az ott leírtakat! Ezen az oldalon képekkel illusztrálva lépésről lépésre be van mutatva, hogyan lehet a legegyszerűbb lekérdezéseket létrehozni a QBE-rácson.

https://tferi.hu/adatbaziskezeles-1/adatbaziskezeles-2

Mindenki, akinek van rá lehetősége, oldja meg a bemutatott feladatot önállóan is!

 

2020.04.16.
A feltételek megadása lekérdezések létrehozásakor.
Feltételek kombinálása ÉS illetve VAGY operátorral

Nyisd meg az alábbi weboldalt:

http://www.burcsi.hu/informatika/access/lekerdezesek.htm

Ismétlésként olvasd át innen a lekérdezések fogalmát, majd a Tervezőrács és feltétel(ek) részt (egészen a lekérdezés fajtákig)! Nagyon figyelmesen nézd át a táblázatban bemutatott példákat!

Ezután az alábbi dőlt betűs szövegrészt valamint a táblázatot másold át a füzetbe az adott dátummal és témával, majd tanuld is meg!

 

A feltétel olyan megszorítás egy lekérdezésben vagy irányított szűrőben, amely arra szolgál, hogy meghatározzuk a használni kívánt rekordokat.

Több feltételt is meg lehet adni, akár ugyanarra a mezőre, akár másikra. Ha több Feltétel cellában is szerepel valamilyen kifejezés, a Microsoft Access összeköti őket az ÉS vagy a VAGY operátorral.

Ha a kifejezések azonos sor különböző celláiban vannak, a Microsoft Access az ÉS operátort használja, ami azt jelenti, hogy csak azok a rekordok felelnek meg, amelyek a sor összes feltételének eleget tesznek.

Ha a kifejezések a tervezőrács különböző soraiban vannak, az Access a Vagy operátort használja, ami azt jelenti, hogy bármelyik cellában megadott feltételnek eleget tevő rekordok megjelennek az eredményben.

A lekérdezésekben használt operátorok:

dfg

2020.04.22. és 2020.04.23.
Lekérdezések létrehozása

Nézd meg figyelmesen többször is az alábbi videót a 12:30 másodpercig (természetes meg lehet nézni végig is, de eddig mindenképp kötelező)! Ebben a videóban bemutatnak jó néhány példát lekérdezések létrehozására. Próbáld megjegyezni, amit látsz. (Mivel sok új és fontos információt fognak bemutatni, ezért két napot is kaptok erre.)

https://www.youtube.com/watch?v=wQVYM5XURdU

Mindenki, akinek van rá lehetősége, oldja meg a bemutatott feladatot önállóan is!

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Fodor Georgina

1O-1O mondatos jegyzetet készítsetek a füzetetekbe a következő témákból:

A turizmus, mint a nemzetgazdaság alkotóeleme, típusai. A turizmus fejlődésének tényezői régiónkban és az országban. Turisztikai infrastruktúra. A turizmus egyrészt a turisták tevékenysége, de tágabb értelemben véve az idegenforgalom gazdasági ágazat maga, ahol a turisták köré szerveződő szolgáltatások és intézmények vesznek részt. A turizmus fő szereplője a világot békességben megismerni akaró ember, ezért nem soroljuk ide a szintén helyváltoztatással járó népvándorlásokat, háborúkat. Két alapvető formáját szabták meg: a hivatásturizmust és a szabadidő-turizmust.

Turizmus Ukrajnában. A természetes rekreációs erőforrások jellemzői. Az UNESCO világörökségi helyszínei Ukrajnában. Turisztikai területek Ukrajnában.

Nemzetközi turizmus. A világ legfontosabb turisztikai régiói azok az országok, amelyekben a legtöbb UNESCO világörökségi hely található.

Töltsétek ki a gyakorlati munkafüzetetek 25-32 oldalait!

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 1. A különböző tudományok szerepe az evolúcióbiológia alátámasztásában (42 §).

Jegyzet + prezentáció Ernst Heinrich Haechel életéről és munkájáról!

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/evoluciobiologia/az-elovilag-evolucioja-es-bizonyitekai

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/az-elovilag-evolucioja-es-bizonyitekai/az-evolucio-bizonyitekai

https://www.youtube.com/watch?v=4Vx3HSf6bB4

 

 1. Az ember evolúciójának szakaszai (44 §).

Jegyzet + beírni a füzetbe az Értelmes ember (Homo sapiens) rendszertani helyét!

Töltsétek ki a táblázatot a tankönyvből tanultak alapján!!!

dfh

https://www.youtube.com/watch?v=oe5JMpV7gdc

https://www.youtube.com/watch?v=lL_MD537nBk

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-ember-evolucioja/

 1. Végezzétek el a tudásrögzítő teszteket és feladatokat írásban!!! (183 – 185 oldal a tankönyvben)

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fizika-V.-H.-Barjahtar-2017.pdf

Ismétlés: 37.§. Dátum: 2020. április 6.

Egy kis segítség az ismétléshez: https://www.youtube.com/watch?v=JPVFlDvYBIU

A 21. perctől a 23. percig, tehát egy picikeideig sajnos nincs magyar szinkron.

39.§. Dátum: 2020. április 9.

2020. április 13. ünnepnap.

40. §.Dátum: 2020. április 16.

2020. április 23.  A feladat a következő:

A könyv 260. oldalán találhatóak a projektek ajánlott témái.

dfg

Válasz ki egyet és dolgoz ki egy referátumhoz hasonló munkát. A különbség csak az legyen ‒ ami mássá teszi egy referátumtól ‒, hogy itt ebbe a munkába a saját véleményedet is bele kell szőnöd.

Hogyan tedd? Szerepeljenek a következő szavak a munkádban: Meglátásom szerint, észrevettem, rájöttem, a véleményem az, mindenképpen úgy vélem… (ezek a szavak nem kötelezőek)

Természetesen a tetejére nem írhatod azt, hogy referátum. Írd azt: Iskolai projekt fizikából.

Alá pedig a témát: Téma: XY

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

dfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Szénhidrátok. Keményítő.

Lejegyzetelni: 32 paragraf

Végezzétek el az otthoni kísérletet a tankönyv 185-186 oldalán a leírtak alapján.

Küldjétek át  messengeren a munkátokról készített videót!

Téma: Szénhidrátok. Cellulóz.

Lejegyzetelni: 32 paragraf

Megoldani: 235, 236 feladatok

Határidő: április 19

Téma: Fehérjék

Lejegyzetelni: 33 paragraf

Megoldani: 239, 240 feladatok

Készítsetek rövid beszámolót vagy prezentációt  a következő témák valamelyikéből:

 1. A fehérjék biológiai szerepe
 2. A fehérjék szerepe az egészséges táplálkozásban.
 3. Fehérje felhalmozódás a szervezetben.

Határidő: április 26

 

Egészségtan, Durda Eszter (durdaeszter0526@gmail.com)

Dátum: 2020.április 20.
Téma:A egészség szociális tényezője. A hatékony kommunikáció.
A 18-19-as paragrafusokat ha lesz majd lehetőségünk(amit remélek) személyesen átvesszük, mert sok gyakorlati rész van benne. Most 20.21.22 fejezeteket vesszük át. Amit elküldök másoljátok be a füzetbe és a házi feladatok elkészítése után fotozzátok le és küldjétek el nekem emailben vagy messengeren, mert az évvégi osztolyozásban csak ezt fogom tudni felhasználni. Nagyon vigyázzatok magatokra és ha bármi kérdésetek lenne írjatok nyugodtan ))
Másoljátok be↓ nézzétek meg → https://www.youtube.com/watch?v=aZpvqgy0Dcc&t=29s , 
https://www.youtube.com/watch?v=3fEHv5aY6gA&t=29s ←(ebből a videóból a piramist rajzoljátok be)
Az emberekkel társalogva, kapcsolatokat tartva fenn velük, kielégítjük a kommunikáció, a szeretettség, az elismerés, a csoporthoz tartozás szükségleteit.
A kommunikáció gondolatok, érzések, közlések cseréjének folyamata.
 

dsfg

 

sdf

A kommunikációnak 5 szintjét különböztetjük meg: kifejezések, tények, gondolatok, érzések, bizalom...(részletesebben a 145 oldalon)

A kapcsolatok az egymást jól ismerő emberek között jönnek létre. Az egészséges kapcsolatok alapján a kölcsönös tisztelet, a bizalom, a gondoskodás és a becsületesség képezi.

*Elolvasni a könyvből a 152-153.oldalon található A kortársakkal való kapcsolatok és Kapcsolatok a szülőkkel címü bekezdéseket!

xcv

Téma: A családi értékek.

A család az élet legnagyobb értéke. Egy barátságos család ösztönöz, támogatást nyújt, túlélni a nehézségeket, megvalósítani a legbátrabb terveket és elérni a legambiciózusabb célokat, beleértve a szakmai karriert is.Elsősorban a családtól függ a gyerekek egészsége és fejlődése. Itt elégülnek ki alapszükséleteik: A fiziológiai, szociális és lelki szükségletek.

Házi feladat: Készítsetek interjút . Alkalmazzátok a hatékony társalgás verbális és nonverbális készségeit. Kérdezzétek meg, hogy leírhatjátok-e az interjút , mivel ez lehetőséget ad átgondolni szavaikat.

xcv

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1.    https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
2.    https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
3.    https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
4.    https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I
Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.
Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.
A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.
A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.
Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
 

fgh